Второ писмо до г-жа Меглена Кунева

До г-жа Меглена Кунева

кандидатка за президент на РБ.

Госпожо Кунева,

благодаря за отговора, който изпратихте на отвореното ми писмо до вас. Той е своеобразен политически автопортрет, който сте направила на себе си. Ще си позволя да ви напиша какви черти виждам в този ваш автопортрет като за целта ще коментирам основните моменти от писмото ви до мен. Признавам, че четох многократно писмото ви. Първото нещо, което ми направи впечатление, е това, че сте избягнала да дадете пряк, непосредствен отговор на преобладаващата част от въпросите, които ви бях задал. Защо не  отговорихте няма да гадая и ще се съсредоточа върху  частите от писмото ви, които в една или друга степен биха могли да минат за отговор на някои от  зададените въпроси. Първите три пасажа от писмото си сте посветила на опит да докажете „целесъобразността на разпоредбите на Наредба № І -45 …” на МВР от 2000-та г.във връзка с изискването на ЕС за процента на застрахованите коли със застраховка ГО. Пишете ми: „бих искала да отбележа, че в качеството си на министър по европейските въпроси и главен преговарящ съм работила за изготвяне на преговорни позиции в защита интересите на българските граждани и осигуряване на максимум възможности за тях, които биха произтекли от членството в ЕС. Също така работех и за постигане на ниво на подготовка за членство (тоест за прилагане на европейското законодателство), което да докаже пред Европейската комисия и държавите-членки готовността ни за членство от 1 януари 2007 г. Не забравяйте контекста на това, което можеше да се случи – членството на страната да бъде отложено или, още по-лошо, някои държави-членки на ЕС да не ратифицират договора за присъединяване, с което членството ни в съюза въобще да не се състои.” В т. 4 от моето писмо аз ви попитах защсо мълчахте за лъжата на правителството на Станишев, че смяната на номерата на автомобилите е изискване на ЕС. И освен това добавих въпрос „Как се чувства съвестта ви по този въпрос”. В писмото ви пряк отговор на тези въпроси няма. Но видно от цитирания пасаж вие също се опитвате да внушите, че ако не е била осъществена смяната на номерата и талоните на автомобилите, това е щяло да заплаши ратифицирането на договора за присъединяването ни и членството ни в ЕС, което е нагла лъжа. Никоя от страните членки – нито старите, нито новоприетите преди нас, нито България и Румъния не са били задължавани от ЕС да осъществяват пререгистрация на автомобилите. Пререгистрацията на автомобилите не е била никога критерий за готовност за членство. Питам се дали някой ви е заблудил по темата (което говори много лошо за вас като преговаряща за приемането ни) или знаете истинското положение на нещата и съзнателно се опитвате да дезинформирате (което пък е още по-лошо от първото). Според мен вие носите най-голямата вина и отговорност за провеждането на уникалната пререгистрация в съкратени срокове, защото както се опитвате да заблудите мен, така сте заблудили и членовете на МС за значението на тази акция за приемането на България в ЕС. Ако бяхме нормална държава за това трябва да ви бъде търсена съдебна отговорност. Както виждам от писмото ви продължавате  в същия дух. Написала сте: „Пререгистрацията касае не само самите регистрационни табели, но издаването и на нови регистрационни талони, които да позволяват по-голяма защита на данните и възможност да се обработват от компетентните органи на всички държави-членки. В този смисъл, с Наредбата се транспонират и прилагат и изискванията на Директива 1999/37/EO на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства. Тази документация има още един аспект, който не позволява в България да се движат превозни средства с регистрация, неотговаряща на изискванията – информацията по тази Директива (респективно по Наредбата) е част от Шенгенската информационна система, определена с Регламент на ЕП и Съвета. Като част от подготовката за членство в Шенген, всички регистрации трябва да се приведат в съответствие с тези изисквания, защото с влизането в Шенген, ще отпаднат границите с държавите-членки и няма да има физически начин да се спират МПС да преминават в други държави, независимо от вида на регистрацията им. Поради това не може да има превозни средства със стара регистрация, които да се движат само в страната.”  Отново демагогия, отново правите неверни внушения. Не забелязахте ли чл. 4 в цитираната от вас Директива „За целите на настоящата директива, свидетелство за регистрация, ng>издадено от държава-членка, се признава от другите държави членки за идентифициране на превозното средство при между народен трафик или за неговата пререгистрация в друга държава-членка.  Къде виждате тук изискване за замяна на стара национална с нова национална регистрация в дадена държава???  Или да погледнем чл. 5 на цитираната Директива.  2. С оглед на пререгистрацията на превозно средство, реги стрирано преди това в друга държава-членка, компетентните органи изискват…” Използвате   тази Директива за да докажете, че Наредба І – 45 и пререгистрацията у нас е била необходима и целесъобразна за да се изпълни  европейско изискване и за да се подготвим за влизане в Шенген, но очевидно не сте разбрала, че става въпрос за пререгистрация на закупени в чужбина автомобили, а не за пререгистрация  на регистрирани в България автомобили. Другото възможно тълкувание е че съзнателно се опитвате да ме заблуждавате. Не се наемам да оценявам дейността ви при преговорите за присъединяване поради липса на информация, но ако и там  сте вниквали с подобна „задълбоченост” в нормативните документи на ЕС, това никак не е добре за България. Пак за да докажете, че пререгистрацията е целесъобразна, твърдите, че предлаганото от мен „решение единствено чрез механизма на чл. 171 от ЗДП също не би било ефективно и не би могло да доведе до рязко покачване броя на застраховките „Гражданска отговорност”. Тъй като това писмо ще се чете освен от вас и от много други хора, за останалите читатели ще посоча текста на чл. 171 от ЗДП, имащ отношение към темата.

        „Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ,
 бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за
 преустановяване на административните нарушения се прилагат следните
 принудителни административни мерки:
..............................................................
      2. временно спиране от движение на моторно превозно средство:
..............................................................
    е) (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който управлява моторно превозно средство без
 застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите - до предоставяне на 
сключена валидна застраховка.”
 Според вас като юристка този текст е недостатъчен за да реши проблема с нивото
 на застрахованост със застраховка „Гражданска отговорност”. Затова считате за
 целесъобразно да се използва  пререгистрацията на автомобилите като начин да се
 постигне желаното ниво. Това е феноменално!

Питам ви защо гражданите, които добросъвестно си бяха сключили застраховка ГО трябваше също задължително според наредбата на МВР да си пререгистрират автомобилите? В какво се изразява целесъобразностнта в този случай? За да накарате собствениците на автомобили без застраховка ГО да сключат такава решавате те да си сменят номерата, но приемате, че това трябва да направят и имащите сключена застраховка. Кой ви е учил на такъв род законност и справедливост? По-нататък пишете във връзка с прилагането на цитирания член от ЗДП: „Причината за това е огромният брой автомобили в страната. Едновременните проверки на всички тях са не само реално неизпълними, но биха означавали непрестанно спиране на водачи по пътя без съблюдаване на правилата за работа на контролните органи и без възможност за координация кои МПС-та вече са преминали подобна проверка. А това би довело до по-големи неудобства и забавяния за гражданите, а от там и до по-големи икономически загуби. Този вид контрол е от изключително важно превантивно значение, но не би могъл сам да допринесе за рязко покачване на броя на застраховките до необходимото за членство в ЕС ниво.” В тази връзка следва да подчертая нещо, което пропускате, вероятно съзнателно. ЕС никога не е изисквал за никоя страна  нивото на застрахованост със застраховка ГО да е 90 % от всички регистрирани коли. ЕС изисква 90 % от движещите се по пътищата коли да имат такава застраховка. Така бе извършена и проверката на състоянието със застраховките у нас – не по регистрите на КАТ и отчетите на застрахователите, а чрез засичане на състоянието по пътищата. Така че спекулацята ви с големия брой автомобили е неуместна, доколкото  част от автомобилите по една или друга причина не участват в движението и не влияят при оценнката на нивото на застрахованост, изисквано от ЕС. Едновременните проверки за наличие на застраховка според вас са неизпълними и затова бяха заменени с повсеместни проверки дали са сменени номерата  и талоните. В Карлово, на делото  за отмяна на второто ми Наказателното постановление, наложено заради несменените номера на автомобила ми, съдията попита присъстващия като свидетел служител на МВР (съставител на акта за моето „нарушение”) колко акта за несменени номера е съставил. Отговорът беше СТО, ни повече, ни по-малко. Сто акта от един служител, а колко бяха в страната, госпожо Кунева?. И вие уж искате да избегнете по-големите неудобства и забавяния на гражданите. Некомпетентност или лицемерна загриженост за гражданите? Не мога да отмина без коментар споменатото от вас, че проверката за застраховка ГО по такъв начин би довела до по-големи икономически загуби. По официални данни само в периода от 01.01.2006 г. до 28.05.2006 г. са били пререгистрирани 608 013 автомобила. Чакаше се не по-малко от три дененощия. Това са загубени над 1 800 000 човекодни за икономиката. Тогава един зает в икономиката е създавал средно  65 лв. брутен вътрешен продукт. Сама сметнете на колко милиони лева възлиза непроизведеният поради опашките само за този период брутен вътрешен продукт. А освен тези 608 013 чакащи за пререгистрация през този период по опашките пред КАТ са чакали и над 150 000 за първа регистрация. Прибавете към това отчуждените от населението десетки милиони лева за да се превърнат техните автомобили от регистрирани в……регистрирани! Прибавете милионите левове, платени на „наши” фирми за пререгистрация без чакане на опашка – една образцова корупционна пнрактика. Прибавете  че кампанията продължи още дълги месеци след това. Накрая си представете как изглеждате в очите ми с мнимата ви загриженост за загубите при проверка дали има сключена застраховка ГО. За унижението на гражданите няма нищо да говоря. Знам вашето становище от отговора ви на питането на Мария Капон през 2006 г. Тогава вие заявихте, че при пререгистрацията не ставало дума за непреставащ натиск върху гражданите. Ами от вашия министерски кабинет не сте чувствала натиска, не сте виждала опашките и т.н.  х     х     х Госпожо Кунева, Толкова за „целесъобразността” на наредба І – 45 на МВР, въпреки че може да се направи докторат върху много други аспекти от вашите твърдения. В резююме – вие не сте разбрала, че обективно пререгистрацията бе ненужна, нецелесъобразна, а от икономическа гледна точка причини огромни загуби на икономиката, бизнеса и отделните граждани. Малко разсъждения по въпроса за законосъобразността на въпросния нормативен документ. Вие ми пишете: „По отношение на изразените от Вас бележки
по законосъобразността на Наредба № I-45 следва обаче да отбележа, че моето гражданско мнение не е меродавно, доколкото Върховният административен съд е институцията, пред която може да се оспорват подзаконовите нормативни актове и която може единствена да реши подобно оспорване по легитимен начин.” Няма нужда да  обяснявата, че меродавно е становището на Върховния АС. Аз  се интересувам от вашето, макар и немеродавно становище по темата за да си изясня какви са възгледите ви с оглед  кандидатурата ви за президент. Становището на ВАС  по казуса ми е отдавна известно. Защото знам за решение № 6782 от 20.06.2006 г. на петчленен състав на ВАС (председател Йордан Константинов, членове Бисерка Коцева, Анна Димитрова, Маринка Чернева и Румяна Монова), с което бе отхвърлена жалбата на няколко организации срещу наредба І-45 на МВРот2000-та година.В мотивите си те се позовават на Закон за движение по пътищата, чл. 140, ал. 2: „Редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с….” но са „пропуснали” да забележат, че има и чл. 141. (1) За всяко регистрирано моторно превозно средство или ремарке се издава свидетелство за регистрация с безсрочна или с временна валидност по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, Като изключим някои специфични случаи за временна регистрация, огромната част от МПС в България бяха и са с безсрочна регистрация. Съдиите от ВАС игнорираха волята на законодателя – безсрочна регистрация и приеха за правомерно министърът на вътрешните работи с наредба І – 45 да може игнорира безсрочността и с ведомствена наредба да слага краен срок за валидност на регистрацията на МПС.В тази връзка ви питам – следва ли независимостта на съдиите да включва и независимост от закона? Живо ме интересува вашата гражданска позиция по въпроса, госпожо Кунева. Особено в качеството ви на претендентка за държавен глава. Всъщност вашата позиция ми стана ясна – вие мислите като въпросните съдии от ВАС. Става ми ясно още и това, че докато преобладават политици с вашия начин на мислене  ще продължават критичните доклади на ЕС за българското правосъдие. В интервюто, по повод на което ви пратих първото си писмо, заявявате: „Обикновено, когато се изкривява законът, това се връща обратно като бумеранг. И наранява и убива. По нещо от всеки у нас – достоинство, надежда, уважение към властта и обществото, към себе си”. Много добре сте  го казала. Красивото предизборно говорене добре ви се отдава. Би било прекрасно ако прилагахте това си разбиране и на практика, а не само като предизборна риторика. Само че сега в отговора си до мен пишете: „В позицията си на отделни граждани не бихме стигнали до легитимно решение, дори да водим спор по отношение на смисъла на разпоредбата на чл. 141 от Закона за движение по пътищата и дали едно тълкуване на точния й, а не на буквалния й смисъл във връзка с опозицията “ безсрочно – временно ”, ясно показва, че законът под безсрочна регистрация няма предвид вечна регистрация, а регистрация без фиксиран краен срок. В тази връзка предвидената от закона безсрочност не отнема правото на компетентните институции да извършват промени в изискванията за регистрация по съответния установен ред и да определят срокове за привеждане в съответствие с новите изисквания.” Оставям без коментар противопоставянето на точния и буквалния смисъл на законовото положение! Да, така е, законът предвижда регистрация без фиксиран краен срок и това ознвачава, че само закон може да промени това положение, а не вътрешноведомствена наредба на МВР.  Щом признавате правото на компетентните институции да променят безсрочната регистрация в срочна, вие на практика в случая се съгласявате да се изкривява законът, независимо от цитираното по-горе ваше мнение в споменатото интервю. Съгласявате се гражданинът, който е получил регистрационен талон с безсрочна по закон валидност, по усмотрение на едно ведомство да се окаже нарушител на наредба, без да е нарушил закона, на базата на който е издадена тази наредба!?! Приет бе нов стандарт за вида и оформлението на регистрационните табели. Отделен въпрос е защо беше нужно да се приема този стандарт, след като две години преди неговото приемане е приет Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на ЕС, в който е посочено как трябва да изглеждат регист�
�ационните табели на автомобилите в страните-членки. България води преговори за присъединяване, следователно след присъединяването ще трябва да изпълнява този регламент при първа регистрация на автомобилите и на фона на това се взема решение да се сменят регистрационните табели и талоните на милиони автомобили, при това в съкратени срокове. По-абсурдно и ненужно от обективна гледна точка решение трудно може да се намери в практиката на България. Явно целта е била да се отчуждят от населението около двеста милиона лева, използването на основната част от които бе засекретено. Идиотизмът на решението би бил по-малък ако новият стандарт се отнасяше само за автомобилите, които получават първа регистрация. Но не. На пререгистрация бяха подложени всички над 3 милиона моторни превозни средства. В тази връзка ви питам –  с  какво право  този стандарт бе наложен  ретроактивно, за завареното положение? Нали законите нямат действие за период, когато не са били приети, не са съществували. В чл. 5 на закона за националната стандартизация (2005 г) е записано, че стандартите в Република България се прилагат доброволно. Защо не ви прави впечатление, че с Наредбата бе нарушен този законов текст? Разбирам, че при първа регистрация трябва да се спази новия стандарт, но защо, при това единствено в България от целия свят, трябва да се приложи новия стандарт и за заварените регистрационни табели, при това със заплахи от сериозни санкции. Според мен отговорът е само един – за да се осигурят милиони клиенти, доведени административно, под строй, за фирмите, свързани с пререгистрацията и инициаторите на тази срамна кампания, стоящи зад тях. И не е случайно, че цената за първа регистрация в Германия е десет евро и петдесет цента, а в България беше и е тройно по-висока. Не случайно и вие мълчите по т. 5 от писмото ми. Госпожо Кунева, Не  мислете, че само аз съм против Наредба І – 45 на МВР. „„Административен произвол”, „опит да бъде ловена риба в мътна вода”, „унизително и пренебрежително отношение”, „едни обикновени изнудвачи”, „тъпо решение”, „невероятен корупционен модел”, „поредната управленска дивотия”,”гавра с българските граждани”, „къде отиде социалният усет на левицата?”,”едно безумие,един тормоз, една гавра срещу стотици хиляди български граждани”, „правите /хората/ на маймуни”и т.н. и т.н. Това са  определения за  пререгистрацията, казани от народни представители при дебат в Народното събрание на 16.03.2006 г. Тече вече шеста предизборна кампания от този момент, но никой не атакува извършителите на тази пререгистрация въпреки възможността да привлекат милиони ощетени и унижени  гласоподаватели по този начин. Яка политическа омерта владее българския политически „елит”. Не е случайна  пълната амнезия на цялия с извинение политически елит по темата. Мълчи Станишев. http://www.mitev.eu/?p=2808 . Мълчат Цветанов и Борисов. http://www.mitev.eu/?p=2815 , http://www.mitev.eu/?p=2802 .  Мълчи  люто критичният Яне Янев. http://www.mitev.eu/?p=1992 Те поне не са юристи. А вие като юрист дори се опитвате да представите една рекетьорска наредба за целесъобразна и законосъобразна. В народното събрание депутатът от ДСБ /тогава ОДС/ Иван Иванов попита дали всяка година ще се сменят номерата на автомобилите, защото изискването на ЕС за 90 % от автомобилите да имат застраховка ГО важи постоянно, а не само за периода преди приемането на България в ЕС. Като гледам как не вярвате в ефикасността на законовата разпоредба за спиране от движение на незастрахованите  автомобили, как защитавате целесъобразността на пререгистрацията като ефикасно средство за застраховане, хич няма да се изненадам че ако станете държавен глава евентуално пак ще предложите да се пререгистрират автомобилите, Може би и заради това не отговорихте на т. 8 от писмото ми до вас за закъснението с година и половина при въвеждането на регистрационните табели със символа на ЕС и по този начин над 600 000 автомобила получиха регистрация, която не съответства на цитирания Регламент 2411 на ЕС. Очевидно голям е меракът за нова пререгистрация Много милиони автомобили с табели без символа на ЕС, на минимум тройна цена в сравнение с  регистрацията в Германия – далаверата си е далавера. И тя е напълно възможна докато политици с вашия начин на мислене считат, че компетентните органи имат право да намират разлики между точния и буквалния смисъл на закона. За  дейността си като преговаряща за прис�
�единяването ни към ЕС пишете: „Застъпвах позициите на съпричастност към европейските ценности, и като еврокомисар, в чиито задължения влиза съблюдаването интереса на всички граждани на ЕС. Заставам зад тази позиция и сега, и занапред, без значение какъв пост заемам.” Хубава декларация, госпожо Кунева! Само че действията ви свидетелстват за обратното. Затова не ми отговорихте на точка трета от писмото ми: „От 2001 г. до избирането ви за еврокомисар през 2007 г. вие бяхте главен преговарящ на България с ЕК. Не ви ли направи впечатление, че никъде в ЕС няма практика повторно да се регистрират регистрирани автомобили?” А може би считате повторната регистрация на  регистрирани автомобили на тройно по-висока цена и с бонус – чакане на опашки по три-четири денонощия и причиняване на многомилионни загуби  за наш принос към европейските ценности? В последния пасаж на писмото си сте написала: „Надявам се с настоящето да съм отговорила на поставените от Вас въпроси и да съм Ви убедила, че решението за пререгистрация беше продиктувано, за да се отговори на европейските изисквания, от една страна, и от друга – да се създадат по-големи възможности за свободно движение на българските граждани. Не, госпожо Кунева. Надеждата ви е необоснована. Не успяхте да ме убедите, че решението за пререгистрация е било продиктувано за да се отговори на европейските изисквания по простата причина, че такива изисквания за пререгистрация няма. Но успяхте да ме убедите че не се срамувате да твърдите откровено неверни неща. Очевидно в тази насока ви превъзхожда само бившият заместник министър на вътрешните работи Камен Пенков, който в интервю пред в-к „24 часа” нагло излъга, че :” „България е изпълнила коректно директивата на Европейския съюз за подмяна на номерата на колите и настоящите напълно съответстват на стандартите на съюза”. http://www.mitev.eu/?p=27 Не успяхте да ме убедите и че решението за пререгистрация е било с цел да се създадат по-големи възможности за свободно движение на българските граждани. Така може да говорите на предизборни срещи пред хора, които не знаят, че с новите или със старите номера пътуването на българските граждани в ЕС е еднакво свободно.  Казвайки го на мен просто не оценявате в какво нелепо  положение изпадате. Финалът на писмото ви е просто невероятен! Написала сте „Вие имате пълната ми подкрепа за защита на законните Ви права и интереси, но не мога да Ви подкрепя в неспазването на закона, без оглед на съображенията. Всички са равни пред закона и законовите изисквания – справедливи или не, добри или лоши – следва да се спазват, докато са в сила.” Ако незапознат със случая  прочете това ще си помисли най-вероятно две неща – че аз съм непочтен, защото искам подкрепа за мое неспазване на закон и че вие сте принципна и справедлива, защото не се поддавате на това ми искане.                      Та, госпожо Кунева! Кой закон не съм спазил или съм искал да не спазя? Бихте ли цитирала името му и члена/овете, които не искам да спазвам или искам вашата подкрепа за да не спазя? Предполагам, че в случая под неспазването на закон  имате предвид отказа ми да спазя Наредба І 45 на МВР? В тази връзка какво да си мисля за вашата правна прецизност след не правите разлика между подзаконов акт и закон? Да, аз отказах да изпълня Наредба І – 45. За което два пъти, от две  управления на МВР ми бяха съставени два акта и  две наказателни постановления, а  автомобилът ми бе спиран два пъти от движение за неизпълнение на наредбата. Посочих ви в писмото си, че и двете НП бяха отменени от две различни съдилища като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ. Според съдилищата аз съм прав, но според вас не съм прав и отказвате да ме подкрепите заради неспазването на наредбата, която за пореден път издигате в ранг на закон. Оставам с чувството, че нищо не сте разбрала от писмото ми или че разбирате всичко, но вероятно поради политически интереси или зависимости не желаете да признаете очевидни истини. Като министър вие сте полагала клетва във всичките си действия да се ръководите от интнересите на народа. С действията си за пререгистрацията на автомобилите, която не само че не бе в интерес на българските граждани, но им причини значителни щети и унижения вие погазихте клетвата си. В нормална правова държава затова би трябвало да бъдете съдена и осъдена. За истинско правосъдие на този етап  в нашата държава може само да се мечтае. Виждам, че нямате  нужната самооценка за да се откажете от участието в президентските избори и се надявам поне, че няма да успеете да победите в битката за президентският пост. Ако обаче надеждата  ми излезе необоснована и все пак бъдете избрана, това ще бъде поредният тъжен избор за България. Бъдете жива и здрава.

21.08.2011 г.              Димитър Митев              тел. : 0888/704984

ПП. Ако въпреки всичко продължавате да считате, че правдата по темата е на ваша страна, нямам нищо против  участие в публична дискусия с вас. За мен медиите по тази тема са затворени. Вие се радвате на медиен комфорт. На ваше разположение съм ако уредите публично обсъждане на темата в някоя от медиите.

х     х     х

Второто писмо до госпожа Кунева изпратих отново до всички членове на екипа и. На 05.09. 2011 г. по БНР – хоризонт, в предаването “Нещо повече” слушах  интервю с Меглена Кунева. Влязох в Интернет страницата на предаването и открих, че има посочен начин за контакт с водещите. Написах долупосоченото писмо и го изпратих. Днес, 06.09- 2011 г. видях в пощата си съобщение че приложеното писмо не е доставено.

Подател: postmaster@sql2005.cms.bsh-bg.ltd добави в адреси
До: dimitr_mitev@abv.bg  
Относно: Delivery Status Notification (Failure)  
Дата: Понеделник, 2011, Септември 5 18:11:38 EEST  
Файлове: (1) Прикрепен файл  

This is an automatically generated Delivery Status Notification. Delivery to the following recipients failed. neshtopoveche@bnr.bg —- Прикрепено писмо (Димитър Митев) —- Подател: <dimitr_mitev@abv.bg> До: <neshtopoveche@bnr.bg> Относно: Димитър Митев Дата: Понеделник, 2011, Септември 5 18:11:37 EEST Уважаеми госпожи и господа водещи Величко Конакчиев, Диана Янкулова, Владислав Прелезов, Юлиана Стоянова. Написали сте, че “всеки от водещите се стреми да намира и оригинални гледни точки към разглежданите събития, да пречупи ставащото през възприятията на “масовия” слушател. ” Като имам предвид този Ваш стремеж аз си позволявам да Ви изпратя три писма – първото и третото – мои до г-жа Меглена Кунева, а второто – нейно писмо до мен.Второто писмо е своеобразен автопортрет на госпожа Кунева. Тя е чест гост в медиите, особено сега в предизборната кампания. Ще се радвам много ако и зададете директно въпросите от второто ми писмо до нея,тъй като се съмнявам, че тя ще отговори и на него. Става въпрос за нейни конкретни действия и позиции, които българските граждани би трябвало да знаят, за да вземат информирано решение дали да гласуват за нея или не. Първото писмо можете да видите в http://www.mitev.eu/?p=2957 , второто в http://www.mitev.eu/?p=2948 и третото в http://www.mitev.eu/?p=2942 ПП. Това писмо до Вас ще бъде публикувано в блога ми www.mitev.eu Ще Ви бъда благодарен ако ме информирате какво сте предприели във връзка с писмата, които Ви изпращам, за да публикувам тази информация в същия блог. С уважение: Ваш редовен слушател Димитър Митев. Пловдив, тел. 0888/704984

Опитах повторно да изпратя писмото ползвайки нормално интернет-пощата, а не формуляра за  контакти от страницата на предаването. Първоначално ми се изписа съобщение, че писмото е изпратено успешно. Секунди след това обаче последва отново съобщение като горецитираното, че писмото не е доставено. Чудя се дали водещите на предаването съзнателно са ограничили достъпа на “досадници” като мен или проблемът е чисто технически в интернет връзките. Има посочен телефон за контакти,  ще трябва да се опитам чрез него да разбера каква е истината.

                                                                                           Х                Х                   Х     

  Днес, 09.02.2011 г. изпратих двете си писма до   Меглена Кунева и нейния отговор до Афера.бг с надежда, че ще ги публикуват. Получих съобщение, че вечерта ще бъдат публикувани и действително това се случи.  Публикувани бяха трите писма, а освен това бе публикуван и материал, който не е мой, но който бях пуснал в блога си под второто ми писмо до М. Кунева. Просто бяха поместени така, както са едно под друго в блога ми. За документиране ги поставям тук отново, защото под писмата имаше към 21 часа три коментара. Особено симптоматичен бе първият, който за хората, които няма да губят време да проследят всичко публикувано до края, помествам тук още един път:

[+]” Покажи коментарите Кой е Митев?
Автор: Стефан () Дата: 09-02-2012 19:47

[-] Скрий коментарите Кой е Митев?

Автор: Стефан Дата: 09-02-2012 19:47

Не може да се подигравате с нещастието на хората. Това е един недобре с главата човек, обсеснат от темата за регистрационните табели. Той се подвизава във форума на “Сега”, където се отдава на дълги излияния по болната му тема. Това е един български Мирча Кришан, за когото е нужна специализирана помощ.”

(Другите два коментара бяха положителни към публикуваното от мен).

                                                                                         Х                    Х                     Х 
  Дата: 09-02-2012 18:47 
Читатели : 28
 

Позволявам си да ви изпратя две свои писма до Меглена Кунева и едно нейно до мен. Кореспонденцията се осъществи по време на кампанията на Кунева за президентските избори. В тази кореспонденция са документирани откровени лъжи и демагогия на мераклийката да играе важна роля в българския политически живот. Бих се радвал ако с Ваша помощ тези писма стигнат до по-голям брой читатели. Поздрави!”, е написал до АФЕРА Димитър Митев.
 

 

„Уважаеми госпожи и господа,
Позволявам си да ви изпратя две свои писма до Меглена Кунева и едно нейно до мен. Кореспонденцията се осъществи по време на кампанията на Кунева за президентските избори. В тази кореспонденция са документирани откровени лъжи и демагогия на мераклийката да играе важна роля в българския политически живот. Бих се радвал ако с Ваша помощ тези писма стигнат до по-голям брой читатели. Поздрави!”, е написал до АФЕРА Димитър Митев.
 
Първо писмо
 
До г-жа Меглена Кунева
бивша еврокомисарка и евентуална кандидатка за президентка на РБ.
                   Госпожо Кунева,
                   с приближаването на изборите за президент на България вашето име все по-често се появява в медиите. Все по-често българските граждани са медийно подготвяни  за ваше евентуално участие в тези избори като кандидатка за президент.
                   Днес, 04.04.2011 г. във в-к „24 часа” е публикувано интервю с вас пак по същата тема. Вие посочвате (не само в това интервю) че още не сте решила дали ще се кандидатирате или не. С настоящото отворено писмо до вас аз се опитвам да ви помогна да вземете  решението, което според мен ще е правилно.
                   Вие сте с висше юридическо образование. Работила сте от 1991 до 2001 г. като правен съветник към Министерския съвет на РБ. През този период, по точно през 2000-та година, при управлението на премиера Иван Костов, МВР приема известната Наредба І -45. С нея българските собственици на автомобили бяха задължени в срок от пет години да подменят талоните и регистрационните табели на автомобилите си. После срокът бе удължен до края на 2006 г.
                   По време на управлението на тройната коалиция, вие, в качеството ви на министър по въпросите на европейската интеграция и Пламен Орешарски като министър на финансите предложихте и правителството одобри срокът за смяната на номерата и талоните на автомобилите да бъде съкратен до 31 март 2006 г. Така поне твърди в свое изказване в НС тогавашният министър на вътрешните работи Румен Петков.
                   Съзнателно не ви питам за ролята ви в приемането на Наредба І – 45 през 2000-та година, защото не знам точно с какви задачи сте била натоварена в това време. Но не мога да не ви задам в качеството ви на инициаторка на съкратения срок за безумната пререгистрация на регистрирани автомобили следните въпроси:
                   1. В съответствие с чл. 141 на ЗДвП с някои малки изключения (например временен внос) автомобилите в България са с БЕЗСРОЧНА  регистрация. Защо вие като юрист по образование и министър по въпросите на европейската интеграция не забелязахте, че с цитираната по-горе наредба се нарушава законова разпоредба и безсрочната регистрация се заменя със срочна?
2.В днешното си интервю заявявате: „Обикновено, когато се изкривява законът, това се връща обратно като бумеранг. И наранява и убива. По нещо от всеки у нас – достоинство, надежда, уважение към властта и обществото, към себе си”. Под това ваше красноречиво твърдение се подписвам с две ръце. И питам.
 
След като по ваша и на Пл. Орешарски инициатива българите бяха подгонени като стадо на опашки пред пунктовете на КАТ за да регистрират в съкратен срок  регистрираните си автомобили, т.е. след като с наредба на МВР грубо бе погазен закон, чувствате ли се от морална гледна точка подходяща за участие в изборите за държавен глава?
                  
3. От 2001 г. до избирането ви за еврокомисар през 2007 г. вие бяхте главен преговарящ на България с ЕК. Не ви ли направи впечатление, че никъде в ЕС няма практика повторно да се регистрират регистрирани автомобили?
                   4. Във връзка с т. 3. – защо мълчахте за лъжата на правителството на Станишев, че смяната на номерата на автомобилите е изискване на ЕС? Как се чувства съвестта ви по този въпрос?
                   5. Кампанията по смяната на номерата и талоните продължи и през 2007 г. В качеството ви на еврокомисар за защита на потребителите как гледате на факта, че ненужната пререгистрация на регистрирани автомобили в РБ се осъществяви на тройно по-висока цена от цената за регистрация на автомобил в Германия например? В днешното ви интервю чета:  „Не ми е нужен пост, за да работя в интерес на България” и по-долу продължавате: „А силни ли сме в обичането на страната си, на хората около нас”? Голяма трябва да е любовта ви към хората в България щом не се смутихте от това, че те бяха принудени по три-четири денонощия да чакат на унижаващи човешкото достойнство опашки  пред пунктовете на КАТ за да спазят наредба, която противоречи на закони. И трябва много добре да сте запозната с интереса на България, щом не се развълнувахте от факта, че по време на тези опашки бяха загубени милиони работни дни и съответно не беше произведен брутен вътрешен продукт за повече от сто милиона лева.
                   6. ЕС изисква от България 90 % от движещите се автомобили да са със застраховка Гражданска отговорност. Била сте правен съветник в МС. По време на пика на кампанията по изпълнение на наредбата на МВР сте министър. На 16 март 2006 г. в НС в отговор на критика от ОДС, че не е този начинът (чрез пререгистрация) да се изпълни това изискване на ЕС тогавашният председател на ПГ на КБ  и последващ министър на вътрешните работи Михаил Миков (също юрист по образование) пита патетично  в парламента критикуващия го: „ Като не е този начинът, кой е?”  Защо нито той, нито вие не се сетихте за чл.171 от ЗДвП, в който е записано, че МПС без затраховка ГО се спира от движение до сключването на такава? Защо не се сетихте за тази законова разпоредба, а счетохте за нормално да се изпълни изискването на ЕС чрез смяна на номерата на автомобилите?  Какво да си мисля за вас –  че сте  юристи, които не познават българските закони или че сте недобросъвестни и служите на користни интереси, а не на интересите на народа, каквато клетва сте полагали?
                   7. И още един път за законите. В чл. 5 от  Закона за стандартизацията е записано, че стандартите в РБ се прилагат доброволно. Това важи за храните, с които се трови българският гражданин, но не важеше за Наредба І – 45 на МВР. На българските граждани бе наложено ретроактивно действие на стандарта, за изпълнението на който бе издадена въпросната наредба. Вместо новия стандарт да се прилага само за нови регистрации на автомобили, с медиен, политически и полицейски натиск от КАТ българските граждани  единствени в света бяха принудени повторно да регистрират законно регистрираните си автомобили. Като в крайна сметка получиха регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на ЕС.
                   8. Не знам, г-жо Кунева, дали ви е известно, че по въпроса за регистрацията на автомобилите съществува  регламент 2411 от 11.03.1998 г. с който е определено как трябва да изглеждат регистрационните табели на автомобилите в ЕС.  Той е задължителен за прилагане при първа регистрация на автомобилите в страните-членки.
България бе приета за член от 01.01.2007 г. Но чак до втората половина на 2008 г. регистрацията на автомобилите у нас се правеше в съответствие с цитираната наредба на МВР и България не спазваше цитирания регламент.
 
През този период бяха регистрирани в разрез с изискването на ЕС над 600 000 автомобила. Вероятно с цел отново някога в бъдеще да се проведе масирана кампания по пререгистрация. През това време вие бяхте еврокомисар за защита на потребителите, но не се намесихте регистрацията у нас да се извършва в съответствие с изискванията на ЕС. . Защо?  Вие си знаете.
 
9. На 3.11. 2006 г. вие отговаряхте на питане по темата за смяната на номерата, отправено ви по моя инициатива от депутатката Мария Капон. Тук за илюстрация на отговора ви, който беше под всякаква критика ще посоча само следния пасаж:
                   „От цитираните разпоредби е видно, че не става дума за продължаващ натиск на управляващите, а за привеждане в изпълнение на вътрешен нормативен акт. Мисля, че това дава и отговор на въпроса дали операцията е ненужна и дали, когато става дума за изпълнение на нормативен акт, който не е оспорен и е действащ от 2000 г., може да се говори за някаква дискриминация.   Аз зная, че невинаги е лесно да се изпълняват законите и всички ние имаме проблем с това – имаме проблем с изпълнението им навреме и с безпроблемното им приложение, но както са казали юристите: “Дура лекс – сед лекс” – „Суров закон, но закон”. Важно е да имаме правила!
                   Тук ще посоча само че или нямате представа как бе осъществявана пререгистрацията, или нагло заблуждавате с думите, че не става дума за продължававщ натиск. По-долу изобщо не се смущавате от издигането на наредбата на МВР в ранг на закон и говорите, че не е лесно да се изпълняват, както и категоричното Суров закон, но закон. Не закон, госпожо Кунева, а наредба, която противоречи на закони. Защо това не ви вълнува, няма да се опитвам да гадая, защото няма да е във ваша полза. Може да си припомните всичко, което сте казали в отговор на питането като прочетете http://www.mitev.eu/?p=365. Предполагам, че няма да ви бъде приятно, но е възможно да ви бъде полезно когато размишлявате дали да се кандидатирате за държавен глава на България или не.
                   Заявявате в днешното си интервю: „ Не искаме да имаме лоша политическа класа. А участваме ли в политиката? Не искаме децата ни да напускат България. А ние, живеейки тук, принадлежим ли към нацията си? Не искаме институциите ни да са слаби. А контролираме ли ги, за да ги направим силни? Това са въпроси. Когато им отговорим, ще знаем ко лко е дълъг пътят до то ва, което искаме да сме. В този разговор и в тази работа участвам. Без колебание.”
                   Да, не искаме да имаме лоша политическа класа, но имаме това, което не искаме. Аз поне се опитвам да участвам в политиката. Но срещам непреодолимата бариера на цензурата в медиите. Смея да мисля, че ако можех да публикувам в медиите всичко за вашата роля в срамната кампания за повторна регистрация на автомобилите, едва ли щяхте да бъде еврокомисар, още по-малко еврокомисар за защита на потребителите и  съвсем не еврокомисар на годината. Опитвам се да контролирам и институциите като гражданин. Но успехът е нищожен, защото институциите обикновено са глухи за критиката отдолу.
                   Казвате за себе си – „ не съм страхлив човек”.  Склонен съм да повярвам че е така, ако отговорите на това мое отворено писмо. И съм готов с чиста съвест да гласувам за вашата евентуална кандидатура за президент, ако ми докажете, че греша в преценките си за вашите действия или, ако сте съгласна с моите твърдения, публично да си направите самокритика за подкрепената от вас единствена в света повторна регистрация на регистрирани автомобили и разкриете цялата и порочност от законова и икономическа гледна точка.
                   За ваша информация посочвам, че аз не се подчиних на Наредба І – 45 на МВР. Два пъти ми бяха съставяни актове, два пъти ми бяха издавани наказателни постановления  за глоби и автомобила ми бе спиран от движение и забележете – два пъти две различни съдилища отмениха глобите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ. Всичко подробно описано може да намерите в блога ми www.mitev.eu.
                   Пак там ще бъде публикувано това писмо до вас, както и евентуален отговор от вас, ако изобщо дочакам такъв.
                   Ще бъде грешка ако си помислите, че цялата вина за осъществената гавра със закона и морала при повторното регистриране на автомобилите в България   виждам само  във вас. Тук отбелязвам вашия „принос”. А инак виждам още множество лъжи и откровени манипулации, автори на които са други политици. Виждам включително и  абсолютно неадекватни твърдения, като това на Сергей Станишев, казано на 15.03.2006 г. по Канал 1 на БНТ: „Първо искам да върна лентата малко назад. Част от проблема е това, че държавата своевременно, в продължение на години, не си е вършила работата. Не са подменяни номера на коли, които са с регистрация от преди…”  България има единствения премиер в света, който счита, че работа на държавата е след като регистрира автомобил в следващия момент да откаже да признава регистрацията, която сама е дала.. За мое нещастие никъде не намерих какъв икономически или социален ефект за населението на България  очаква Станишев от вършенето на такава работа от държавата.
 
Димитър Митев,    
04.04.2011 г.
 
ПП. Писмото изпратих  по интернет на взелата интервюто Лиляна Клисурова с молба да го предаде на г-жа Кунева. Същото писмо  изпратих и в основните електронни медии – БНТ, БТв, Нова Тв, БНР, вестник „Труд” и вестник „Сега” с молба ако интервюират бившата еврокомисарка и евентуално кандидатка за президентка, да и го предадат. Ако намеря интернет адрес на г-жа Кунева, ще го изпратя директно и на нея.
 
Медиите, които трият без да са прочели
 
На 08.04. 2011 г. Димитър Митев получава по интернет следното съобщение:
 
Подател: <lklisurova@24chasa.bg>   добави в адреси 
До: <dimitr_mitev@abv.bg
Относно: RE: Отворено писмо 
Дата: Петък, 2011, Април 8 13:15:51 EEST 
Здравейте, г-н Митев, писмото ви е изпратено на г-жа Кунева. /подчертано /
 
—–Original Message—–
From: Dimitar Mitev [mailto:dimitr_mitev@abv.bg]
Sent: Monday, April 04, 2011 6:05 PM
To: Klisurova, Liliana
Subject: Отворено писмо
Уважаема госпожо/ице Клисурова,
по повод на интервюто с Меглена Кунева, което сте публикувала в днешния брой на в-к 24 часа Ви изпращам свое отворено писмо до нея. Ще Ви бъда много благодарен ако препратите това писмо или ако ми дадете интернет адрес на госпожа Кунева за да го изпратя сам.
С уважение: Димитър Митев, Пловдив, 0888/704984
 
До днес, 12.04.2011 г., не получих никаква реакция за изпратеното писмо от БНТ, Нова Тв , БНР, в-к Труд и в-к Сега. Само от БТв получих няколко интернет съобщения с текст  „Вашето съобщение е изтрито, без да бъде прочетено“ – съответно  от името на Виктор Николаев, Валерия Чанкова, Румяна Симеонова, Петър Петров, Петър Томов, Елена Гурова,   Антон Хекимян и Антон Хекимян. А инак БТв претендира, че представя всички гледни точки.
На 14.07.2011 г. Димитър Митев намира интернет сайта на Меглена Кунева и изпраща следното писмо до нейния щаб:
 
„Уважаеми сътруднички и сътрудници на кандидат-президентката Меглена Кунева,
Уважаеми членове на стратегическия комитет,
Уважаеми членове на организационното звено,
Уважаеми членове на пресофиса,
Уважаеми доброволки и доброволци,
Преди повече от два месеца по повод на интервю на госпожа Кунева във в-к „24 часа“ изпратих свое отворено писмо до нея. От взелата интервюто получих информация, че писмото ми е препратено на интервюираната.
Изпратих писмото и в няколко други медии. В резултат – пълна тишина по повдигнатите въпроси в писмото ми. Сякаш посочените от мен факти не съществуват и никога не са съществували. Писмото може да намерите в www.mitev.eu , ето ви и линк към него: http://www.mitev.eu/?p=2653
Искам да вярвам, че у вас ще се намери нужното достоинство да представите писмото на г-жа Кунева и заедно да се опитате да ми посочите в какво греша. А ако не можете да посочите грешка в оценките, които съм си позволил в писмото до нея, дано се намери достатъчно съвест у вас и да се оттеглите като подкрепящи нейната кандидатура за президент на Република България.Човек, който подкрепя изпълнението на ведомствена на МВР Наредба и не забелязва, че тя е в разрез с действащи закони, не заслужава да стане държавен глава. За липсата на елементарно уважение към милионите българи, засегнати от тази наредб да не говорим. За лъжите, свързани с нейното изпълнение също.
С уважение: Димитър Митев      
 
Отговорът на Меглена Кунева
 
Здравейте, г-н Митев!Приложено Ви изпращам отговор на г-жа Кунева на Вашето писмо.
Приятен ден!
Мария Асиова
Офис на Меглена Кунева
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,
Вашето писмо безспорно изразява активна гражданска позиция.
По отношение целесъобразността на разпоредбите на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях и моята роля при тяхното приемане, бих искала да отбележа, че в качеството си на министър по европейските въпроси и главен преговарящ съм работила за изготвяне на преговорни позиции в защита интересите на българските граждани и осигуряване на максимум възможности за тях, които биха произтекли от членството в ЕС. Също така работех и за постигане на ниво на подготовка за членство (тоест за прилагане на европейското законодателство), което да докаже пред Европейската комисия и държавите-членки готовността ни за членство от 1 януари 2007 г. Не забравяйте контекста на това, което можеше да се случи – членството на страната да бъде отложено или, още по-лошо, някои държави-членки на ЕС да не ратифицират договора за присъединяване, с което членството ни в съюза въобще да не се състои.
Безспорно липсата на изискваното ниво застраховки “Гражданска отговорност” беше проблем, охарактеризиран от Европейската комисия като област на сериозно безпокойство или така наречените на жаргон “червени картони”. Решението на проблема е в компетентността на отговорните държавни институции, в случая – на Министерство на вътрешните работи. И тук следва да отбележа, че предлаганото от Вас решение единствено чрез механизма на чл. 171 от ЗДП също не би било ефективно и не би могло да доведе до рязко покачване броя на застраховките “Гражданска отговорност”. Причината за това е огромният брой автомобили в страната. Едновременните проверки на всички тях са не само реално неизпълними, но биха означавали непрестанно спиране на водачи по пътя без съблюдаване на правилата за работа на контролните органи и без възможност за координация кои МПС-та вече са преминали подобна проверка. А това би довело до по-големи неудобства и забавяния за гражданите, а от там и до по-големи икономически загуби. Този вид контрол е от изключително важно превантивно значение, но не би могъл сам да допринесе за рязко покачване на броя на застраховките до необходимото за членство в ЕС ниво.
Наред с чисто националните (вътрешните) съображения, от евроинтеграционна гледна точка, важен е и стремежът да се осигури възможност за свободно придвижване на българските граждани в рамките на Европейския съюз, без да се налага дискриминация по отношение на техните автомобили (нещо, което би било в противоречие с учредителните договори на ЕС). Пререгистрацията касае не само самите регистрационни табели, но издаването и на нови регистрационни талони, които да позволяват по-голяма защита на данните и възможност да се обработват от компетентните органи на всички държави-членки. В този смисъл, с Наредбата се транспонират и прилагат и изискванията на Директива 1999/37/EO на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства. Тази документация има още един аспект, който не позволява в България да се движат превозни средства с регистрация, неотговаряща на изискванията – информацията по тази Директива (респективно по Наредбата) е част от Шенгенската информационна система, определена с Регламент на ЕП и Съвета. Като част от подготовката за членство в Шенген, всички регистрации трябва да се приведат в съответствие с тези изисквания, защото с влизането в Шенген, ще отпаднат границите с държавите-членки и няма да има физически начин да се спират МПС да преминават в други държави, независимо от вида на регистрацията им. Поради това не може да има превозни средства със стара регистрация, които да се движат само в страната.
Моята роля в този процес е била да насърчавам отговорните институции да намерят решение на проблема, но естествено не и да реша сама проблема – нещо, което законът не само не ми е вменил, но и за което не създава възможност (все пак наредбата се издава от министъра на вътрешните работи).
Що се касае до прилагането на Наредбата, като гражданин напълно разбирам Вашето недоволство от условията за прилагане на нормативната разпоредба и дълбоко съжалявам за неудобството, което пререгистрацията причини на българските граждани. Още повече че винаги могат да се повдигат множество въпроси относно начина на фактическо провеждане на тази пререгистрация, създадената организация и дали бе използван напълно капацитетът на МВР, дали не можеше да се въведат по-гъвкави механизми и прочие. Но продължавам да вярвам, че нормативните изисквания следва да се спазват, а несъгласието с тях следва да се решава по законоустановения ред.
По отношение на изразените от Вас бележки по законосъобразността на Наредба № I-45 следва обаче да отбележа, че моето гражданско мнение не е меродавно, доколкото Върховният административен съд е институцията, пред която може да се оспорват подзаконовите нормативни актове и която може единствена да реши подобно оспорване по легитимен начин.
Българското административно законодателство (реформирано и кодифицирано в рамките на европейската интеграция, като резултат на дългогодишен труд, насочен именно към създаване на по-гъвкави и ефективни механизми в административното производство) Ви предоставя възможност като гражданин да защитите интересите си като оспорите директно самата наредба като нормативен административен акт, като това Ваше право не е ограничено във времето, съгласно чл. 187, ал. 1 от АПК. Все пак, без да съм запозната с всички аспекти и документи по конкретния казус, представен пред съда, юридическата коректност изисква да бъде посочено, че обявената от съда незаконосъоразност на издадените Ви наказателни постановления говори за порок на наказателното постановление като индивидуален административен акт и не засяга законността на подзаконовия нормативен административен акт, който докато е в сила, следва да бъде спазван.
В този смисъл аз мога само да изразя гражданската и политическата си позиция, че нормативните разпоредби следва да се спазват, а ако изразяваме несъгласие с тях следва да се използват законовите механизми за тяхната отмяна.
В позицията си на отделни граждани не бихме стигнали до легитимно решение, дори да водим спор по отношение на смисъла на разпоредбата на чл. 141 от Закона за движение по пътищата и дали едно тълкуване на точния й, а не на буквалния й смисъл във връзка с опозицията “ безсрочно – временно ”, ясно показва, че законът под безсрочна регистрация няма предвид вечна регистрация, а регистрация без фиксиран краен срок. В тази връзка предвидената от закона безсрочност не отнема правото на компетентните институции да извършват промени в изискванията за регистрация по съответния установен ред и да определят срокове за привеждане в съответствие с новите изисквания.
Що се касае до личните ми качества, ще кажа, че не се страхувам от грешки, нито от това да призная, че съм допуснала грешки – не греши само този, който не работи. Но не смятам, че това може да е основание да се отрича постигнатото от българската страна през този период. А то не беше малко и аз искрено вярвам, че това е мнението и на българските граждани. В подготовката за членство положихме много усилия, за да превърнем България в пълноправен член на ЕС. Застъпвах позициите на съпричастност към европейските ценности, и като еврокомисар, в чиито задължения влиза съблюдаването интереса на всички граждани на ЕС. Заставам зад тази позиция и сега, и занапред, без значение какъв пост заемам.
 
 Второ писмо до Меглена Кунева
 
До г-жа Меглена Кунева
кандидатка за президент на РБ.
 
Госпожо Кунева,
благодаря за отговора, който изпратихте на отвореното ми писмо до вас. Той е своеобразен политически автопортрет, който сте направила на себе си. Ще си позволя да ви напиша какви черти виждам в този ваш автопортрет като за целта ще коментирам основните моменти от писмото ви до мен. Признавам, че четох многократно писмото ви. Първото нещо, което ми направи впечатление, е това, че сте избягнала да дадете пряк, непосредствен отговор на преобладаващата част от въпросите, които ви бях задал. Защо не  отговорихте няма да гадая и ще се съсредоточа върху  частите от писмото ви, които в една или друга степен биха могли да минат за отговор на някои от  зададените въпроси. Първите три пасажа от писмото си сте посветила на опит да докажете „целесъобразността на разпоредбите на Наредба № І -45 …” на МВР от 2000-та г.във връзка с изискването на ЕС за процента на застрахованите коли със застраховка ГО. Пишете ми: „бих искала да отбележа, че в качеството си на министър по европейските въпроси и главен преговарящ съм работила за изготвяне на преговорни позиции в защита интересите на българските граждани и осигуряване на максимум възможности за тях, които биха произтекли от членството в ЕС. Също така работех и за постигане на ниво на подготовка за членство (тоест за прилагане на европейското законодателство), което да докаже пред Европейската комисия и държавите-членки готовността ни за членство от 1 януари 2007 г. Не забравяйте контекста на това, което можеше да се случи – членството на страната да бъде отложено или, още по-лошо, някои държави-членки на ЕС да не ратифицират договора за присъединяване, с което членството ни в съюза въобще да не се състои.” В т. 4 от моето писмо аз ви попитах защсо мълчахте за лъжата на правителството на Станишев, че смяната на номерата на автомобилите е изискване на ЕС. И освен това добавих въпрос „Как се чувства съвестта ви по този въпрос”. В писмото ви пряк отговор на тези въпроси няма. Но видно от цитирания пасаж вие също се опитвате да внушите, че ако не е била осъществена смяната на номерата и талоните на автомобилите, това е щяло да заплаши ратифицирането на договора за присъединяването ни и членството ни в ЕС, което е нагла лъжа.
 
Никоя от страните членки – нито старите, нито новоприетите преди нас, нито България и Румъния не са били задължавани от ЕС да осъществяват пререгистрация на автомобилите. Пререгистрацията на автомобилите не е била никога критерий за готовност за членство.
 
Питам се дали някой ви е заблудил по темата (което говори много лошо за вас като преговаряща за приемането ни) или знаете истинското положение на нещата и съзнателно се опитвате да дезинформирате (което пък е още по-лошо от първото). Според мен вие носите най-голямата вина и отговорност за провеждането на уникалната пререгистрация в съкратени срокове, защото както се опитвате да заблудите мен, така сте заблудили и членовете на МС за значението на тази акция за приемането на България в ЕС. Ако бяхме нормална държава за това трябва да ви бъде търсена съдебна отговорност. Както виждам от писмото ви продължавате  в същия дух. Написала сте: „Пререгистрацията касае не само самите регистрационни табели, но издаването и на нови регистрационни талони, които да позволяват по-голяма защита на данните и възможност да се обработват от компетентните органи на всички държави-членки. В този смисъл, с Наредбата се транспонират и прилагат и изискванията на Директива 1999/37/EO на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства. Тази документация има още един аспект, който не позволява в България да се движат превозни средства с регистрация, неотговаряща на изискванията – информацията по тази Директива (респективно по Наредбата) е част от Шенгенската информационна система, определена с Регламент на ЕП и Съвета. Като част от подготовката за членство в Шенген, всички регистрации трябва да се приведат в съответствие с тези изисквания, защото с влизането в Шенген, ще отпаднат границите с държавите-членки и няма да има физически начин да се спират МПС да преминават в други държави, независимо от вида на регистрацията им. Поради това не може да има превозни средства със стара регистрация, които да се движат само в страната.”  Отново демагогия, отново правите неверни внушения. Не забелязахте ли чл. 4 в цитираната от вас Директива „За целите на настоящата директива, свидетелство за регистрация, <STROng>издадено от държава-членка, се признава от другите държави- членки за идентифициране на превозното средство при между- народен трафик или за неговата пререгистрация в друга държава-членка.”  Къде виждате тук изискване за замяна на стара национална с нова национална регистрация в дадена държава???  Или да погледнем чл. 5 на цитираната Директива.  2. С оглед на пререгистрацията на превозно средство, реги- стрирано преди това в друга държава-членка, компетентните органи изискват…” Използвате   тази Директива за да докажете, че Наредба І – 45 и пререгистрацията у нас е била необходима и целесъобразна за да се изпълни  европейско изискване и за да се подготвим за влизане в Шенген, но очевидно не сте разбрала, че става въпрос за пререгистрация на закупени в чужбина автомобили, а не за пререгистрация  на регистрирани в България автомобили.
 
Другото възможно тълкувание е че съзнателно се опитвате да ме заблуждавате.
 
Не се наемам да оценявам дейността ви при преговорите за присъединяване поради липса на информация, но ако и там  сте вниквали с подобна „задълбоченост” в нормативните документи на ЕС, това никак не е добре за България. Пак за да докажете, че пререгистрацията е целесъобразна, твърдите, че предлаганото от мен „решение единствено чрез механизма на чл. 171 от ЗДП също не би било ефективно и не би могло да доведе до рязко покачване броя на застраховките „Гражданска отговорност”. Тъй като това писмо ще се чете освен от вас и от много други хора, за останалите читатели ще посоча текста на чл. 171 от ЗДП, имащ отношение към темата.
„Чл. 171. (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ,
 бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните
 принудителни административни мерки:
……………………………………………………..
      2. временно спиране от движение на моторно превозно средство:
……………………………………………………..
    е) (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който управлява моторно превозно средство без
 застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите – до предоставяне на  сключена валидна застраховка.”
 Според вас като юристка този текст е недостатъчен за да реши проблема с нивото на застрахованост със застраховка „Гражданска отговорност”.
 
Затова считате за целесъобразно да се използва  пререгистрацията на автомобилите като начин да се постигне желаното ниво. Това е феноменално!
 
Питам ви защо гражданите, които добросъвестно си бяха сключили застраховка ГО трябваше също задължително според наредбата на МВР да си пререгистрират автомобилите? В какво се изразява целесъобразностнта в този случай? За да накарате собствениците на автомобили без застраховка ГО да сключат такава решавате те да си сменят номерата, но приемате, че това трябва да направят и имащите сключена застраховка. Кой ви е учил на такъв род законност и справедливост? По-нататък пишете във връзка с прилагането на цитирания член от ЗДП: „Причината за това е огромният брой автомобили в страната. Едновременните проверки на всички тях са не само реално неизпълними, но биха означавали непрестанно спиране на водачи по пътя без съблюдаване на правилата за работа на контролните органи и без възможност за координация кои МПС-та вече са преминали подобна проверка. А това би довело до по-големи неудобства и забавяния за гражданите, а от там и до по-големи икономически загуби. Този вид контрол е от изключително важно превантивно значение, но не би могъл сам да допринесе за рязко покачване на броя на застраховките до необходимото за членство в ЕС ниво.” В тази връзка следва да подчертая нещо, което пропускате, вероятно съзнателно. ЕС никога не е изисквал за никоя страна  нивото на застрахованост със застраховка ГО да е 90 % от всички регистрирани коли. ЕС изисква 90 % от движещите се по пътищата коли да имат такава застраховка. Така бе извършена и проверката на състоянието със застраховките у нас – не по регистрите на КАТ и отчетите на застрахователите, а чрез засичане на състоянието по пътищата. Така че спекулацята ви с големия брой автомобили е неуместна, доколкото  част от автомобилите по една или друга причина не участват в движението и не влияят при оценнката на нивото на застрахованост, изисквано от ЕС. Едновременните проверки за наличие на застраховка според вас са неизпълними и затова бяха заменени с повсеместни проверки дали са сменени номерата  и талоните. В Карлово, на делото  за отмяна на второто ми Наказателното постановление, наложено заради несменените номера на автомобила ми, съдията попита присъстващия като свидетел служител на МВР (съставител на акта за моето „нарушение”) колко акта за несменени номера е съставил. Отговорът беше СТО, ни повече, ни по-малко. Сто акта от един служител, а колко бяха в страната, госпожо Кунева?. И вие уж искате да избегнете по-големите неудобства и забавяния на гражданите. Некомпетентност или лицемерна загриженост за гражданите? Не мога да отмина без коментар споменатото от вас, че проверката за застраховка ГО по такъв начин би довела до по-големи икономически загуби. По официални данни само в периода от 01.01.2006 г. до 28.05.2006 г. са били пререгистрирани 608 013 автомобила. Чакаше се не по-малко от три дененощия. Това са загубени над 1 800 000 човекодни за икономиката. Тогава един зает в икономиката е създавал средно  65 лв. брутен вътрешен продукт. Сама сметнете на колко милиони лева възлиза непроизведеният поради опашките само за този период брутен вътрешен продукт. А освен тези 608 013 чакащи за пререгистрация през този период по опашките пред КАТ са чакали и над 150 000 за първа регистрация. Прибавете към това отчуждените от населението десетки милиони лева за да се превърнат техните автомобили от регистрирани в……регистрирани! Прибавете милионите левове, платени на „наши” фирми за пререгистрация без чакане на опашка – една образцова корупционна пнрактика. Прибавете  че кампанията продължи още дълги месеци след това. Накрая си представете как изглеждате в очите ми с мнимата ви загриженост за загубите при проверка дали има сключена застраховка ГО. За унижението на гражданите няма нищо да говоря. Знам вашето становище от отговора ви на питането на Мария Капон през 2006 г. Тогава вие заявихте, че при пререгистрацията не ставало дума за непреставащ натиск върху гражданите. Ами от вашия министерски кабинет не сте чувствала натиска, не сте виждала опашките и т.н.  Госпожо Кунева, Толкова за „целесъобразността” на наредба І – 45 на МВР, въпреки че може да се направи докторат върху много други аспекти от вашите твърдения. В резююме – вие не сте разбрала, че обективно пререгистрацията бе ненужна, нецелесъобразна, а от икономическа гледна точка причини огромни загуби на икономиката, бизнеса и отделните граждани. Малко разсъждения по въпроса за законосъобразността на въпросния нормативен документ. Вие ми пишете: „По отношение на изразените от Вас бележки по законосъобразността на Наредба № I-45 следва обаче да отбележа, че моето гражданско мнение не е меродавно, доколкото Върховният административен съд е институцията, пред която може да се оспорват подзаконовите нормативни актове и която може единствена да реши подобно оспорване по легитимен начин.” Няма нужда да  обяснявата, че меродавно е становището на Върховния АС. Аз  се интересувам от вашето, макар и немеродавно становище по темата за да си изясня какви са възгледите ви с оглед  кандидатурата ви за президент. Становището на ВАС  по казуса ми е отдавна известно. Защото знам за решение № 6782 от 20.06.2006 г. на петчленен състав на ВАС (председател Йордан Константинов, членове Бисерка Коцева, Анна Димитрова, Маринка Чернева и Румяна Монова), с което бе отхвърлена жалбата на няколко организации срещу наредба І-45 на МВРот2000-та година.В мотивите си те се позовават на Закон за движение по пътищата, чл. 140, ал. 2: „Редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с….” но са „пропуснали” да забележат, че има и чл. 141. (1) За всяко регистрирано моторно превозно средство или ремарке се издава свидетелство за регистрация с безсрочна или с временна валидност по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, Като изключим някои специфични случаи за временна регистрация, огромната част от МПС в България бяха и са с безсрочна регистрация. Съдиите от ВАС игнорираха волята на законодателя – безсрочна регистрация и приеха за правомерно министърът на вътрешните работи с наредба І – 45 да може игнорира безсрочността и с ведомствена наредба да слага краен срок за валидност на регистрацията на МПС.В тази връзка ви питам – следва ли независимостта на съдиите да включва и независимост от закона? Живо ме интересува вашата гражданска позиция по въпроса, госпожо Кунева. Особено в качеството ви на претендентка за държавен глава. Всъщност вашата позиция ми стана ясна – вие мислите като въпросните съдии от ВАС. Става ми ясно още и това, че докато преобладават политици с вашия начин на мислене  ще продължават критичните доклади на ЕС за българското правосъдие. В интервюто, по повод на което ви пратих първото си писмо, заявявате: „Обикновено, когато се изкривява законът, това се връща обратно като бумеранг. И наранява и убива. По нещо от всеки у нас – достоинство, надежда, уважение към властта и обществото, към себе си”. Много добре сте  го казала.
 
Красивото предизборно говорене добре ви се отдава. Би било прекрасно ако прилагахте това си разбиране и на практика, а не само като предизборна риторика.
 
Само че сега в отговора си до мен пишете: „В позицията си на отделни граждани не бихме стигнали до легитимно решение, дори да водим спор по отношение на смисъла на разпоредбата на чл. 141 от Закона за движение по пътищата и дали едно тълкуване на точния й, а не на буквалния й смисъл във връзка с опозицията “ безсрочно – временно ”, ясно показва, че законът под безсрочна регистрация няма предвид вечна регистрация, а регистрация без фиксиран краен срок. В тази връзка предвидената от закона безсрочност не отнема правото на компетентните институции да извършват промени в изискванията за регистрация по съответния установен ред и да определят срокове за привеждане в съответствие с новите изисквания.” Оставям без коментар противопоставянето на точния и буквалния смисъл на законовото положение! Да, така е, законът предвижда регистрация без фиксиран краен срок и това ознвачава, че само закон може да промени това положение, а не вътрешноведомствена наредба на МВР.  Щом признавате правото на компетентните институции да променят безсрочната регистрация в срочна, вие на практика в случая се съгласявате да се изкривява законът, независимо от цитираното по-горе ваше мнение в споменатото интервю. Съгласявате се гражданинът, който е получил регистрационен талон с безсрочна по закон валидност, по усмотрение на едно ведомство да се окаже нарушител на наредба, без да е нарушил закона, на базата на който е издадена тази наредба!?! Приет бе нов стандарт за вида и оформлението на регистрационните табели. Отделен въпрос е защо беше нужно да се приема този стандарт, след като две години преди неговото приемане е приет Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на ЕС, в който е посочено как трябва да изглеждат регистрационните табели на автомобилите в страните-членки. България води преговори за присъединяване, следователно след присъединяването ще трябва да изпълнява този регламент при първа регистрация на автомобилите и на фона на това се взема решение да се сменят регистрационните табели и талоните на милиони автомобили, при това в съкратени срокове. По-абсурдно и ненужно от обективна гледна точка решение трудно може да се намери в практиката на България. Явно целта е била да се отчуждят от населението около двеста милиона лева, използването на основната част от които бе засекретено. Идиотизмът на решението би бил по-малък ако новият стандарт се отнасяше само за автомобилите, които получават първа регистрация. Но не. На пререгистрация бяха подложени всички над 3 милиона моторни превозни средства. В тази връзка ви питам –  с  какво право  този стандарт бе наложен  ретроактивно, за завареното положение? Нали законите нямат действие за период, когато не са били приети, не са съществували. В чл. 5 на закона за националната стандартизация (2005 г) е записано, че стандартите в Република България се прилагат доброволно. Защо не ви прави впечатление, че с Наредбата бе нарушен този законов текст? Разбирам, че при първа регистрация трябва да се спази новия стандарт, но защо, при това единствено в България от целия свят, трябва да се приложи новия стандарт и за заварените регистрационни табели, при това със заплахи от сериозни санкции. Според мен отговорът е само един – за да се осигурят милиони клиенти, доведени административно, под строй, за фирмите, свързани с пререгистрацията и инициаторите на тази срамна кампания, стоящи зад тях. И не е случайно, че цената за първа регистрация в Германия е десет евро и петдесет цента, а в България беше и е тройно по-висока. Не случайно и вие мълчите по т. 5 от писмото ми. Госпожо Кунева, Не  мислете, че само аз съм против Наредба І – 45 на МВР. „„Административен произвол”, „опит да бъде ловена риба в мътна вода”, „унизително и пренебрежително отношение”, „едни обикновени изнудвачи”, „тъпо решение”, „невероятен корупционен модел”, „поредната управленска дивотия”,”гавра с българските граждани”, „къде отиде социалният усет на левицата?”,”едно безумие,един тормоз, една гавра срещу стотици хиляди български граждани”, „правите /хората/ на маймуни”и т.н. и т.н. Това са  определения за  пререгистрацията, казани от народни представители при дебат в Народното събрание на 16.03.2006 г. Тече вече шеста предизборна кампания от този момент, но никой не атакува извършителите на тази пререгистрация въпреки възможността да привлекат милиони ощетени и унижени  гласоподаватели по този начин.
 
Яка политическа омерта владее българския политически „елит”. Не е случайна  пълната амнезия на цялия с извинение политически елит по темата. Мълчи Станишев. Мълчат Цветанов и Борисов. Мълчи  люто критичният Яне Янев.
 
Те поне не са юристи. А вие като юрист дори се опитвате да представите една рекетьорска наредба за целесъобразна и законосъобразна. В народното събрание депутатът от ДСБ /тогава ОДС/ Иван Иванов попита дали всяка година ще се сменят номерата на автомобилите, защото изискването на ЕС за 90 % от автомобилите да имат застраховка ГО важи постоянно, а не само за периода преди приемането на България в ЕС. Като гледам как не вярвате в ефикасността на законовата разпоредба за спиране от движение на незастрахованите  автомобили, как защитавате целесъобразността на пререгистрацията като ефикасно средство за застраховане, хич няма да се изненадам че ако станете държавен глава евентуално пак ще предложите да се пререгистрират автомобилите, Може би и заради това не отговорихте на т. 8 от писмото ми до вас за закъснението с година и половина при въвеждането на регистрационните табели със символа на ЕС и по този начин над 600 000 автомобила получиха регистрация, която не съответства на цитирания Регламент 2411 на ЕС. Очевидно голям е меракът за нова пререгистрация Много милиони автомобили с табели без символа на ЕС, на минимум тройна цена в сравнение с  регистрацията в Германия – далаверата си е далавера. И тя е напълно възможна докато политици с вашия начин на мислене считат, че компетентните органи имат право да намират разлики между точния и буквалния смисъл на закона. За  дейността си като преговаряща за присъединяването ни към ЕС пишете: „Застъпвах позициите на съпричастност към европейските ценности, и като еврокомисар, в чиито задължения влиза съблюдаването интереса на всички граждани на ЕС. Заставам зад тази позиция и сега, и занапред, без значение какъв пост заемам.” Хубава декларация, госпожо Кунева! Само че действията ви свидетелстват за обратното. Затова не ми отговорихте на точка трета от писмото ми: „От 2001 г. до избирането ви за еврокомисар през 2007 г. вие бяхте главен преговарящ на България с ЕК. Не ви ли направи впечатление, че никъде в ЕС няма практика повторно да се регистрират регистрирани автомобили?” А може би считате повторната регистрация на  регистрирани автомобили на тройно по-висока цена и с бонус – чакане на опашки по три-четири денонощия и причиняване на многомилионни загуби  за наш принос към европейските ценности? В последния пасаж на писмото си сте написала: „Надявам се с настоящето да съм отговорила на поставените от Вас въпроси и да съм Ви убедила, че решението за пререгистрация беше продиктувано, за да се отговори на европейските изисквания, от една страна, и от друга – да се създадат по-големи възможности за свободно движение на българските граждани. Не, госпожо Кунева. Надеждата ви е необоснована. Не успяхте да ме убедите, че решението за пререгистрация е било продиктувано за да се отговори на европейските изисквания по простата причина, че такива изисквания за пререгистрация няма. Но успяхте да ме убедите че не се срамувате да твърдите откровено неверни неща. Очевидно в тази насока ви превъзхожда само бившият заместник министър на вътрешните работи Камен Пенков, който в интервю пред в-к „24 часа” нагло излъга, че :” „България е изпълнила коректно директивата на Европейския съюз за подмяна на номерата на колите и настоящите напълно съответстват на стандартите на съюза”. Не успяхте да ме убедите и че решението за пререгистрация е било с цел да се създадат по-големи възможности за свободно движение на българските граждани. Така може да говорите на предизборни срещи пред хора, които не знаят, че с новите или със старите номера пътуването на българските граждани в ЕС е еднакво свободно.  Казвайки го на мен просто не оценявате в какво нелепо  положение изпадате. Финалът на писмото ви е просто невероятен! Написала сте „Вие имате пълната ми подкрепа за защита на законните Ви права и интереси, но не мога да Ви подкрепя в неспазването на закона, без оглед на съображенията. Всички са равни пред закона и законовите изисквания – справедливи или не, добри или лоши – следва да се спазват, докато са в сила.” Ако незапознат със случая  прочете това ще си помисли най-вероятно две неща – че аз съм непочтен, защото искам подкрепа за мое неспазване на закон и че вие сте принципна и справедлива, защото не се поддавате на това ми искане.                      Та, госпожо Кунева! Кой закон не съм спазил или съм искал да не спазя? Бихте ли цитирала името му и члена/овете, които не искам да спазвам или искам вашата подкрепа за да не спазя? Предполагам, че в случая под неспазването на закон  имате предвид отказа ми да спазя Наредба І 45 на МВР? В тази връзка какво да си мисля за вашата правна прецизност след не правите разлика между подзаконов акт и закон? Да, аз отказах да изпълня Наредба І – 45. За което два пъти, от две  управления на МВР ми бяха съставени два акта и  две наказателни постановления, а  автомобилът ми бе спиран два пъти от движение за неизпълнение на наредбата. Посочих ви в писмото си, че и двете НП бяха отменени от две различни съдилища като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.
 
Според съдилищата аз съм прав, но според вас не съм прав и отказвате да ме подкрепите заради неспазването на наредбата, която за пореден път издигате в ранг на закон. Оставам с чувството, че нищо не сте разбрала от писмото ми или че разбирате всичко, но вероятно поради политически интереси или зависимости не желаете да признаете очевидни истини.
 
Като министър вие сте полагала клетва във всичките си действия да се ръководите от интнересите на народа. С действията си за пререгистрацията на автомобилите, която не само че не бе в интерес на българските граждани, но им причини значителни щети и унижения вие погазихте клетвата си. В нормална правова държава затова би трябвало да бъдете съдена и осъдена. За истинско правосъдие на този етап  в нашата държава може само да се мечтае. Виждам, че нямате  нужната самооценка за да се отка
жете от участието в президентските избори и се надявам поне, че няма да успеете да победите в битката за президентският пост. Ако обаче надеждата  ми излезе необоснована и все пак бъдете избрана, това ще бъде поредният тъжен избор за България. Бъдете жива и здрава.
21.08.2011 г.             
Димитър Митев             
 
Отговор не следва, но пък във форумите излиза оценката „Меглена Кунева – Пръмова – таргетът на БКП и ДС или непобедимото мазмантийство.”
 
Днес, 07.09.2011 г. във форум на в-к Сега открих препратка към материал за Меглена Кунева. Под материала написах и изпратих следния коментар:
9. анонимен – Гаврата на Меглена Кунева с милиони българи.
11:45
Тук може да прочетете мое писмо до Меглена Кунева от 04.04.2011 г., неин отговор на писмото ми и мое второ писмо по повод на нейния отговор. Направила си е автопортрет като нагла лъжкиня и безцеремонна манипулаторка. И се е подписала под автопортрета си.Моето писмо до нея – http://www.mitev.eu/?p=2957
Нейният отговор последва след като изпратих писмото си до нейните сътрудници от организационния щаб, от стратегическия щаб, сътрудниците на мениджъра на кампанията и доброволните и сътрудници – http://www.mitev.eu/?p=2948. Който не може да се ориентира достатъчно добре в демагогията и лъжите и, нека прочете и отговорът ми на нейното писмо – http://www.mitev.eu/?p=2942
А ето и самия материал от препратката:
Автор: toross Категория: Политика  
Прочетен: 2086 Коментари: 8 Гласове: 28
Последна промяна: 09.08 20:34
 
Меглена Кунева – Пръмова – таргетът на БКП и ДС или непобедимото мазмантийство.
Цялата кариера на Кунева-Пръмова е бурен кючек под диригентството на БКП и ДС.
 
„Знам, че съм европейски политик, и знам как да използвам това.”
/Другарката при откриване на кампанията си за Президент на РБ./ 
         Дотук разказахме за удивителната прилика на Меглена Кунева-Пръмова с Гена Абисинката или Уруспията, за активното и`  участие в Габонската афера, ощетила държавата с милиони долари под вещата диригентска палка на ДС, а днес ще разкажа за срещата си с другарката в далечната 1990 г., просто един личен спомен, за да  припомня  номенклатурната кариера на дамата. Благородната европейска дама.
       В официалната и` биография четем  впечатлителни откъслеци – завършила право без да е практикувала в общопознатия обхват – съдия, прокурор, адвокат или юрисконсулт; работила нещо като журналист – не се откриват нейни материали; занимавала се с екологични теми преди 1989 г./?!?/ в националното радио, ама член на „Екогласност” или Русенския комитет не е била; специализации в чужбина без яснота кой ги е финансирал във времето, когато излизането от България минаваше през задължителната благословия на ДС и БКП.
         Като депутат в Седмото Велико народно събрание попадам в анкетна комисия, която е създадена „ад-хок”, заради „вълненията” в Кърджали и областта. Този път се бяха „развълнували” националистите около Минчо Минчев, Димитър Арнаудов, Задгорски и Георги Първанов, т.е. ОКЗНИ /Обществен комитет за защита на националните интереси/ във връзка с намерението на мюсюлманското население да изучава майчиния си език /съвсем в реда на нещата/.  Страстите в пленарна зала по темата винаги са нажежени до бяло, комунистите играеха „конструктивни националисти”, а сините минавахме за защитници на ДПС /нали си спомняте налудното обръщение на Велко Вълканов към Желю: „Желю, ти си турчин с фес!” в президентския дебат?/. Та някой реши след гръмовните заклинания и обвинения в  комисията да се изберат „по-умерени по темата депутати от двете страни”, каквото и да означаваше това. За председател бе избран д-р Атанас Узунов от БЗНС /земеделците се опитваха да са междинно звено между БСП и СДС/, от ДПС представител бе Ремзи Осман/май само той, Доган, Пирински и Костов са депутати от 1990 г. та досега/, червените посочиха двама: Ирина Бокова /да, същата сегашна шефка на ЮНЕСКО/ и  Кръстю Трендафилов /стана министър на земеделието при Жан за няколко месеца/, а от СДС представители бяха Димитрина Петрова /членуваше в „Екогласност”, съпруга на хелзинския шеф Красимир Кънев/ и Христо Марков /скромният автор на текста, който четете/.  Та пъстрата компания трябваше да посетим района на Кърджали, да проведем проучване на място за настроенията, желанията, напрежението и причините за него и да предложим текст в пленарната зала, който да стане решение на ВНС.
        Преди да се запътим топтан към размирния етнически край от Гиньо Ганев/заместник-председател на ВНС/ ни бе предложено да се срещнем с представители на Комитета по правата на човека, който вършел „много дейности, свързани с човешките права, договореностите от Хелзинки” , абе, въобще били хора от бранша на професионалните правозащитници. От СДС и ДПС възразихме, че са дърти номенклатури, ръководени от ДС и ЦК на БКП, а шеф е бившия началник на международния отдел към Политбюро К. Теллалов. Гиньо възрази, че Теллалов се оттеглил и Комитета вече бил „демократичен  с млади, способни и неопетнени служители”. Мир да е, съгласихме се за такава среща, щом щяхме да получим експертна помощ от професионални защитници. Да де, но изумлението бе пълно, когато в уречения ден пристигна колегата от ПГ на БСП и мастит юрист Велко Вълканов, придружен от млада безлична дама с очилца тип „другарко, вдигам ръка”, приличаща на отличничка от подуенската руска гимназия, с ретро прическа тип „дружинна ръководителка на пионери”, с обувчици „късно сабо” и самочувствие „Станка Шопова”.
 
Другарят Вълканов на шашнатите ни погледи обясни, че не е член на БСП,  в Комитета работил още от 1988 г., вършел много правозащитни добри дела, особено сред малцинствените общности /?!?/, но поради заетостта му във ВНС прехвърлил основната тежест върху крехките рамене на „основния двигател”…   другарката Меглена Кунева, която щяла да ни запознае с „основните положения по работата на комисията”.
 
Демек да ни обясни какво да правим в района на Кърджали. Възразихме, но др. Вълканов бе настоятелен и трябваше да изслушаме водената другарка. Тя пък настоятелно ни „разясни”, че има опит в „тези дела”, че познава изтънко малцинствените проблеми, защото като католичка се чувствала част от „онеправданите”, че освен в комитета на Теллалов е и старши юридически съветник  в правителството на другаря Андрей Луканов и то точно по въпросите за правата на човека, екологията и т.н. Извади младото дарование на партията и правителството куп листя и ни зачете за договореностите от Хелзинки и как Комитета, който представлявала извършил толкова добри дела, ах, толкова правозащитни и демократични дела, че аха да се наредим в челото на свободните народи… Тук някъде не издържахме и прекъснахме „нашето момиче” за ужас на другарката Бокова и правозащитника Вълканов – възмутен от „арогантността на опозицията”. Презентацията на другарката представляваше общи приказки и нещо като отчет на този комитет, което никой така и не разбра, нито пък целта на „опознавателната” среща. Разделихме се с колегата Вълканов, а след него със ситни стъпчици напусна и момичето с очилцата и сабото, с нацупени джуки и леко обидено.
        Това бе първата ми среща с др. Кунева-Пръмова. После научихме повечко за нея. Комисията все пак си свършихме работата. Обикаляхме кърджалийския край, срещахме се с местните активисти и организатори, предложихме някакъв помирителен текст, който се прие от пленарната зала /май от него започна изучаването на майчин език/ и самодоволно се разделихме с чувството на изпълнен дълг.
       После няколко пъти срещах дамата в кулоарите или на Народното събрание, или на Министерски съвет. Със същата ангажирана физиономия зад очилцата, забързана, обикновено прегърнала куп папки. Беше времето на Луканов, после на Димитър Попов – все така се разхождаше другарката на другаря Вълканов. И още един щрих. Симптоматичен. В началото на заседанията на ВНС се случи да съм съсед по място с „правозащитника” Румен Воденичаров /тогава минаващ за радикален седесар, формално оглавяващ Независимото дружество, направил преврат на легендарния Илия Минев/ и се допитах до него за този „комитет” на Теллалов. Буквално думите му бяха: „Креатура на ЦК на БКП, де факто се ръководят от Държавна сигурност.” От него и научих за първи път, че „консултантката”, която доведе Вълканов е снаха на секретаря на ЦК на БКП другаря Иван Пръмов. С неговата характерна лукавичка усмивка добави: „Едно от новите дарования на Партията, която скоро ще стане първа демократка.” Излезе прав, колкото и да не ми се ще да го призная.
 
Поразрових се в „историята” на Комитета, където се трудеше дамата с очилцата и сабото.
 
В края на 80-те години на 20 век Горбачов е обявил „перестройката”, което навсякъде  в Източна Европа се приема като трескава подготовка за трансформацията на големите комунистически пари, за осигуряване удобен плацдарм на висшата червена номенклатура и сподвижниците и`. В България се активират първите неформали около еколози и правозащитници. На 16 януари 1988 г. политически затворник № 1 на континента Илия Минев създава Независимото дружество за правата на човека и според разсекретените архиви на ДС още в началото членовете му надхвърлят 500 души, през май се провеждат първите гладни стачки срещу насилствената асимилация на етническите турци. Преди това, през април 1988 г. Минев и сподвижниците му изпращат до Държавния съвет, Народното събрание, Министерство на правосъдието и медиите учредителния протокол с молба за регистриране на правозащитното дружество, придружени с искане за освобождаване на политическите затворници.
        Комунистическата власт реагира светкавично и като контрадействие, като реплика срещу  Илия Минев и дружеството му създава на 3 юни 1988 г. казионен Комитет по правата на човека с председател видния партиен функционер Константин Теллалов – бивш секретар на ЦК на БКП. Комитетът е под прякото наблюдение и ръководство на Григор Шопов и Държавна сигурност, отчита се само на Секретарията на ЦК и абсурдно за наименованието си има и чисто репресивни функции. Основни действащи лица в  него са верни и проверени „общественици”, сред които блестят с неотразима червена светлина Велко Вълканов, Александър Янков – висш деец на ДС от Първо главно, дипломат под прикритие, проф. Николай Тодоров – бъдещ председател на Великото народно събрание, Никола Инджов – фанатичен привърженик на режима на Фидел Кастро, Леда Милева, Огнян Герджиков, Севда Севан и … Меглена Кунева. Ето как
 
самият Велко Вълканов я представя наскоро във в. „Дума”: „Спомням си, че Кунева тогава бе определена като „наше момиче“ – знаеше се, че е снаха на изтъкнатия партиен ръководител Иван Пръмов – човек със сериозен принос към изграждането на нашето селско стопанство.
 
Авторитетът на Пръмов се прехвърляше автоматически и върху неговата снаха. Тя се държеше скромно, сдържано и по този начин укрепваше предварително установеното към нея добро отношение. Такова отношение към нея имах и аз.” Мисля, че характеристиката, която прави др. Вълканов на другарката си Кунева е напълно реалистична и  точна. Просто – наше, вярно,  комунистическо девойче.  Само да припомня, че по това време другарят Иван Пръмов е народен представител/от 58 до 90 г./ и обвит със славата на осъществил колективизацията, т.е. отнел земята от собствениците и`. Да не забравяме и „подвига” му в Пловдив, когато заповядва на милиционерите да стрелят  в множеството стачници. На месо.
            И още един щрих в битието на снахата, този път като еколог от онези времена. На 5 май 1988 г. Политбюро на БКП взима решение за превръщането на екологията в „национален приоритет” и създава екологична масова организация под егидата на Отечествения фронт /припомняме, че шеф на ОФ е Гиньо Ганев, който ще участва с Кунева след няколко години в Габонската афера/. В националното радио е сформиран екип от проверени другари, които да „работят по екологични теми” – естествено казионен опит да се представят застрашително нарасналите протести в Русе, около проекта „Рила-Места” от гледна точка на правата линия. Радиожурналистът натоварен с тази задача, познайте кой е, драги читатели? Разбира се, вярната снаха  Меглена Кунева-Пръмова. 
         През годините се смениха много Кабинети, Народни събрания, министри, президенти, държавните служители се сменяха като мръсни чорапи, но една фигура присъства неизменно в номенклатурния списък на Министерски съвет от 1989 до 2001 г., натрапчиво. Ще познаеш ли драги читателю коя е тя? Разбира се – незаменимата снаха, правозащитничка, еколожка, специалистка по въпросите на гората, международничка, съветничка по всякакви въпроси, ерго Миглена Щилянова Кунева, крипто Пръмова. Няма Луканов, Виденов, Костов /по негово време се издига до директор на международна  дирекция/ – тя все си е там, ерцаз политичката и незаменима специалистка. Злите езици разправят, че от дърговечното си въртене в кулоарите на властта дамата се е сдобила с множество потенциални остри компромати, които я правят незаменима ценност в международното работническо движение, други отдават това на видния масон и неин съпруг, виден мулташки деец и устойчив милионер Андрей Пръмов, трети го отдават на щедрия саван, опнат над нея от вездесъщата ДС /пак питам дали е известно на Кунева-Пръмова понятието кандидат-агент?!/. През 2001 г. тя от резерва на царската листа в Русе се превръща в безценен царски депутат, министър и впоследствие еврочиновник, ще се сдобие с огромен апартамент в центъра на Брюксел /недеклариран  пред родните данъчни власти/, с милиони, изсипани в личните и` сметки от Барозу и ПариБа /тя скоро най-нагло отказа да оповести каква е платата и` във финансовата институция/ и в същото време зад очилцата нагло отказва с биографията да защити слогана си „аз съм твоя избор”, предпочита дървения административен език, който е изучила старателно в Брюксел и преди това в Комитета по правата на човека.
 
Какви ли загадъчни и зловещи тайни предстои да научим за персоната изтъркала стотици подметки из кулоарите на властта?!
 
Пък нека някой ми доказва, че нейните the comarades са напуснали властта, че тя  не е от тях, че даже е „дясна”, че е „европейски политик”, че едва ли не е някаква българска Пепеляшка, дочакала царската каручка пред „Враня” и рипнала изведнъж върху нея… На това великият медвенски овчар Захари е намерил непостижим и досега епитет – мазмантийство.
 
Afera.bg
 
 
 
 
 
 

Показване 5 на 6 коментари

 

Да

Автор: Ариман Дата: 10-02-2012 12:33

То цялото правителство таквоз бре Митев ,виж как им светят червените комунистически задници.Като пътни светофари са постоянно червено -не преминавай. 
Пълно с доносници , милиционери , партийни кадри на партията майка -БКП ,БКП.Все мазмантии.
 

До Стефан

Автор: Михаил () Дата: 09-02-2012 23:57

До Стефан

Автор: Михаил Дата: 09-02-2012 23:57

Лудостта присъства и реално в романа – в образа на Мунчо. Той „следва” главния герой от самото начало на повествованието. Очевидец е на среднощното убийство във воденицата (знае най-голямата и най-страшна тайна) и присъства като сянка на героя във всеки важен момент. Неслучайно в края на романа, когато ужасът и страхът завладяват хората и преобръщат съзнанието им, а героичността е заменена с унизително треперене пред поробителя, Мунчо е единственият, осмелил се да протестира. В хаоса, настъпил след въстанието, само лудият има дързостта да изрече мислите си и да остане верен на делото. В тази морално преобърната действителност, когато духовната „лудост” е унищожена (Огнянов, Соколов, Рада, Кандов умират геройски), тя се запазва единствено в замъгленото съзнание на действително луд човек. За Вазов тази аналогия съдържа моралната оценка на събитията и поведението на българина. Творецът с горчива ирония разказва за пробуждането и отрезвяването на народа, оказал се неподготвен да се жертва в името на идеала. „Лудостта” не успява да вземе връх над трезвостта и практицизма, а инстинктът за самосъхранение и оцеляване се оказва много по-силен от смелостта, решителността и готовността за саможертва.
 

» Съобщи за нередности в коментара

“Тихата вода е най-дълбока”

Автор: Атанасов () Дата: 09-02-2012 22:57

“Тихата вода е най-дълбока”

Автор: Атанасов Дата: 09-02-2012 22:57

Димитър Митев си е съвсем наред с главата (прегледайте му страницата). 
За написаното по-горе благодаря на екипа на Афера.бг.
 

» Съобщи за нередности в коментара

Стефане,

Автор: Хм () Дата: 09-02-2012 22:31

Стефане,

Автор: Хм Дата: 09-02-2012 22:31

не знам дали е болен, но ми изглежда прав. Без да съм специалист по темата.

     

Показване 3 на 3 коментари
 
[+] Покажи коментарите ние пак сме тук
Автор: gogo () Дата: 09-02-2012 20:45

[-] Скрий коментарите ние пак сме тук

Автор: gogo Дата: 09-02-2012 20:45

Да те са пак тук при нас и ни поучават как да живеем.Децата,снахите,зетьове и роднини на ЦК членове отново ни управляват.Сами сме си виновни още от 1989.Голямата тояга трябваше да играе.За да се стигне до демокрация в народите на юг в Европа са необходими около 10-15 години военно положение.Лошото е че 1989 г.нашите военни баха комунистиимного мързеливи.
 

 » Съобщи за нередности в коментара

[+] Покажи коментарите извод
Автор: гражданка () Дата: 09-02-2012 20:41

[-] Скрий коментарите извод

Автор: гражданка Дата: 09-02-2012 20:41

Браво, добре написано и с доста фактически данни. Мнозинството от българите й вярват на сладките приказки и гласуват за нея- без да я познават. Дано повече се знае за мераклиите за власт и не грешим отново!
 

 » Съобщи за нередности в коментара

[+] Покажи коментарите Кой е Митев?
Автор: Стефан () Дата: 09-02-2012 19:47

[-] Скрий коментарите Кой е Митев?

Автор: Стефан Дата: 09-02-2012 19:47

Не може да се подигравате с нещастието на хората. Това е един недобре с главата човек, обсеснат от темата за регистрационните табели. Той се подвизава във форума на “Сега”, където се отдава на дълги излияния по болната му тема. Това е един български Мирча Кришан, за когото е нужна специализирана помощ.
  

                                                                                  Х                      Х                        Х

Днес, 07.09.2011 г. във форум на в-к Сега открих препратка към материал за Меглена Кунева. Под материала написах и изпратих следния коментар:

9. анонимен – Гаврата на Меглена Кунева с милиони българи.
11:45
Тук може да прочетете мое писмо до Меглена Кунева от 04.04.2011 г., неин отговор на писмото ми и мое второ писмо по повод на нейния отговор. Направила си е автопортрет като нагла лъжкиня и безцеремонна манипулаторка. И се е подписала под автопортрета си.Моето писмо до нея – http://www.mitev.eu/?p=2957
Нейният отговор последва след като изпратих писмото си до нейните сътрудници от организационния щаб, от стратегическия щаб, сътрудниците на мениджъра на кампанията и доброволните и сътрудници – http://www.mitev.eu/?p=2948. Който не може да се ориентира достатъчно добре в демагогията и лъжите и, нека прочете и отговорът ми на нейното писмо – http://www.mitev.eu/?p=2942
А ето и самия материал от препратката:
Автор: toross Категория: Политика   
Прочетен: 2086 Коментари: 8 Гласове: 28
Последна промяна: 09.08 20:34

Меглена Кунева – Пръмова – таргетът на БКП и ДС или непобедимото мазмантийство.Седмо Велико народно събрание, част от ПГ на СДС през 1990 г., третият ред, от ляво на дясно: Георги Бунов, Христо Марков /с бялата риза/, Румен Воденичаров /с очилата, наведен/, Методи Недялков, Георги Липовански. В това обкръжение Воденичаров ще сподели за другарката Кунева-Пръмова и службата и` при едни специални другари.

  
Цялата кариера на Кунева-Пръмова е бурен кючек под диригентството на БКП и ДС.

  „Знам, че съм европейски политик, и знам как да използвам това.”
/Другарката при откриване на кампанията си за Президент на РБ./          Дотук разказахме за удивителната прилика на Меглена Кунева-Пръмова с Гена Абисинката или Уруспията, за активното и`  участие в Габонската афера, ощетила държавата с милиони долари под вещата диригентска палка на ДС, а днес ще разкажа за срещата си с другарката в далечната 1990 г., просто един личен спомен, за да  припомня  номенклатурната кариера на дамата. Благородната европейска дама.       В официалната и` биография четем  впечатлителни откъслеци – завършила право без да е практикувала в общопознатия обхват – съдия, прокурор, адвокат или юрисконсулт; работила нещо като журналист – не се откриват нейни материали; занимавала се с екологични теми преди 1989 г./?!?/ в националното радио, ама член на „Екогласност” или Русенския комитет не е била; специализации в чужбина без яснота кой ги е финансирал във времето, когато излизането от България минаваше през задължителната благословия на ДС и БКП.         Като депутат в Седмото Велико народно събрание попадам в анкетна комисия, която е създадена „ад-хок”, заради „вълненията” в Кърджали и областта. Този път се бяха „развълнували” националистите около Минчо Минчев, Димитър Арнаудов, Задгорски и Георги Първанов, т.е. ОКЗНИ /Обществен комитет за защита на националните интереси/ във връзка с намерението на мюсюлманското население да изучава майчиния си език /съвсем в реда на нещата/.  Страстите в пленарна зала по темата винаги са нажежени до бяло, комунистите играеха „конструктивни националисти”, а сините минавахме за защитници на ДПС /нали си спомняте налудното обръщение на Велко Вълканов към Желю: „Желю, ти си турчин с фес!” в президентския дебат?/. Та някой реши след гръмовните заклинания и обвинения в  комисията да се изберат „по-умерени по темата депутати от двете страни”, каквото и да означаваше това. За председател бе избран д-р Атанас Узунов от БЗНС /земеделците се опитваха да са междинно звено между БСП и СДС/, от ДПС представител бе Ремзи Осман/май само той, Доган, Пирински и Костов са депутати от 1990 г. та досега/, червените посочиха двама: Ирина Бокова /да, същата сегашна шефка на ЮНЕСКО/ и  Кръстю Трендафилов /стана министър на земеделието при Жан за няколко месеца/, а от СДС представители бяха Димитрина Петрова /членуваше в „Екогласност”, съпруга на хелзинския шеф Красимир Кънев/ и Христо Марков /скромният автор на текста, който четете/.  Та пъстрата компания трябваше да посетим района на Кърджали, да проведем проучване на място за настроенията, желанията, напрежението и причините за него и да предложим текст в пленарната зала, който да стане решение на ВНС.        Преди да се запътим топтан към размирния етнически край от Гиньо Ганев/заместник-председател на ВНС/ ни бе предложено да се срещнем с представители на Комитета по правата на човека, който вършел „много дейности, свързани с човешките права, договореностите от Хелзинки” , абе, въобще били хора от бранша на професионалните правозащитници. От СДС и ДПС възразихме, че са дърти номенклатури, ръководени от ДС и ЦК на БКП, а шеф е бившия началник на международния отдел към Политбюро К. Теллалов. Гиньо възрази, че Теллалов се оттеглил и Комитета вече бил „демократичен  с млади, способни и неопетнени служители”. Мир да е, съгласихме се за такава среща, щом щяхме да получим експертна помощ от професионални защитници. Да де, но изумлението бе пълно, когато в уречения ден пристигна колегата от ПГ на БСП и мастит юрист Велко Вълканов, придружен от млада безлична дама с очилца тип „другарко, вдигам ръка”, приличаща на отличничка от подуенската руска гимназия, с ретро прическа тип „дружинна ръководителка на пионери”, с обувчици „късно сабо” и самочувствие „Станка Шопова”. Другарят Вълканов на шашнатите ни погледи обясни, че не е член на БСП,  в Комитета работил още от 1988 г., вършел много правозащитни добри дела, особено сред малцинствените общности /?!?/, но поради заетостта му във ВНС прехвърлил основната тежест върху крехките рамене на „основния двигател”…   другарката Меглена Кунева, която щяла да ни запознае с „основните положения по работата на комисията”. Демек да ни обясни какво да правим в района на Кърджали. Възразихме, но др. Вълканов бе настоятелен и трябваше да изслушаме водената другарка. Тя пък настоятелно ни „разясни”, че има опит в „тези дела”, че познава изтънко малцинствените проблеми, защото като католичка се чувствала част от „онеправданите”, че освен в комитета на Теллалов е и старши юридически съветник  в правителството на другаря Андрей Луканов и то точно по въпросите за правата на човека, екологията и т.н. Извади младото дарование на партията и правителството куп листя и ни зачете за договореностите от Хелзинки и как Комитета, който представлявала извършил толкова добри дела, ах, толкова правозащитни и демократични дела, че аха да се наредим в челото на свободните народи… Тук някъде не издържахме и прекъснахме „нашето момиче” за ужас на другарката Бокова и правозащитника Вълканов – възмутен от „арогантността на опозицията”. Презентацията на другарката представляваше общи приказки и нещо като отчет на този комитет, което никой така и не разбра, нито пък целта на „опознавателната” среща. Разделихме се с колегата Вълканов, а след него със ситни стъпчици напусна и момичето с очилцата и сабото, с нацупени джуки и леко обидено.          Това бе първата ми среща с др. Кунева-Пръмова. После научихме повечко за нея. Комисията все пак си свършихме работата. Обикаляхме кърджалийския край, срещахме се с местните активисти и организатори, предложихме някакъв помирителен текст, който се прие от пленарната зала /май от него започна изучаването на майчин език/ и самодоволно се разделихме с чувството на изпълнен дълг.        После няколко пъти срещах дамата в кулоарите или на Народното събрание, или на Министерски съвет. Със същата ангажирана физиономия зад очилцата, забързана, обикновено прегърнала куп папки. Беше времето на Луканов, после на Димитър Попов – все така се разхождаше другарката на другаря Вълканов. И още един щрих. Симптоматичен. В началото на заседанията на ВНС се случи да съм съсед по място с „правозащитника” Румен Воденичаров /тогава минаващ за радикален седесар, формално оглавяващ Независимото дружество, направил преврат на легендарния Илия Минев/ и се допитах до него за този „комитет” на Теллалов. Буквално думите му бяха: „Креатура на ЦК на БКП, де факто се ръководят от Държавна сигурност.” От него и научих за първи път, че „консултантката”, която доведе Вълканов е снаха на секретаря на ЦК на БКП другаря Иван Пръмов. С неговата характерна лукавичка усмивка добави: „Едно от новите дарования на Партията, която скоро ще стане първа демократка.” Излезе прав, колкото и да не ми се ще да го призная.

        Поразрових се в „историята” на Комитета, където се трудеше дамата с очилцата и сабото. 

         В края на 80-те години на 20 век Горбачов е обявил „перестройката”, което навсякъде  в Източна Европа се приема като трескава подготовка за трансформацията на големите комунистически пари, за осигуряване удобен плацдарм на висшата червена номенклатура и сподвижниците и`. В България се активират първите неформали около еколози и правозащитници. На 16 януари 1988 г. политически затворник № 1 на континента Илия Минев създава Независимото дружество за правата на човека и според разсекретените архиви на ДС още в началото членовете му надхвърлят 500 души, през май се провеждат първите гладни стачки срещу насилствената асимилация на етническите турци. Преди това, през април 1988 г. Минев и сподвижниците му изпращат до Държавния съвет, Народното събрание, Министерство на правосъдието и медиите учредителния протокол с молба за регистриране на правозащитното дружество, придружени с искане за освобождаване на политическите затворници.

        Комунистическата власт реагира светкавично и като контрадействие, като реплика срещу  Илия Минев и дружеството му създава на 3 юни 1988 г. казионен Комитет по правата на човека с председател видния партиен функционер Константин Теллалов – бивш секретар на ЦК на БКП. Комитетът е под прякото наблюдение и ръководство на Григор Шопов и Държавна сигурност, отчита се само на Секретарията на ЦК и абсурдно за наименованието си има и чисто репресивни функции. Основни действащи лица в  него са верни и проверени „общественици”, сред които блестят с неотразима червена светлина Велко Вълканов, Александър Янков – висш деец на ДС от Първо главно, дипломат под прикритие, проф. Николай Тодоров – бъдещ председател на Великото народно събрание, Никола Инджов – фанатичен привърженик на режима на Фидел Кастро, Леда Милева, Огнян Герджиков, Севда Севан и … Меглена Кунева. Ето как самият Велко Вълканов я представя наскоро във в. „Дума”: „Спомням си, че Кунева тогава бе определена като “наше момиче” – знаеше се, че е снаха на изтъкнатия партиен ръководител Иван Пръмов – човек със сериозен принос към изграждането на нашето селско стопанство. Авторитетът на Пръмов се прехвърляше автоматически и върху неговата снаха. Тя се държеше скромно, сдържано и по този начин укрепваше предварително установеното към нея добро отношение. Такова отношение към нея имах и аз.” Мисля, че характеристиката, която прави др. Вълканов на другарката си Кунева е напълно реалистична и  точна. Просто – наше, вярно,  комунистическо девойче.  Само да припомня, че по това време другарят Иван Пръмов е народен представител/от 58 до 90 г./ и обвит със славата на осъществил колективизацията, т.е. отнел земята от собствениците и`. Да не забравяме и „подвига” му в Пловдив, когато заповядва на милиционерите да стрелят  в множеството стачници. На месо. 

            И още един щрих в битието на снахата, този път като еколог от онези времена. На 5 май 1988 г. Политбюро на БКП взима решение за превръщането на екологията в „национален приоритет” и създава екологична масова организация под егидата на Отечествения фронт /припомняме, че шеф на ОФ е Гиньо Ганев, който ще участва с Кунева след няколко години в Габонската афера/. В националното радио е сформиран екип от проверени другари, които да „работят по екологични теми” – естествено казионен опит да се представят застрашително нарасналите протести в Русе, около проекта „Рила-Места” от гледна точка на правата линия. Радиожурналистът натоварен с тази задача, познайте кой е, драги читатели? Разбира се, вярната снаха  Меглена Кунева-Пръмова.  

         През годините се смениха много Кабинети, Народни събрания, министри, президенти, държавните служители се сменяха като мръсни чорапи, но една фигура присъства неизменно в номенклатурния списък на Министерски съвет от 1989 до 2001 г., натрапчиво. Ще познаеш ли драги читателю коя е тя? Разбира се – незаменимата снаха, правозащитничка, еколожка, специалистка по въпросите на гората, международничка, съветничка по всякакви въпроси, ерго Миглена Щилянова Кунева, крипто Пръмова. Няма Луканов, Виденов, Костов /по негово време се издига до директор на международна  дирекция/ – тя все си е там, ерцаз политичката и незаменима специалистка. Злите езици разправят, че от дърговечното си въртене в кулоарите на властта дамата се е сдобила с множество потенциални остри компромати, които я правят незаменима ценност в международното работническо движение, други отдават това на видния масон и неин съпруг, виден мулташки деец и устойчив милионер Андрей Пръмов, трети го отдават на щедрия саван, опнат над нея от вездесъщата ДС /пак питам дали е известно на Кунева-Пръмова понятието кандидат-агент?!/. През 2001 г. тя от резерва на царската листа в Русе се превръща в безценен царски депутат, министър и впоследствие еврочиновник, ще се сдобие с огромен апартамент в центъра на Брюксел /недеклариран  пред родните данъчни власти/, с милиони, изсипани в личните и` сметки от Барозу и ПариБа /тя скоро най-нагло отказа да оповести каква е платата и` във финансовата институция/ и в същото време зад очилцата нагло отказва с биографията да защити слогана си „аз съм твоя избор”, предпочита дървения административен език, който е изучила старателно в Брюксел и преди това в Комитета по правата на човека. Какви ли загадъчни и зловещи тайни предстои да научим за персоната изтъркала стотици подметки из кулоарите на властта?!

             Пък нека някой ми доказва, че нейните the comarades са напуснали властта, че тя  не е от тях, че даже е „дясна”, че е „европейски политик”, че едва ли не е някаква българска Пепеляшка, дочакала царската каручка пред „Враня” и рипнала изведнъж върху нея… На това великият медвенски овчар Захари е намерил непостижим и досега епитет – мазмантийство !

Leave a Reply