Archive for декември, 2020

Касационна жалба срещу Решение 2136 на съдия Мария Златанова от ПАС, Разпореждане по вх. № 595, Разпореждане 1867 за прекратяване на делото и Определение 5004 на тричленен състав за окончателно прекратяване на делото.

четвъртък, декември 10th, 2020

Чрез Административен съд гр. Пловдив До Върховен административен съд гр. София
вх. № 20288/ 09.ХІІ. 20 г.
К А С А Ц И О Н Н А Ж А Л Б А
от Ивана Димитрова Хоусен – ЕГН хххххххххх, адрес Пловдив, ул. ххххххххххххх чрез баща и Димитър Николов Митев ЕГН хххххххххх, адрес Пловдив 4002, ул. хххххххххххххх – пълномощник, тел. 0888/704984, интернет адрес dimitr_mitev@abv.bg
против
Решение № 2136/24.11.2020г. на Административен съд Пловдив по адм.д. № 1123/2020г.
основание: чл. 208 на АПК

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
Обжалвам горепосоченото Решение в законоустановения срок. Считам, че решението е взето в противоречие с материалния закон и в нарушение на съдопроизводствените правила.

1) Съдията по дело 1123/2020 г. Мария Златанова, при постановяването на Решение 2136/24.11.2020 с което е отхвърлила жалбата ни, не е взела предвид, че с Акт за установяване на задължение 230/02.03.2020 година, издаден от Стефан Петров, инспектор към ДМДТ на Община Пловдив, потвърден с Решение 28/30.04.2020 на ДМДТ при община Пловдив, грубо е погазен Закона за местните данъци и такси.

Съгласно член 67 , ал. (1) от ЗМДТ „Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците“. А съгласно чл. 67, ал. (4) Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.“
Съдия Златанова изобщо не е взела предвид заключението на съдебно-счетоводната експертиза по АД № 1391/2012, че в недвижимия нежилищен имот на ИДХ, не се генерират отпадъци, подлежащи на сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка. Това заключение не бе оспорено от ответника ДМДТ.
Нещо повече, въпреки категоричните текстове на закона за значението на количеството на отпадъците при определяне на ТБО, в оспорваното Решение 2136, постановено от съдия Златанова, е записано:
„Наличието или липсата на битови отпадъци не е сред условията за освобождаване от заплащане на дължимите такси….“
„Твърденията, че от имота не се генерират отпадъци са неотносими за дължимостта на таксата …“
Абсурдността на цитираните аргументи на съдия Златанова няма да коментирам, защото е очевидна. Ако няма отпадък, услугата сметосъбиране не може да се ползва. Но въпреки че няма възможност да се ползва, такса според съдията и общинската дирекция МДТ се дължи, което е чиста проба рекет – искане на плащане на такса за неползвана услуга.

2. За да отхвърли жалбата срещу цитирания АУЗ и Решението, с което той е потвърден съдия Златанова е приела, че подаваните от мен декларации за отказ от услугата правилно са били игнорирани от ответника, тъй като не са в съответствие с предвидения в съответната наредба образец. Декларациите, за които по закон нося отговорност ако не отговарят на истината, бяха приети като доказателства по делото, но не бяха кредитирани защото не са по образец. Този образец се отнася за случаите, когато недвижимият нежилищен имот не се използва. И също както ответника съдия Златанова не е счела за необходимо да вземе предвид заключението на тричленния състав на ВАС в Решение 9945/2013 г., което се отнася за случаите, когато обектът се използва, а именно:

Решение на ВАС по дело 9945 (седмо отделение)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИВАН РАДЕНКОВ
СОНЯ ЯНКУЛОВА
——————————
„Първо. Таксата не е данък. За нея няма разпоредба, аналогична на разпоредбата на чл. 13 ЗМДТ, която да сочи, че таксата се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
И второ. Законодателят е обвързал плащането на таксата с ползването на услугата. Член 8, ал. 5 ЗМДТ изрично сочи, че лицата, които не ползват услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Следователно законодателят е обвързал пряко дължимостта на таксата само и единствено с ползването на услугата. Не с ползването на имота. Ползването на имота не е елемент на фактическия състав, който според законодателя поражда задължението за такса.“
„Именно защото ползването на услугата е решаващият факт за дължимост на таксата за услугите сметосъбиране и сметоизвозване законодателят е посочил, че общинският съвет с наредбата по чл. 9 ЗМДТ трябва да определи реда, по който лицата, които не ползват услугата се освобождават от заплащане на такса.“

Въпросът е, че [община], с наредбата си по чл. 9 ЗМДТ, е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира, че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. ОБЩИНАТА ОБАЧЕ НЕ Е СЪЗДАЛА РЕД, ПО КОЙТО ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 64 ЗМДТ, КОИТО ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ СА РЕШИЛИ, ЧЕ НЯМА ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ МОГАТ ДА Я УВЕДОМЯТ И ТОВА УВЕДОМЯВАНЕ ДА ИМА ПРАВОПОРАЖДАЩО ЗНАЧЕНИЕ. (курсивът мой – Д.М. ) …………… НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНОВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СЪЗДАДЕ РЕД, ПО КОЙТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩОТО НЕПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ МОЖЕ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ДА ПОВЛИЯЕ НА ПРАВОТО НА СУБЕКТА, КОЙТО НЕ Е ПОЛЗВАТЕЛ НА УСЛУГИТЕ ДА НЕ ЗАПЛАТИ ДЪЛЖИМИТЕ ЗА НЕЯ ТАКСИ. (Курсивът мой – Д.М.) Последното, както бе вече посочено, е ГАРАНТНИРАНО ОТ ЗАКОНА, стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период.“
Признавам, че това заключение на тричленния състав на ВАС ми даде надежда, но тя се оказа илюзорна. Осем години след като се запознах с неговото съдържание, аз редовно го цитирам в подаваните документи и декларации за отказ от услугата сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка до общинското ръководство и ръководството на ДМДТ. Резултатът беше отрицателен, то сякаш не съществуваше за съответните ръководства и те не направиха нищо за изменение в съответната Наредба в съответствие със становището на ВАС.

Не знам кой и кои обстоятелства накараха съдия Златанова също да игнорира цитираното заключение относно неизпълненото законово задължение на Община Пловдив да предвиди възможност за подаване на декларация за отказ от услугата сметосъбиране при положение че обектът се ползва, но ми се струва че това нейно поведение не е плод на некомпетентност, а е резултат на обстоятелства, които ограничават свободата и да действа по съвест. Това е тъжно, но още по-тъжно е ако не съм прав в предположението си и тя, която е заместник-председател на ПАС, свободно и без натиск е счела за правилно да се игнорира становището на ВАС.
В крайна сметка разпоредбата на член 8, точка 3, алинея 5 от ЗМДТ: „Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.“ е сведена само до освобождаване на лица, неползващи услугата поради неползване на нежилищния имот и това продължава вече години наред. И това се случва във втория град на България, където управляват Граждани за Европейско Развитие на България. Обстоятелството, че никъде в Европейския съюз няма такава практика си е проблем на изостаналите в развитието си европейци.
Както се вижда от Решение 2136 и административният съд, представляван в случая от съдия Мария Златанова, счита това за нормално – липсата на отпадък и невъзможността по тази причина да се ползва услугата сметосъбиране си е проблем на съответното лице. Общината и съдът не се интересуват от това и искат да плаща, защото обектът му е на територията, в която общината предлага съответно контейнери за тази цел. Че това е форма на рекет мисли потърпевшият, но ДМДТ и съдът са на друго мнение.

3) През 2016 г. бе изменен ЗМДТ, в сила от 01.01.2017 г. и влезе в сила нова разпоредба в чл. 67. Много се надявах тази промяна да доведе до отмяната на оспорвания АУЗ/230/02.03.2020 и в т. 1, буква г) на жалбата ми срещу него посочих, че с него категорично се нарушава разпоредбата на чл. 67, алинея 2 от ЗМДТ, ДВ, бр. 97 от 2016 г. в сила от 1.01.2017 г. , а именно:

„Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.“

Дирекция МДТ и като цяло Общинския съвет, който приема съответната наредба за приложение на ЗМДТ, подмина без каквото и да било внимание тази нова категорична законова забрана да се приема данъчната оценка на недвижимите имоти като основа за определяне на ТБО. С Акта за установяване на задължение за периода 2017 -2019 г. предишната практика за изчисляване на ТБО в промили от данъчната оценка продължи.
Дирекция МДТ като орган на Община Пловдив игнорира тази категорична забрана.

Очаквах, че това обстоятелство няма да бъде подминато от съдия Мария Златанова, но, видно от цитираното Решение 2136, категоричната законова забрана не е била удостоена с нейното внимание. По този мотив, изложен в жалбата ми срещу оспорвания АУЗ, няма нито една дума в Решение 2136. И така надеждата ми че заради нарушената и просто игнорирана законова забрана ще бъде отменен оспорвания АУЗ се оказа поредната моя утопична илюзия.

4) При наличието на Решение № 113 на Комисията за защита от дискриминация от 21.06.2011 г., с което изчисляването на ТБО за нежилищните имоти с няколкократно по-високи промили от данъчната оценка за жилищните имоти бе определено като форма на пряка дискриминация според типа собственост, много разчитах Общинският съвет на Пловдив да коригира Наредбата с която се определя ТБО и дискриминацията по този начин да бъде прекратена. Вече десет години това Решение на Комисията за защита от дискриминация се игнорира от Общинския съвет в качеството му на орган на държавното управление.
Известно ми е, че съдът е независим по конституция и не е задължен да се съобрази с упоменатото решение. За такова несъобразяване обаче трябва да бъдат посочени съответни аргументи, а такива вече десет години няма.
За пълнота посочвам, че когато през 2012 г. обжалвах първия АУЗ като незаконосъобразен и пряко дискриминационен, съдията по дело 1391 от ПАС Здравка Диева избра да разглежда само първата част – за незаконосъобразността на акта, а с писмо до ръководството на ПАС поиска да бъде назначен специализиран състав, който да разгледа въпроса за пряката дискриминация. Със съответна разпоредба това нейно искане бе уважено и бе образувано дело 2308/2012 г. със съдия Татяна Петрова. В края на м. ноември тя даде ход на това дело и определи, че то е изяснено по същество. Три месеца след това, на 28.02.2013 г. с ново Определение, тя отмени първоначалното си определение и прекрати делото с мотив, че по същия казус, между същите участници, има друго дело, имайки предвид цитираното дело 1391.
Отказано ми бе правосъдие, защото нито съдия Здравка Диева с Решение 2844/2012, нито съдия Татяна Петрова с Определение 647/2013 г. се произнесоха дали ТБО е определена дискриминационно или не. За голяма моя изненада Определението на съдия Т. Петрова бе потвърдено с Определение 5323/16.04.213 г. на тричленен състав на ВАС – Йовка Дражева –председател , Таня Вачева и Иван Раденков – членове.
Тъй като нямаше произнасяне по същество, по съвет на мой състудент, вече бивш съдия във ВАС, опитах да получа правосъдие с жалби в РС, след това в ОС Пловдив. В двата случая, въпреки подробния ми разказ как ми е отказано правосъдие в ПАС и ВАС по въпроса да допусната дискриминация, жалбите ми бяха препратени отново към АС Пловдив. Там съдия Мариана Михайлова в производство по дело 1080/2014 г. с Определение 9914/16.10.2014 също отказа да се произнесе има или няма дискриминация при определянето на ТБО. След това тричленен състав на ВАС – Андрей Икономов председател, Донка Чакърова и Илиана Славовска с определение 717/21.01.2015 г. потвърдиха Определението на М. Михайлова – отново бягство от заемане на позиция – налице ли е пряка дискриминация или не.

Междувременно бе издаден следващ АУЗ за периода 2012-2016 г. Обжалвах го след потвърждаването му от директора на ДМДТ пред АС Пловдив. Отново обжалвах дискриминацията при определянето на ТБО, тъй като тя продължи и през този период.
Този път съдия Любомира Несторова с Решение № 1711/19.10.2017г. на Административен съд Пловдив по адм.д. № 930/2017г. и съдиите от Върховния административен съд Таня Вачева – председател и членове Мирослава Георгиева и Юлия Раева намериха начин да не се произнесат по същество допусната ли е пряка дискриминация от ДМДТ или не.

Така се стигна до оспорвания с настоящото производство Акт за установяване на задължение за периода 2017- 2020 г. и дело 1123/2020, и Решение 2136, в което съдия Мария Златанова е записала:
„В жалбата се излагат твърдения за наличие на пряка дискриминация от община Пловдив по отношение собственика на нежилищния недвижим имот, поради определяне такса битови отпадъци в размер по-висок от този, отнасящ се до жилищните имоти. Редът за установяване наличието или не на дискриминационно отношение е различен и няма как да е предмет на настоящото производство нито влия върху законосъобразността на оспорвания акт.

По този начин ЧЕТИРИНАДЕСЕТ съдии от Административния съд в Пловдив и ВАС, и ЧЕТИРИ съдии от РС и ОС Пловдив, които разглеждаха жалбите ми за пряка и непосредствена дискриминация от страна на ДМДТ при определянето на такса смет за нежилищния имот на дъщеря ми ИДХ намериха начин ДА НЕ СЕ ПРОИЗНЕСАТ ПО СЪЩЕСТВО по казуса дали е допусната дискриминация или не и фактически ми отказаха правосъдие.
Впечатляващо е горе цитираното твърдение на съдия Златанова, а именно че наличието или не на дискриминационно отношение……..нито влияе върху законосъобразността на оспорвания акт. Според нейното твърдение излиза, че дори ако има дискриминационно отношение, това не прави АУЗ незаконосъобразен?!?
Само съдия Здравка Диева поиска от ръководството на ПАС да определи специализиран състав за разглеждане на казуса относно наличието или отсъствие на дискриминация при определянето на ТБО за процесния нежилищен имот. Всички останали административно съдии отказаха да препратят казуса за дискриминацията за разглеждане от компетентен съд или състав. По този начин те „колегиално“ избягнаха да прехвърлят очевидно „горещия картоф дискриминация“ към колеги съдии за да не си опарят ръцете, тоест кариерата, ако по невнимание потвърдят наличието на очевадната пряка, непосредствена и продължителна във времето дискриминация на собствениците на нежилищни имоти в сравнение със собствениците на жилищни имоти при определянето на ТБО.

5) Изрично изискване на закона за МДТ и на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Пловдив (НОАМТЦУТОП), приета от Общинския съвет Пловдив за прилагането на ЗМДТ, е постигането на по-голяма справедливост при определянето на Такса битови отпадъци. Съдия Мария Златанова изобщо не е коментирала в оспорваното решение този аспект на проблема.
Нещо повече. Въпреки постоянните ми опити да получа отговор в какво се състои справедливостта при налагането на плащане за ТБО при липса на отпадък и съответно неползване на услугата сметосъбиране, при това за нежилищните имоти на няколкократно завишена цена съдия Златанова не дава отговор. Нещо повече. ЗА 10 ГОДИНИ НИТО ЕДИН СЪДИЯ ИЛИ ЧЛЕН НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НЕ ВЗЕ ОТНОШЕНИЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС.

6) В преписката по делото е приложена и моя уточняваща молба, с която измених петитума на жалбата си по следния начин:
МОЛЯ
да отмените Решение 28/30.04.2020 г. като противоречащо на Закона за МДТ, несправедливо и пряко дискриминационно. Моля да задължите ДМДТ да изчисли и определи такса битови отпадъци за недвижимия нежилищен имот на ИДХ на ул. Константин Геров 30 в частта „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“ по начина, по който дирекция МДТ определя тази част от такса битови отпадъци за жилищните имоти.“

Съдия Златанова не удостои с вниманието си допълнението към петитума. В оспорваното с настоящата касационна жалба Решение 2136 на съдия М. Златанова няма нито дума за него. Няма да гадая защо.

7) Когато се запознах с материалите, предоставени от ответника по делото, аз открих че практически всички те са по въпроси, по които няма спор. Същевременно открих, че в представената от ответника преписка липсват материали и документи, които са от съществено значение за изясняване на спора. Подготвих следните въпроси, на които исках да чуя аз и съдията отговор от ответника.

„ВЪПРОСИ
към представителя на ДМДТ подготвени за задаване по време на открито съдебно заседание
по дело 1123/2020 г. на 22.10.2020г.

Прегледах преписката, представена от ДМДТ по дело 1123/2020. Не открих никакво доказателство от страна на ответника, че услугата сметосъбиране се ползва за нежилищния ни имот. Налице са единствено доказателства, че услугата се предлага. Тоест налице е възможност за ползване на услугата, но това не е достатъчно условие. Трябва да има и отпадък като обект на услугата. А такъв няма, тоест предлаганата от Община Пловдив възможност за ползване на услугата за недвижимия имотно на ИДХ обективно не е станала и не става действителност. А съгласно ЗМДТ решаващо за определяне на ТБО е количеството на отпадъка. По този повод се налага да задам следните въпроси към юрисконсулта, представляващ ДМДТ по делото:

1. Защо в обжалваното Решение 28/30.04.2020 г. на ДМДТ няма становище относно заключението на Съдебно-счетоводна експертиза, че в недвижимия имот не се генерират отпадъци? Защо в продължение на осем години ДМДТ не е направила даже опит да посети обекта, да се запознае с вида на осъществяваната дейност и да установи може ли там да се генерират отпадъци, предназначени за поставените контейнери за сметосъбиране?

2. Защо в цитираното Решение няма нито дума относно цитираната в жалбата ни че с него „категорично се нарушава разпоредбата на чл. 67, алинея 2 от ЗМДТ, ДВ, бр. 97 от 2016 г. в сила от 1.01.2017 г. , а именно:
„Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.“
ЗАЩО ДМДТ ВЪПРЕКИ ИЗРИЧНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ПРОДЪЛЖАВА ДА ОПРЕДЕЛЯ ТБО В ПРОМИЛИ ОТ ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА ЗА ПРОЦЕСНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ ПРЕЗ РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД? Защо в Решението не се цитира текста на закона, а само се упоменава, че жалбата е срещу нарушение на ЗМДТ?

3. Защо в Решение 28/30.04.2020 г. няма изразена позиция относно категоричното становище на ВАС по дело 1391 цитирано в жалбата ни: „Въпросът е, че [община], с наредбата си по чл. 9 ЗМДТ, е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира, че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. ОБЩИНАТА ОБАЧЕ НЕ Е СЪЗДАЛА РЕД, ПО КОЙТО ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 64 ЗМДТ, КОИТО ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ СА РЕШИЛИ, ЧЕ НЯМА ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ МОГАТ ДА Я УВЕДОМЯТ И ТОВА УВЕДОМЯВАНЕ ДА ИМА ПРАВОПОРАЖДАЩО ЗНАЧЕНИЕ. (Разбира се при запазване възможността на общината да контролира декларираното неползване). НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНОВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СЪЗДАДЕ РЕД, ПО КОЙТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩОТО НЕПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ МОЖЕ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ДА ПОВЛИЯЕ НА ПРАВОТО НА СУБЕКТА, КОЙТО НЕ Е ПОЛЗВАТЕЛ НА УСЛУГИТЕ ДА НЕ ЗАПЛАТИ ДЪЛЖИМИТЕ ЗА НЕЯ ТАКСИ. Последното, както бе вече посочено, е гарантирано от закона стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период.“ (Курсивът мой – Д.М.) Това становище на ВАС цитирам вече осем години в подаваните от мен декларации за отказ от услугата сметосъбиране, но за ДМДТ то сякаш не съществува. Защо не е представено в преписката на ДМДТ по делото?

4. Във връзка с въпрос 3. питам смятат ли ДМДТ и Общинския съвет да се съобразят с цитираното становище? Кога ДМДТ ще се съобрази с цитираното становище и ще започне да признава подаваните от нас декларации за отказ от услугата сметосъбиране поради липса на отпадък за контейнерите, въпреки че обектът се ползва? Не се ли сещат, че по този начин ни подлагат на дискриминация, отнемайки ни изобщо правото на отказ от предлаганата услуга? И че след като се иска плащане за неползвана услуга без право на отказ от същата, това е по същество груб административен рекет?

5. В началото на Решението на ДМДТ, с което се потвърждава оспорвания от нас АУЗ, се посочва: „На следващо място жалбоподателят счита, че е нарушен и Закона за защита от дискриминацията. Мотивира се, че определянето на такса за битови отпадъци с по-високи промили от данъчната оценка за нежилищните имоти в сравнение с жилищните имоти съставлява форма на пряка, непосредствена дискриминация според типа собственост“. В жалбата си срещу АУЗ цитирам Решение № 113/2011 г. на Комисията за защита от дискриминация. Защо в оспорваното Решение на ДМДТ това решение на Комисията за защита от дискриминация е представено само като мое мнение? И защо след това никъде в документа, който обжалвам, няма нито дума по тази тема? ЗАЩО РЕШЕНИЕТО НА КЗДискр. НЕ Е ВКЛЮЧЕНО В ПРЕПИСКАТА ПО ДЕЛОТО ОТ СТРАНА НА ДМДТ?

6. В ЗМДТ и в съответната Наредба на Общински съвет Пловдив е записано изискването за „постигане на по-голяма справедливост при определянето на ТБО“. В какво се състои справедливостта на Решение 28/30.04.2020 г. след като с него за недвижимия имот на ИДХ при липса на отпадък не само се определя дължима сума за неползвана услуга, но и таксата е определена при няколкократно по-високи промили в сравнение с жилищните имоти?“

Когато започнах да задавам първия от горепосочените въпроси съдия Златанова ме прекъсна с предложение след като разполагам с въпросите в писмен вид да ги предоставя на нея за прикрепване към делото. Аз и дадох екземпляр от въпросите, но след това не ми бе дадена възможност да ги задам на представителката на ответника за да чуя какви отговори ще даде.

Прилагам ги към касационната си жалба за да се види, че в постановеното Решение 2136 съдия Мария Златанова не е коментирала защо посочените документи липсват в преписката, представена от ответника. Не е изразила мнение и дали те са съществени или не с оглед решаването на спора.

Уважаеми върховни административни съдии,

По време на съдебното заседание аз поисках да предоставя на съдия Златанова флашка със записани всички документи (жалби до председатели на Общинския съвет, до директора на дирекция МДТ, жалби до ПАС, ПРС, ПОС и ВАС) за нейна информация. Тя отказа за приеме флашката с аргумент, че по служебен път може да получи цялата информация.
След мое настояване все пак съдия Златанова ми позволи да цитирам пасаж от книга на Джеръми Джером:
“Ако някой ме спре на улицата и ми каже да му дам часовника си, аз, разбира се, ще откажа. Ако се закани да ми го отнеме насила, ще направя всичко възможно, без да се бия, за да го запазя. Ако обаче изрази намерение да ми го вземе чрез съда, ще го извадя от джоба си и ще му го дам. При това ще смятам, че съм се отървал евтино. ”
Дж. Джером – „Трима на Бумел“

В протокола от с.з. не е отразен отговора на съдия Златанова, че „това се отнася за американския съд“, както и моето становище, че съдейки по десетгодишния резултат от моята борба за постигане на справедливост и елиминиране на дискриминацията, цитираното от Дж. Джером в много по-голяма степен се отнася за Пловдивския административен съд и ВАС.

И наистина, ако аз бях се примирил с обстоятелството, че за липса на отпадък се налага да плащам ТБО, при това определена дискриминационно на базата на няколкократно по-високи промили в сравнение с жилищните имоти, аз ако не бях подавал жалби до ПАС, ПРС, ПОС и ВАС бих си спестил най-малко 1500 лева от 170 лв. възнаграждение за вещо лице (чието заключение за липса на отпадък не беше уважено от съдия Здравка Диева с откровени лъжи като аргумент за неприемането му) и юрисконсултски възнаграждения – 100 и 150 лева по първите дела, 371 и 371 лева по втората серия, до момента 300 лева по настоящия спор, присъдени за ответника от съдия Златанова. И това е само част от разходите, направени до тук. Повтарям, тези загуби бих избягнал, ако бях се съгласил да плащам ТБО за непредоставена услуга, но на няколкократно по-високи промили от данъчната оценка на нежилищния имот. Толкова за цитата от Дж. Джером.
Няма как да изразя стойностно безсънните нощи, прекарвани в решаване на кръстословици, които донякъде ми помагат да не водя безкрайни виртуални спорове с ръководители на Община Пловдив, на ДМДТ, със съдии от ПАС и ВАС за приеманите от тях решения, с които се стъпва на тезата, че щом недвижимия имот се намира на територия, за която община Пловдив предоставя (би било много по-правилно да се използва глагола предлага) услугата сметосъбиране, то такса битови отпадъци е дължима от собственика или ползвателя на недвижимия имот.
Няма как да отразя в парично изражение и въздействието върху здравословното ми състояние на стресовата ситуация, с която всяко досегашно решение на ДМДТ и на съдиите от ПАС и ВАС, изискващо по способ, напомнящ мутренските времена, плащане на такса за неползвана (но предлагана) услуга, но „справедливо“ определена по 3,5 до 6 пъти (за различните години от разглеждания период) завишени промили в сравнение с жилищните имоти.

В момента, като пиша тази жалба, като имам предвид досегашното поведение на ПАС и ВАС, аз имам микроскопична надежда, че ще бъде осъдена ДМДТ за наложения рекет под формата на събиране на ТБО за непредоставена услуга поради липса на отпадък за поставяне в контейнерите за сметосъбиране, за дискриминационните условия, при които се определя тази такса, за грубото погазване на ЗМДТ и т.н. До този момент никой не пожела да се съобрази с обстоятелството, че в недвижимия имот на дъщеря ми се генерира единствено отпадък от физиологичната дейност на работещия там човек и от почистването по мокър способ от внасяните отвън в обекта прах, пясък и кал, които отпадъци отиват в канализацията, понеже не са подходящи за изхвърляне в контейнерите за сметосъбиране, поставени от община. За ВиК услугата задълженията са плащани редовно.
А микроскопичната ми надежда се дължи на обстоятелството, че макар и малко вероятна, не е изключена вероятността този път във Върховния административен съд да се намери състав, който да вземе решение в духа на цитираното по-горе становище по дело 9945/2013 г.
Цитирам го повторно:
„Въпросът е, че [община], с наредбата си по чл. 9 ЗМДТ, е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира, че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. ОБЩИНАТА ОБАЧЕ НЕ Е СЪЗДАЛА РЕД, ПО КОЙТО ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 64 ЗМДТ, КОИТО ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ СА РЕШИЛИ, ЧЕ НЯМА ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ МОГАТ ДА Я УВЕДОМЯТ И ТОВА УВЕДОМЯВАНЕ ДА ИМА ПРАВОПОРАЖДАЩО ЗНАЧЕНИЕ. (Разбира се при запазване възможността на общината да контролира декларираното неползване). НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНОВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СЪЗДАДЕ РЕД, ПО КОЙТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩОТО НЕПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ МОЖЕ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ДА ПОВЛИЯЕ НА ПРАВОТО НА СУБЕКТА, КОЙТО НЕ Е ПОЛЗВАТЕЛ НА УСЛУГИТЕ ДА НЕ ЗАПЛАТИ ДЪЛЖИМИТЕ ЗА НЕЯ ТАКСИ. Последното, както бе вече посочено, е гарантирано от закона стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период.“ (Курсивът мой – Д.М.)

Считам, че има нужда да се припомни изискването на Закона за съдебната власт Чл. 155. Всеки съдия при първоначално встъпване в длъжност полага следната клетва: “Заклевам се в името на народа да прилагам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!”.

Уважаеми върховни административни съдии,
Като имам предвид всичко изложено до тук

МОЛЯ
да отмените Решение 2136 по дело 1123/2020 на съдия Мария Златанова от ПАС с което се отхвърля жалбата ми срещу Решение 28/30.04.2020 г. с което се утвърждава АУЗ 230/02.03.2020 г като противоречащо на Закона за МДТ, несправедливо и противоречащо на Закона за защита от дискриминация. Моля да задължите ДМДТ да изчисли и определи такса битови отпадъци за недвижимия нежилищен имот на ИДХ на ул. Константин Геров 30 в частта „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“ за разглеждания период 2017-2019 г. по начина, по който дирекция МДТ определя тази част от такса битови отпадъци за жилищните имоти.“

С уважение: …………………………………..
Димитър Николов Митев, пълномощник на Ивана Димитрова Хоусен.

Пловдив, 09.12.2020 г.

  Приложения:
  1. Пълномощно от дъщеря ми Ивана Димитрова Хоусен
  2. Копие от касационната жалба за ответника ДМДТ при община Пловдив.

  —————-

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  по входящ № 595 от 14.01.2021

  София,

  Върховният административен съд на Република България – , в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ЕМИЛИЯ МИТКОВА

  На основание чл. 213б, ал. 1 във връзка с чл. 213, т.2 и 3, вр. чл. 227а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

  РАЗПОРЕДИ:
  Оставям без движение касационната жалба вх. № 595/14.01.2021г., подадена от И. Х., чрез баща си Д. Митев, като неотговаряща на изискванията на чл. 213, т.2 и 3 във вр. с чл. 227а, ал. 1 от АПК.
  В седмодневен срок от съобщението касационният жалбоподател следва да внесе сумата от 6,67 лева държавна такса по сметка на Върховен административен съд: IBAN – BG62 BNBG 9661 3100 1780 01, BIC – BNBGBGSD или да заплати същата на ПОС терминал в стая 1, партер (служба ”Съдебна Информация”) в сградата на Върховен административен съд и да представи документ, удостоверяващ плащането.
  В същия срок, жалбата да се приподпише от адвокат, юрисконсулт или друг служител с юридическо образование, като се представят доказателства за представителната власт пред Върховния административен съд на лицето приподписало жалбата, а в случай, че жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност – удостоверение за юридическа правоспособност
  При неизпълнение на посочените указания в срок, касационната жалба ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.
  Разпореждането не подлежи на обжалване.

  В отговор на това разпореждане се наложи да поискам от дъщеря ми пълномощно за адвокат Станислав Бахчеванов. След като получих пълномощното, жалбата бе приподписана и изпратена отново до Върховния административен съд.
  После получих второ Разпореждане от съдия Емилия Миткова с което отново се прекратява производството по касационната жалба.

  ———-
  След изпращане на приподписаната от адвокат Касационна жалба получих Разпореждане за прекратяване на делото поради това, че дължимата сума съгласно Акта е под 750 лева без включване на лихвите.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 1867
  София, 12.02.2021

  Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в закрито заседание в състав:
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ МИТКОВА

  сложи на разглеждане адм. дело № 1739 по описа за 2021 година ,

  Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 във вр. с чл. 144, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ във вр. с чл. 9б вр. чл. 4, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
  Образувано е по касационна жалба вх. № 595/14.01.2021г. по описа на Върховния административен съд (ВАС), подадена от И. Хоусен чрез адв. С. Бахчеванов, против решение № 2136 от 24.11.2020 г. на Административен съд – Пловдив, постановено по адм. д. № 1123/2020 г., с което е отхвърлена жалбата на И. Хоусен срещу Акт за установяване на задължения /АУЗ/ № 230/02.03.2020 г., издаден от орган по приходите при Община Пловдив, потвърден с решение № 28/30.04.2020г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив.
  Касационната жалба е подадена срещу съдебен акт, който не подлежи на обжалване, поради което същата на основание чл. 213б, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати. Това е така, защото съгласно изречение второ на чл. 160, ал. 6 от ДОПК /ДВ бр. 77/2018г./, в сила от 18.09.2018 г., решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с РА публични задължения общо в размер до 750 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато РА е издаден на физически лица, е окончателно. По силата на чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9б от ЗМДТ актовете за установяване на местни данъци и такси подлежат на обжалване по реда за обжалване по ДОПК. Съгласно разпоредбата на чл. 144, ал. 1 от ДОПК редът за обжалване на ревизионен акт е приложим и за другите актове, издавани от органите по приходите, освен ако в ДОПК не е предвидено друго. От цитираните норми следва, че ограничението в касационното обжалване по чл. 160, ал. 6 във връзка с чл. 144 от ДОПК е приложимо и по отношение на съдебните решения, постановени по актовете за установяване на публични задължения /вземания/ по ЗМДТ, а не само по отношение на решения за осъществен съдебен контрол върху ревизионни актове.
  В конкретния случай предмет на оспорване е АУЗ по чл. 107, ал. 3 ДОПК, с който на физическо лице са установени публични задължения като главниците без лихва за забава са 722,78 лева, т. е. под установения от закона праг за обжалваемост от 750 лв.
  С оглед изложеното, налице са основанията по чл. 213б, ал. 3 във връзка с чл. 215, т. 4 от АПК, при които касационната жалба на И. Хоусен чрез адв. С. Бахчеванов, следва да остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.
  С оглед гореизложеното, председателят на Първо отделение на Върховния административен съд

  РАЗПОРЕДИ:
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба вх. № 595/14.01.2021г. по описа на Върховния административен съд (ВАС), подадена от И. Хоусен чрез адв. С. Бахчеванов, против решение № 2136 от 24.11.2020 г. на Административен съд – Пловдив, постановено по адм. д. № 1123/2020 г.
  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 1739/2021 г. по описа на Върховния административен съд, Първо отделение.
  Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд.

  ———-
  гр. София
  Ж А Л Б А
  от Ивана Димитрова Хоусен – ЕГН 7210034570, адрес Пловдив, ул. Милин камък 6 чрез баща и Димитър Николов Митев ЕГН 4408084545, адрес Пловдив 4002, ул. Милин камък 6 – пълномощник, тел. 0888/704984, интернет адрес dimitr_mitev@abv.bg
  против
  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
  № 1867
  София, 12.02.2021
  на Върховният административен съд на Република България – Първо отделение с
  председател Емилия Миткова по адм. дело № 1739 по описа за 2021 година

  основание: чл. 208 на АПК
  УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
  С ИСКАНЕ : вх. № 20П – 2069 / 24.02.2020 г.
  поисках Дирекция МДТ – Пловдив да ми издаде Акт за установяване на задължение за четири години – 2017 -2020 г. Издаден ми бе АУЗ само за три години, въпреки че към момента на искането ми вече бях получил съобщение за дължимата такса и за 2020 г. Тогава се учудих защо не ми бе издаден акта за четирите години, но не обърнах сериозно внимание на това обстоятелство, защото предполагах както се оказа наивно, че ако бъде отменен акта за трите години, по аналогия ще поискам отмяна и на задължението за 2020 г. След разпореждането, постановено от съдия Миткова разбрах „дълбокия смисъл“ на постъпката на ДМДТ – Пловдив.
  С касационната си жалба аз исках отмяна на цитирания АУЗ заради рекета, който ДМДТ Пловдив упражняваше срещу мен като ползвател на недвижимия имот като ми начисляваше такса за неползвана услуга сметосъбиране, сметоизвозване, сметообработка. В обекта не се генерира отпадък, предназначен за поставените от общината контейнери за тази услуга.
  На второ място исках отмяна на процесния АУЗ заради дискриминационните промили, на базата на които е изчислено задължението.
  На трето място исках отмяна поради грубото нарушение на ЗМДТ с който се забранява определянето на ТБО в промили от данъчната оценка на обекта.
  На четвърто място исках да бъде определена недискриминационно такса за обекта за услугата почистване и облагородяване на обществените пространства.
  Нито едно от посочените обстоятелства не е заслужило вниманието на съдия Емилия Миткова за да издаде разпореждането, което обжалвам с настоящата жалба.
  Така разбрах, че
  1) рекетът под формата на начисляване на такса за неползвана услуга не подлежи на разглеждане и осъждане, щом като става дума за сума под 750 лева. Изобщо няма значение, че със съдебно-икономическа експертиза е установено, че в обекта не се генерират отпадъци, предназначени за поставените от общината контейнери за сметосъбиране.
  2) дискриминацията под формата на начисляване на ТБО за нежилищните имоти не подлежи на разглеждане и осъждане, щом става дума за сума под 750 лева.
  3) грубото нарушение на закона за МДТ , с който се забранява определянето на ТБО в промили от данъчната оценка, което допуска ДМДТ – Пловдив, не подлежи н разглеждане и осъждане, след като сумата е под 750 лева.
  4) девет години вече ДМДТ Пловдив не признава ежегодните ми декларации за отказ от услугата сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка поради това, че обектът се ползва. Тоест отнета ми е възможността да се откажа от услугата и за мен тя е задължителна. Такса смет е превърната от ДМДТ в данък. Но това не е впечатлило съдия Миткова за да постанови обжалваното разпореждане. Тя не се е впечатлила и от заключението на тричленен състав на ВАС в Решение 9945/2013 г.,, че „ОБЩИНАТА ОБАЧЕ НЕ Е СЪЗДАЛА РЕД, ПО КОЙТО ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 64 ЗМДТ, КОИТО ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ СА РЕШИЛИ, ЧЕ НЯМА ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ МОГАТ ДА Я УВЕДОМЯТ И ТОВА УВЕДОМЯВАНЕ ДА ИМА ПРАВОПОРАЖДАЩО ЗНАЧЕНИЕ. (курсивът мой – Д.М. ) …………… НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНОВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СЪЗДАДЕ РЕД, ПО КОЙТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩОТО НЕПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ МОЖЕ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ДА ПОВЛИЯЕ НА ПРАВОТО НА СУБЕКТА, КОЙТО НЕ Е ПОЛЗВАТЕЛ НА УСЛУГИТЕ ДА НЕ ЗАПЛАТИ ДЪЛЖИМИТЕ ЗА НЕЯ ТАКСИ“ За съдия Миткова същественото е че сумата по АУЗ е под 750 лева.

  Уважаеми върховни административни съдии,
  Надявам се че няма да кредитирате подлостта, извършена от ДМДТ с това, че издаде АУЗ само за три години при поискан Акт за четири години с вече начислена такса. Актът за установяване на задължение, който поисках за четирите години, надвишава сумата от 750 лв, защото начислената за 2020 г. такса е 238,34 лева, тоест 722,38 + 238,34 = 960,72 лева.
  Предвид на гореизложеното
  МОЛЯ
  да отмените цитираното
  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
  № 1867
  София, 12.02.2021
  за прекратяване на адм. дело № 1739 по описа за 2021 година като форма за отказ на правосъдие и да разгледате Касационната ми жалба по същество. Все още имам надежда, че в Република България, страна членка на ЕС, в двадесет и първи век може да получа правосъдие по съществото на поставените в Касационната ми жалба проблеми. Главното не е сумата на начислената такса, а рекетът, дискриминацията, нарушаването на закона за МДТ и превръщането на ТБО в данък поради неприемането на декларациите ми за отказ от услугата, свързана със сметосъбирането, сметоизвозването и сметообработката.

  С уважение: Димитър Николов Митев, пълномощник на дъщеря ми Ивана Д. Хоусен.

  Пловдив
  23.3.2021 г.

  При посещение в ДМДТ с цел заплащане на такса смет и данък сгради за жилището ми и данък сгради за магазина на дъщеря ми, на който съм ползвател, юрисконсултката на дирекцията Таня Димитрова, която ме е забелязала пред касата на която плащах, дойде при мен за да ми връчи долу поместеното по-долу определение на ВАС с която делото окончателно е прекратено Тя ме запита дали искам да платя и ми заяви, че ако не платя доброволно, тя ще изпрати писмо до ЧСИ за събиране на задължението, което ще ми струва допълнително поне още 500 лева. Договорих се в нейно присъствие с инспектор Стефан Петров, че до 15 май ще внеса 25 % от сумата по акта и останалите ще платя с разсрочване за още три месеца.
  Ето и самото Определение 5004 от 20.04.2021 прието на закрито заседание. Очакването ми че ще имам възможност да пледирам лице в лице със съдите не се сбъдна.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 5004
  София, 20.04.2021

  Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
  ЧЛЕНОВЕ:
  БИСЕР ЦВЕТКОВ
  ПЕТЯ ЖЕЛЕВА
  при секретар
  и с участието
  на прокурора
  изслуша докладваното
  от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА
  по адм. дело № 4265/2021. Document Link Icon

  Производството е образувано е по частна жалба на И. Х., срещу разпореждане № 1867/12.02.2021 г. на Председателя на първо отделение на Върховен административен съд, постановено по адм. дело № 1739/2021 г., с което е оставена без разглеждане касационна жалба, подадена от И. Х. против решение № 2136 от 24.11.2020 г. на Административен съд – Пловдив, постановено по адм. д. № 1123/2020 г. и е прекратено производството по адм. дело №1739/2021 по описа на ВАС, първо отделение.
  В частната жалба се излагат доводи за неправилност на оспорения съдебен акт, поради нарушение на закона. Претендира се отмяна на разпореждането и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на касационната жалба по същество.
  Ответникът директор дирекция „Местни данъци и такси“ при община Пловдив не взема становище по частната жалба.
  Върховен административен съд, състав на първо отделение, след като обсъди доводите на частния жалбоподател и данните по делото, приема следното:
  Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване и в срока по чл.230 АПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:
  Производството пред ВАС е образувано по касационна жалба, подадена от И. Х. против решение № 2136 от 24.11.2020 г. на Административен съд – Пловдив, постановено по адм. д. № 1123/2020 г. , с което е отхвърлена жалбата на И. Х. срещу Акт за установяване на задължения /АУЗ/ № 230/02.03.2020 г., издаден от орган по приходите при Община Пловдив, потвърден с решение № 28/30.04.2020г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив, с който на И. Х. са установени публични задължения до 750 лв., като главниците без лихвите са 722,78 лв.
  За да остави без разглеждане касационната жалба и прекрати производството по делото с оспореното разпореждане, председателят на първо отделение на Върховния административен съд е приел, че касационната жалба е подадена срещу съдебен акт, който не подлежи на обжалване, поради което същата на основание чл.213б, ал.3 от АПК следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати.
  Този извод е обоснован с разпоредбата на чл.160, ал.6, изр. 2 от ДОПК, съгласно която решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с РА публични задължения общо в размер до 750 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато РА е издаден на физически лица, е окончателно. Прието е, че по силата на чл.4, ал.1 във връзка с чл.9б от ЗМДТ актовете за установяване на местни данъци и такси подлежат на обжалване по реда за обжалване по ДОПК. Съгласно разпоредбата на чл.144, ал.1 от ДОПК редът за обжалване на ревизионен акт е приложим и за другите актове, издавани от органите по приходите, освен ако в ДОПК не е предвидено друго, т.е. ограничението в касационното обжалване по чл.160, ал.6 във връзка с чл.144 от ДОПК е приложимо и по отношение на съдебните решения, постановени по актовете за установяване на публични задължения /вземания/ по ЗМДТ.
  Обжалваното разпореждане е правилно.
  Съгласно чл.213б, ал.3 АПК /отм./, лицата по ал.2 оставят без разглеждане касационната жалба и прекратяват производството по делото, когато оспорването е просрочено, съдебният акт не подлежи на обжалване и оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него.
  В конкретния случай, правилно председателят на първо отделение на Върховния административен съд в съответствие с приложимата разпоредба на чл.213б, ал.3 АПК, във вр. чл.215, т.4 АПК е приел, че обжалваното решение на Административен съд- Пловдив не подлежи на оспорване на основание чл.160, ал.6, изр.2 от АПК, тъй като с него е отхвърлена жалба на И. Х. срещу АУЗД, с който са установени публични задължения в размери под установения от закона праг за обжалваемост от физически лица от 750 лв.
  Разпореждането е правилно постановено и следва да се остави в сила.
  Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. Първо от АПК вр. чл.236 от АПК, Върховният административен съд, първо отделение,

  ОПРЕДЕЛИ:

  ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 1867/12.02.2021 г. на Председателя на първо отделение на Върховен административен съд, постановено по адм. дело № 1739/2021 г., с което е оставена без разглеждане касационна жалба, подадена от И. Х. против решение № 2136 от 24.11.2020 г. на Административен съд – Пловдив, постановено по адм. д. № 1123/2020 г. и е прекратено производството по адм. дело № 1739/2021 по описа на ВАС, първо отделение.
  Определението е окончателно.

  ПО ТОЗИ НАЧИН АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НЕ ПОЖЕЛАХА ДА ОСЪДЯТ ДМДТ – ПЛОВДИВ ЗА РЕКЕТА, ДИСКРИМИНАЦИЯТА И ПРЯКОТО НАРУШАВНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ДИСКРИМИНАЦИЯ. С ТОВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЪДИИТЕ СЧЕТОХА ЗА НОРМАЛНО ДА НЕ БЪДАТ ПРИЗНАВАНИ ПОДАВАНИТЕ ОТ МЕН ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТКАЗ ОТ УСЛУГАТА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СМЕТООБРАБОТКА И ПО СЪЩЕСТВО ПРЕВЪРНАХА ТАКСАТА В ДАНЪК.
  ВЪПРЕКИ СТАНОВИЩЕТО НА КОЛЕГИТЕ СИ ОТ ВАС, КОИТО ИМАХА ДОБЛЕСТТА ДА ЗАПИШАТ В РЕШЕНИЕ 9945 ПО ДЕЛО 1910/2013 Г.И НА КОЕТО АЗ МНОГО РАЗЧИТАХ:

  “Първо. Таксата не е данък. За нея няма разпоредба, аналогична на разпоредбата на чл. 13 ЗМДТ, която да сочи, че таксата се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
  И второ. Законодателят обвързал плащането на таксата с ползването на услугата. Член 8, ал. 5 ЗМДТ изрично сочи, че лицата, които не ползват услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Следователно законодателят е обвързал пряко дължимостта на таксата само и единствено с ползването на услугата. Не с ползването на имота. Ползването на имота не е елемент на фактическия състав, който според законодателя поражда задължението за такса.”
  ……
  Именно защото ползването на услугата е решаващият факт за дължимост на таксата за услугите сметосъбиране и сметоизвозване законодателят е посочил, че общинският съвет с наредбата по чл. 9 ЗМДТ трябва да определи реда, по който лицата, които не ползват услугата се освобождават от заплащане на такса. С оглед на контекста на спора следва да се посочи, че в хипотезата на чл. 8, ал. 5 ЗМДТ става въпрос за лица, които не ползват услугата и поради това не дължат такса за нея.
  …..
  Въпросът е, че [община], с наредбата си по чл. 9 ЗМДТ, е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира, че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. Общината обаче не е създала ред, по който лицата по чл. 64 ЗМДТ, които по други причини са решили, че няма да ползват услугата сметосъбиране и сметоизвозване могат да я уведомят и това уведомяване да има правопоржадащо за недължимостта на таксата значение. Неизпълнението на законовото задължение на общината да създаде ред, по който да се извърша декларирането на предстоящото неползване на услугата не може по какъвто и да било начин да повлияе на правото на субекта, който не е ползвател на услугите да не заплати дължимите за нея такси. Последното, както бе вече посочено, е гарантирано от закона стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период.

Пловдивски административен съд – дело 1123/2020 жалба и Решение съдия Мария Златанова

сряда, декември 9th, 2020

До Административен съд
гр. Пловдив

Ж А Л Б А
от Димитър Николов Митев, ЕГН хххххххххх, Пловдив 4002, ул. ххххххххххххх (телефон 0888/704984, имейл: dimitr_mrtev@abv.bg) като пълномощник на дъщеря ми Ивана Димитрова Хоусен, ЕГН хххххххххх
П Р О Т И В
Решение № 2В/30.04.2020 г. на Анелия Стефанова Куртева, изпълняваща функциите на Директор на дирекция „Местни данъци и такси”при Община Пловдив, съгласно Заповед № ОА -439 /02.03.2020 г. на Кмета на Община Пловдив, постановено по жалба на Ивана Димитрова Хоусен с вх. № 20 П 3322 от 09.03. 2020 г.

Уважаеми административни съдии,
подадох жалба с вх. № 20 П 3322 от 09.03. 2020 г. до Директора на дирекция „Местни данъци и такси” Пловдив срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 230/02.03.2020 г. В отговор получих Решение. на Анелия Стефанова Куртева, изпълняваща функциите на Директор на дирекция „Местни данъци и такси”при Община Пловдив, съгласно Заповед № ОА -439 /02.03.2020 г. на Кмета на Община Пловдив, с което се отхвърля жалбата ми и се потвърждава цитирания Акт за установяване на задължения на Ивана Димитрова Хоусен.
Не съм доволен и възразявам срещу цитираното Решение № 2В/30.04.2020 г. на Анелия Стефанова Куртева, изпълняваща функциите на Директор на дирекция „Местни данъци и такси”при Община Пловдив, съгласно Заповед № ОА -439 /02.03.2020 г. на Кмета на Община Пловдив.

Мотиви:
1.За да счете, че жалбата срещу АУЗ № 230/02.03.20020 е неоснователно и за да потвърди този акт с Решение № 28/30.04.2020 г. госпожа А. Куртева е приела, позовавайки се и на чл. 11 от ЗМДТ, че Ивана Димитрова Хоусен като собственик на недвижимия имот „е задължено лице за такса за битови отпадъци за този имот.

Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Госпожа Куртева си е позволила да приеме, че щом ИДХ е данъчно задължено лице, трябва да е и задължено лице за ТБО за имота, на който е собственик. По този начин тя приема, че таксата също е с характер на данък, което е недопустимо за компетентен юрист.

2. Освен това г-жа Куртева, позовавайки се на чл. 62 и чл. 63 от ЗМДТ, е счела че дължимостта на таксата за битови отпадъци произтича от местоположението на имота. Следователно, ако недвижимият имот попада в район, в който съгласно заповедта на кмета или решението на общинския съвет се извършват услуги по член 62 от ЗМДТ (сметосъбиране, сметоизвозване и т.н.) „е налице основание да събира такса за тези услуги“.

3. С Решение 28/30.04.2020 грубо е погазен Закона за местните данъци и такси.
Съгласно член 67 , ал. (1) от ЗМДТ „Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците“. А съгласно чл. 67, ал. (4) Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Това е така, защото в недвижимия имот на Ивана Д. Хоусен не се генерират отпадъци. Това е установено със съдебно-икономическа експертиза от вещо лице, назначено от съдия Здравка Диева по а.д. 1391/2021 г.

Съдебно-счетоводна експертиза
от Николай Рангелов Кънчев – съдебно-счетоводен експерт „В магазина на Ивана Димитрова Хоусен, находящ се в гр. Пловдив, ул. хххххххххххххххххххх се продават промишлени стоки – велогуми и велочасти, каучукови обувни изделия /ботуши, галоши, цървули и др./ пластмасови и платнени чехли и др. Магазина е с площ 26,01 км. м и склад под земята 21,39 км. м. Експертизата установи следното:
– гумите за велосипеди идват по размери, видове и на бройки и де факто се продават на клиента без да генерират отпадъци;
– велосипедни части – вилки, педали, стопове и други също не генерират отпадъци;
– каучукови обувни изделия /ботуши, галоши, цървули/ също не генерират отпадъци;
– пластмасови и платнени чехи и други подобни не генерират отпадъци.
Стоките, които идват по повече бройки в кашони, се продават на дребно, а самите хартиени отпадъци се предават на вторични суровини.
По въпрос 2.
В магазина на Ивана Димитрова Хоусен, находящ се в гр. Пловдив, ул. ххххххххххххххххххх не установи наличие на други битови дейности /например готвене, пране и т.н./ в магазина“.

ДМДТ към община Пловдив в качеството си ответник по това дело не оспори заключението на експертизата.

Въпреки това вече цяло десетилетие, при количество на отпадъците равно на нула, ДМДТ определя и събира ТБО на базата на данъчната оценка на имота. В жалбата ми срещу АУЗ е посочено:
„Почистването на имота на ИДХ става по мокър способ и замърсената при това вода се излива в тоалетната и отива в канализацията, за което се заплаща съответната такса за ВиК услугите.“
Следователно от имота към контейнерите за сметосъбиране, добросъвестно поставени от Общината близо до обекта, не постъпват никакви отпадъци.
Този момент от жалбата срещу цитирания АУЗ въобще не е коментиран в Решение 28, с което е потвърден оспорвания АУЗ. За подписалата Решение 28 е било необходимо и достатъчно условие за потвърждаване на определената такса това, че недвижимият имот се намира на съответната територия, за която е обезпечено сметосъбиране.

4. При липсата на отпадък, подходящ за сметосъбиране в контейнерите, ОБЕКТИВНО Е НЕВЪЗМОЖНО ЗА КОНКРЕТНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ ДА СЕ ПОЛЗВА ПРЕДЛАГАНАТА ОТ ОБЩИНАТА УСЛУГА. А определянето и събирането на ТБО при тези условия за неизползвани от мен услуги представлява по своята същност груб административен рекет, който продължава вече почти 10 години.

5. Авторката на Решение 28 е записала: “Законодателят изрично е уредил хипотезите, в които не се дължи такса за битови отпадъци, а именно – когато услугата не се престира или не се ползва, при спазване на законовите предпоставки – чл. 71 (в редакцията до 31.12.2121 г.) от ЗМДТ и чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ. Случаите, в които не се събира такса за битови отпадъци по отделни компоненти са определени в чл. 71 (в редакцията до 3112.2021 г.) от ЗМДТ и това са:
1. такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подаден декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;
2. такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;
3. такса за обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива. “
И за неюристите е известен принципа, че всичко, което не е забранено със закон, е разрешено. Няма законова забрана за освобождаване на собственик от плащане на ТБО в случаите, когато няма отпадък, който да бъде поставен в контейнерите. Тоест в случая е необходима само добра воля от Общината и уважение към правата на човешката личност.
Очевиден е стремежът да се търси законова вратичка за оправдаване на спорния АУЗ. В този случай за съставителя на Решение 28 се е оказало удобно в законовият текст „когато услугата не се престира или не се ползва“ ползването да се сведе само до посочените три точки и да се приеме, че щом услугата се престира, това означава, че автоматично се ползва от всички собственици на недвижими имоти.

В тази връзка не се учудвам, че в цитираното Решение 28 има само бегло посочване, че съм цитирал Решение на ВАС по дело 9945 Нито дума повече. А в него е записано следното:

Решение на ВАС по дело 9945 (седмо отделение)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИВАН РАДЕНКОВ
СОНЯ ЯНКУЛОВА
——————————
„Първо. Таксата не е данък. За нея няма разпоредба, аналогична на разпоредбата на чл. 13 ЗМДТ, която да сочи, че таксата се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
И второ. Законодателят е обвързал плащането на таксата с ползването на услугата. Член 8, ал. 5 ЗМДТ изрично сочи, че лицата, които не ползват услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Следователно законодателят е обвързал пряко дължимостта на таксата само и единствено с ползването на услугата. Не с ползването на имота. Ползването на имота не е елемент на фактическия състав, който според законодателя поражда задължението за такса.“
„Именно защото ползването на услугата е решаващият факт за дължимост на таксата за услугите сметосъбиране и сметоизвозване законодателят е посочил, че общинският съвет с наредбата по чл. 9 ЗМДТ трябва да определи реда, по който лицата, които не ползват услугата се освобождават от заплащане на такса.“

Въпросът е, че [община], с наредбата си по чл. 9 ЗМДТ, е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира, че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. ОБЩИНАТА ОБАЧЕ НЕ Е СЪЗДАЛА РЕД, ПО КОЙТО ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 64 ЗМДТ, КОИТО ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ СА РЕШИЛИ, ЧЕ НЯМА ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ МОГАТ ДА Я УВЕДОМЯТ И ТОВА УВЕДОМЯВАНЕ ДА ИМА ПРАВОПОРАЖДАЩО ЗНАЧЕНИЕ. (курсивът мой – Д.М. ) …………… НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНОВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СЪЗДАДЕ РЕД, ПО КОЙТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩОТО НЕПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ МОЖЕ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ДА ПОВЛИЯЕ НА ПРАВОТО НА СУБЕКТА, КОЙТО НЕ Е ПОЛЗВАТЕЛ НА УСЛУГИТЕ ДА НЕ ЗАПЛАТИ ДЪЛЖИМИТЕ ЗА НЕЯ ТАКСИ. (Курсивът мой – Д.М.) Последното, както бе вече посочено, е ГАРАНТНИРАНО ОТ ЗАКОНА, стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период.

6. Признавам, че бях много обнадежден, когато се запознах с цитираното решение. И старателно подавах ежегодно в съответния срок декларации, с които отказвах ползване на услугите по сметосъбирането, сметоизвозването и сметообработката, позовавайки се на заключението на заключението на вещото лице и на цитирания пасаж от Решение 9945/2013 г. на ВАС. Винаги посочвах, че при промяна на обстоятелствата и поява на отпадък в обекта, ще дам необходимата за ДМДТ информация. За съжаление ДМДТ на Община Пловдив обърна по-малко внимание на посочения текст от Решение 9945 на ВАС отколкото ако в кабинетите на чиновниците бе бръмнала муха. И системно не уважаваше подаваните от мен декларации, като начисляваше и събираше сметка за ТБО поради несъответствие на подаваните от мен декларации с предвидената за случаите бланка. А бланката се отнасяше за декларации при обект, който не се ползва. Тоест аз като ползвател и собственичката на имота бяхме подложени на дискриминация като ни бе отказано правото да подадем декларации за отказ от услугата, престирана от общината , защото недвижимият имот се ползвал.

7. От 2013 г. в кореспонденция с Дирекция МДТ и с подаваните декларации за отказ от услугата сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка редовно цитирам посочения текст от Решение 9945/2013 г. Тъй като това се оказва недостатъчно за тази Дирекция, сега си позволявам да цитирам още примери от съдебната практика, които юристите от тази дирекция или не познават, или не желаят да се съобразят с тях:
а) Когато даден имот не генерира битови отпадъци, които да бъдат предмет на събиране и извозване, и след като липсват ред и процедура за неползване на услугата, то за тази услуга такса не се дължи. Решение № 3311 от 07.03.2012 г. по адм. д. № 5782 / 2011 на Върховния административен съд.
б) Когато услугата не се предоставя, такса не се дължи, защото, за да възникне задължение за плащане на услугата е необходимо тя да е реално предоставяна. Решение № 1398 от 09.02.2015 г. по адм. д. № 6654 / 2014 на Върховния административен съд.
в) Тъй като таксата за битови отпадъци не е данък, т.е. дължимостта й е обвързана с предоставянето и ползването на услугата, то за задълженото лице е важно да докаже, че за съответния период на имота не са генерирани битови отпадъци и услугата не е ползвана. Решение № 6751 от 09.06.2015 г. по адм. д. № 9050 / 2014 на Върховния административен съд.

8. В жалбата ми срещу АУЗ/230/02.03.2020 т. 1, буква г) съм посочил че:
г) С АУЗ, който оспорваме, категорично се нарушава разпоредбата на чл. 67, алинея 2 от ЗМДТ, ДВ, бр. 97 от 2016 г. в сила от 1.01.2017 г. , а именно:
„Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.“
В решение 28, с което изпълняващата функциите Директор на ДМДТ е одобрява оспорвания АУЗ има 2 в 1 нарушение на ЗМДТ защото:
а) при определено със съдебно счетоводна експертиза количество на отпадъка, равно на нула, ТБО е изчислена сякаш то не е определено с прилагането на основа данъчна оценка на имота;
б) прилага се основа данъчна оценка на недвижимия имот въпреки изричната законова забрана, че основа не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти.
Този аргумент в жалбата ми срещу АУЗ е подминат с дълбоко мълчание в мотивите, с които упълномощената служителка на Община Пловдив е одобрила оспорвания АУЗ. Надявам се че почитаемите административни съдии ще оценят по достоинство това „спазване“ на закона за МДТ.

9. Общинския съвет и ДМДТ са част от държавното управление. Комисията за защита от дискриминация към народното събрание е държавен орган. От момента на приемането на Решение 113/2011 г. на тази комисия, с което недвусмислено бе посочено, че определянето на различни промили за изчисляване на ТБО за жилищни и нежилищни имоти е форма на пряка дискриминация според типа собственост. Това беше за мен и собственичката втори лъч на надежда, че ще престане дискриминационното третиране при определянето на ТБО. Видно от състоянието на нещата към момента и това се оказа празна надежда. Видно от текста на Решение 28 в него няма дори една дума по този аспект на нещата. Допускам, че изпълняващата функциите на директор на ДМДТ Анелия Куртева не е чела цитираното решение на комисията за защита от дискриминация и поради това цитирам поне част от него: „УСТАНОВЯВА пряка дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от Закона за защита от дискриминация, основана на характеристиките „потребител” на обществени услуги по чистотата и „причинител на отпадъци”, извършена спрямо предприятия, по смисъла на Закона за счетоводството и лица, които имат вещни права върху имоти, чието предназначение не е за жилищни нужди, но в които се осъществява присъща за човека жизнена дейност, различна от производствена дейност, включително спрямо физически лица, еднолични търговци и такива, упражняващи определена професия или дейност, като в нарушение на чл.37 от Закона за защита от дискриминация, услугите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, им се предоставят при по-неблагоприятни условия в сравнение с условията за гражданите – физически лица, определени в чл.26 и чл.27 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община, град Х ( приета с Решение No х от х.х.2006г., посл. изм. и доп. с Решение No хх от Протокол No хх от хх.хх.2010г. ) на Столичен общински съвет, като диференциращи размерите на дължимата местна такса „битови отпадъци”, в която се включват разходите за сметосъбиране, сметоизвозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения и почистване на териториите за обществено ползване поради приети различни основи при определянето й за граждани /физически лица/ и предприятия /юридически лица/, съответно данъчна оценка на имотите на гражданите и отчетна стойност на нежилищните имоти на предприятията, върху които с Решение No хх от хх.хх.2009г. Столичен общински съвет определя промилите при пропорционално определяне на таксата съответно: за предприятията /юридически лица/ 12 % върху отчетната стойност на нежилищните имоти и 1,6 % върху данъчната оценка на имотите на гражданите /физически лица/, които са явно несъразмерни. Нормите на чл.26 и чл.27 от Наредбата на общински съвет град Х и Решение No хх/хх.хх.2009г. на Общински съвет град Х противоречат на принципа „замърсителят плаща”, регламентиран в чл.15 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006г. относно отпадъците и на чл.3, т.6 от Закона за управление на отпадъците, довело до явна несъразмерност в третирането на потребителите на услугите, регламентирани в чл.66, ал.1 от ЗМДТ.“
И тъй като допускам, че може да се счете, че това Решение № 113 се отнася само за Община София, си позволявам още един цитат:
„На основание чл.67, ал.4 от Закон за защита от дискриминация изпраща решението на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България с Изпълнителен директор Х Х Х на адрес: гр.Х, ул. „Х” No хх за сведение“.

11. В заключение следва да посоча, че Община Пловдив в лицето на ДМДТ не спазва даже собствената си наредба (НОАМТЦУТОП), в член 5 на която в съответствие със ЗМДТ е записано:
„Чл. 5. (1) (Изм. и доп. с Р.№ 504 Пр.№ 22 от 20.12.2012г.) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя въз основа на необходимите материално- технически и административни разходи по предоставяне на услугата и при спазване на следните принципи:
————————-
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;“

Допускам, че в условията на бурното развитие на демокрацията в Република България, е възможно да не съм забелязал, че понятието справедливост е изпълнено с ново съдържание, при което е справедливо за услуга, която не можеш да ползваш поради обективна липса на обект за услугата (в случая смет), не само трябва да плащаш без да ползваш, но и да бъдеш ощастливен с няколкократно по-високи промили, въз основа на които се определя ТБО за неползваната услуга и освен това да нямаш право да се откажеш от услуга, която по обективна причина не може да бъде ползвана.

Уважаеми административни съдии,
Като имам предвид горепосочените обстоятелства и документи,
МОЛЯ
да отмените Решение 2В/30.04.2020 г. като противоречащо на Закона за МДТ, несправедливо и пряко дискриминационно.

Като имам предвид съдържанието на точка 7, буква в) от настоящата жалба,
МОЛЯ
да ми позволите да представя в съдебно заседание двама свидетели в режим на довеждане, които да посочат каква е истината по въпроса за негенерирането на отпадъци за сметосъбиране в недвижимия имот на собственичката Ивана Димитрова Хоусен на улица „хххххххххххххххххххх” в Пловдив.

С уважение:
Пловдив, 27.05.2020 г.

Приложения:
1. Акт за установяване на задължение по декларация № 230/02.03.2020 г.
2. Жалба до дирекция МДТ срещу АУЗ № 230/02.03.20020
3. Решение 28/30.04.2020 на ДМДТ.
4. Декларация от 20.09.2016 г. за отказ от услугата сметосъбиране, сметоизвозване, сметообработка и депониране за 2017 г.
5. Декларация от 25.09.2017 г. за отказ от услугата сметосъбиране, сметоизвозване, сметообработка и депониране за 2018 г.
6. Декларация от 19.11.2018 г. за отказ от услугата сметосъбиране, сметоизвозване, сметообработка и депониране за 2019 г.
7. Декларация от 25.09.2019 г. за отказ от услугата сметосъбиране, сметоизвозване, сметообработка и депониране за 2020 г.
8. Писмо до ДМДТ относно писмо с приложен образец за декларация, който не може да бъде използван от нас, защото се отнася само за недвижими имоти, които не се използват.
9. Пълномощно от дъщеря ми Ивана Димитрова Хоусен за Димитър Николов Митев.
10. Втори екземпляр от настоящата жалба за ответника ДМДТ.

До Административен съд град Пловдив
ХV състав, председател съдия Мария Златанова

М О Л Б А У Т О Ч Н Я В А Щ А
от Димитър Николов Митев, ЕГН хххххххххх, адрес гр. Пловдив 4002, ул. ххххххххххххх, телефон 0888/704984, интернет адрес: dimitr_mitev@abv.bg в качеството му на пълномощник на Ивана Димитрова Хоусен, ЕГН хххххххххх адрес Пловдив 4002, ул. хххххххххххххх

Уважаема госпожо Златанова,
Съгласно ЗМДТ такса битови отпадъци се определя по отделно за 1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 2. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 3. „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“. По точка 1 и 2 услугите не може да бъдат предоставени поради липса на битови отпадъци в недвижимия имот на И.Д.Х. Макар и недостатъчно редовно и качествено, улицата на която се намира недвижимия имот на дъщеря ми И.Д.Хоусен все пак периодично се почиства. Тоест услугата в някаква, макар и недостатъчна степен се предоставя. По тази причина моля да приемете уточнение към петитума на жалбата ми срещу ДМДТ, а именно, към първоначалния текст да бъде добавено второ изречение, вследствие на което петитума да придобие следния вид:

МОЛЯ
да отмените Решение 28/30.04.2020 г. като противоречащо на Закона за МДТ, несправедливо и пряко дискриминационно. Моля да задължите ДМДТ да изчисли и определи такса битови отпадъци за недвижимия нежилищен имот на ИДХ на ул. ххххххххххххххххххх в частта „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“ по начина, по който дирекция МДТ определя тази част от такса битови отпадъци за жилищните имоти.

С уважение: ………………………………..
Димитър Николов Митев

20.08.2020 г.
Пловдив

Приложение:
1. Втори екземпляр от уточняващата молба за ответника ДМДТ.
2. Пълномощно от Ивана Димитрова Хоусен за Димитър Николов Митев

4. Във връзка с въпрос 3. питам смятат ли ДМДТ и Общинския съвет да се съобразят с цитираното становище? Кога ДМДТ ще се съобрази с цитираното становище и ще започне да признава подаваните от нас декларации за отказ от услугата сметосъбиране поради липса на отпадък за контейнерите, въпреки че обектът се ползва? Не се ли сещат, че по този начин ни подлагат на дискриминация, отнемайки ни изобщо правото на отказ от предлаганата услуга? И че след като се иска плащане за неползвана услуга без право на отказ от същата, това е по същество груб административен рекет?

5. В началото на Решението на ДМДТ, с което се потвърждава оспорвания от нас АУЗ, се посочва: „На следващо място жалбоподателят счита, че е нарушен и Закона за защита от дискриминацията. Мотивира се, че определянето на такса за битови отпадъци с по-високи промили от данъчната оценка за нежилищните имоти в сравнение с жилищните имоти съставлява форма на пряка, непосредствена дискриминация според типа собственост“. В жалбата си срещу АУЗ цитирам Решение № 113/2011 г. на Комисията за защита от дискриминация. Защо в оспорваното Решение на ДМДТ това решение на Комисията за защита от дискриминация е представено само като мое мнение? И защо след това никъде в документа, който обжалвам, няма нито дума по тази тема? ЗАЩО РЕШЕНИЕТО НА КЗДискр. НЕ Е ВКЛЮЧЕНО В ПРЕПИСКАТА ПО ДЕЛОТО ОТ СТРАНА НА ДМДТ?

6. В ЗМДТ и в съответната Наредба на Общински съвет Пловдив е записано изискването за „постигане на по-голяма справедливост при определянето на ТБО“. В какво се състои справедливостта на Решение 28/30.04.2020 г. след като с него за недвижимия имот на ИДХ при липса на отпадък не само се определя дължима сума за неползвана услуга, но и таксата е определена при няколкократно по-високи промили в сравнение с жилищните имоти?
Сумата ще плащам аз. Пенсията ми след индексацията през м. юли е 231,36 лева (без добавката от 50 лв.) ТС друнги думи исканата от мен сума е равна на 3,21 мои месечни пенсии. Това сериозно ме затруднява, поради което моля да ми бъде дадена възможност да изплатя тази сума на пет месечни вноски по 150 лв. считано от месец октомври 2020 г. до м. февруари 2021 г. включително.

ВХ. № 20П8934/25.09.2020 г.
До господин Рашко Стоянов
директор на дирекция “Местни данъци и такси”
при община Пловдив
М О Л Б А
от Дмитър Николов Митев, ЕГН хххххххххх, като упълномощен от Ивана Димитрова Хоусен,ЕГН хххххххххх, адрес гр. Пловдив, ул. ххххххххххххххх

Уважаеми господин Стоянов,
Получих писмо 20П-8554 от ДМДТ, подписано от Вас, с което съм уведомен, че в срок от 14 дни трябва да заплатя юрисконсултско задължение в полза на община Пловдив на сума 743,34 лева, присъдени от АС Пловдив по дело 930/20017 г. и от ВАС по дело 143/2018 г.
Ползвам се от случая да Ви честитя назначаването за директор на ДМДТ и да Ви пожелая успех в работата.
Същевременно искам да ви информирам за проблемите с които се сблъсквам вече над 10 години във връзкас действията на предишната директорка Цвета Попова при определянето на ТБО за недвижимия нежилищен имот на дъщеря ми Ивана Димитрова Хоусен, находящ се на ул. ххххххххххххххххххх, Пловдив, на който съм ползвател. Тези проблеми не засягат само мен, а много хора, които имат нежилищни имоти.
В обекта не се генерират отпадъци , предназначени за контейнерите за сметосъбиране. Това бе установено от вещо лице, назначено от съдия Здравка Диева от Пловдивски административен съд по дело 1391/2012 г. ДМДТ не оспори това заключение на вещото лице, но въпреки че съгласно ЗМДТ такса смет се определя според количеството на сметта, вместо да ме освободи от плащането на такса, продължи да ми начислява такава. Подкрепа за това поведение бе оказана от съдия Диева, която, без да е посещавала обекта, намери във фантазията си несъществуващи отпадъци и не призна заключението на вещото лице.
Събирането на такса за услуга, която не е ползвана поради липсата на отпадък, предназначен за сметосъбиране, по същество е административен рекет и това, че съдът се е изгаврил със закона и морала и е одобрил съотетното решение на ДМДТ за начислената такса не променя същността на деянието.
В дело 1391/2012 г. аз обжалвах решението на ДМДТ за определянето на ТБО като пряко дискриминационно и незаконосъобразно. Съдия Диева предложи и ръководството на ПАС одобри разделянето на дело 1391/2012 г. на две отделни дела. Тя се занима с проблема за незаконосъобразността и отхвърляйки заключението на вещото лице счете, че е правилно да се начислява ТБО защото има поставени контейнери в района на нежилищния имот.
Образувано бе второ дело 2308/2012 г. по въпроса за дискриминационността със съдия Татяна Петрова, която в края на м. ноември прие определение, че делото е изяснено по същество и че ще се произнесе по него в законоопределения срок. Три месеца след това, на 28 февруари тя прие ново определение, с което отмени първоначалното си определение и прекрати делото, без да се произнесе има ли дискриминация или не в решението на ДМДТ за определената ТБО. За съжаление ВАС със свое определение потвърди определението, прието от съдия Татяна Петрова.
Всички тези действия на съдиите бяха извършени въпреки наличието на Решение № 113 от 21.06.2011 г. на Комисията за защита от дискриминация, с което определянето на ТБО на базата на много по-високи промили от данъчната оценка за нежилищните имоти е е форма на пряка дискриминация според типа собственост. Това решение е изпратено до общините в България, но община Пловдив не предприе никакви стъпки за промяна на начина, по който се определя ТБО за нежилищните имоти и дискриминацията, от която сме потърпевши,е продължи и продължава и в момента.
Нов момент настъпи, когато с валидност от 01.01.2017 Законът за местните данъци и такси бе изменен, Но ДМДТ отказва да се съобрази с това изменение. В момента в ПАС предстои гледането на дело 1123/2020 В жалбата ми срещу АУЗ 230/02.03.2020 съм посочил, че:
г) С АУЗ, който оспорваме, категорично се нарушава разпоредбата на чл. 67н, алинея 2 от ЗМДТ, ДВ, бр. 97 от 2016 в сила от 1.01.2017 г. а именно:
“Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определен от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена”.
Казано накратко, ЗМДТ изрично забранява данъчната оценка на недвижимите имоти да бъде основа за определяне на ТБО, но ДМДТ, представлявана от госпожа Цвета Попова като директор не обърна никакво внимание на новата разпоредба на закона и задължение за нежилищния имот на дъщеря ми в цитираният АУЗ бе определено на основата на промили от данъчната оценка на имота, при това на завишени дискриминационно промили в сравнение с жилищните имоти.
От 2013 г. ежегодно подавам декларации за отказ от услугата сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка поради липса на отпадък като обект на услугата с посочване, че обектът се почиства по мокър способ и мръсната отив в канализацията (за което заплащам ВиК услуга), а не в коонтейнерите за смет, поставени добросъвестно от общината. община пловдив в лицето на ДМДТ и нейната досеашнан директорка Цвета Попова упорито игнорира подаваните от мен декларации, поради това, че не съответстват на образецан, който се подава в случай, че обектът не се ползва. А обектът се ползва.
В тази връзка ежегодно в подаваните декларации посочвам Решение 9945/2013 на Върховния административен съд по дело 1910/2013 г. в което е записано:
“…… община Пловдив, с наредбата си по чл.9 ЗМДТ, е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира, че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. Общината обаче не е създала ред, по който лицата по чл. 64 ЗМДТ, които по други причини са решили, че няма да ползват услугата сметосъбиране и сметоизвозване могат да я уведомят и това уведомяване да им правопораждащо за недължимостта на таксата значение. (Разбира се при запазване възможността на общината да контролира декларираното неползване. НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНОВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ОБЩИНАТА ДА СЪЗДАДЕ РЕД, ПО КОЙТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩОТО НЕПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ МОЖЕ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ДА ПОВЛИЯЕ НА ПРАВОТО НА СУБЕКТА, КОЙТО НЕ Е ПОЛЗВАТЕЛ НА УСЛУГАТА ДА НЕ ЗАПЛАТИ ДЪЛЖИМИТЕ ЗА НЕЯ ТАКСИ. ПОСЛЕДНОТО, КАКТО БЕ ВЕЧЕ ПОСОЧЕНО, Е ГАРАНТИРАНО ОТ ЗАКОНА, СТИГА САМО НАДЛЕЖНО ДА Е УВЕДОМИЛ ОБЩИНАТА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД. (курсивът мой – Д.М.)
Това становище на ВАС бе системно игнорирано от директорката на ДМДТ Цвета Попова и аз ежегодно получавах съобщения за дължима ТБО сякаш не съм подал декларация, с което по същество такса смет се превръщаше от такса в данък.
Уважаеми господин Стоянов,
Приложено изпращам Ви жалбата си до ПАС въз основа на която е образувано дело 1123/2020 г. Тя съдържа повече аргументи срещу досегашната практика на ДМДТ при определянето на ТБО за нежилищните имоти. Само за информация добавям, че такова деление на имотите на жилищни и нежилищни при определянето на ТБО съществува само в Република България.
Според мен Вие имате възможност да отмените обжалвания АУЗ без да чакате решение на съда и по този начин да направите излишно гледането на делото, защото аз ще се откажа от подадената жалба.
Искам да вярвам, че ще направите ненобходимото за да не се събира такса смет за неползвана услуга, таксата да не се определя дискриминационно и същевременно да бъдат предприети стъпки за изменение н съответната наредба на община Пловдив за да бъде създаден възможност за подаване на декларация за отказ от услугата не само в случай на неползване на обекта, а и когато се ползва, но липсва отпадък като обект на услугата сметосъбиранея, сметоизвозване и сметообработка.
Така Община Пловдив ще спази правилото, действащо в ЕС, че “замърсителят плаща”. И ще бъде спазено изискването на ЗМДТ, залегнало и в наредбата на Общщина Пловдив за по-голяма справедливост при определянето на ТБО.
Моля да бъда уведомен ако откажете предлаганото от мен разсрочено заплащане на юрисконсултските възнаграждения. Надявам се, че няма да постъпите като Вашата предшественичка, която от голямо уважение към мен и собственичката на имота и с цел изпълнение на изискваното от закона постигане на по-голяма справедливост изпрати задължението за ТБО за периода 2012 – 2016 г. не на съответния орган на НАП за събиране на приходите, а на частна съдебна изпълнителка. Всъщност, наистина е справедливо и тя да получи стотици лева печалба от страшно трудоемката и сложна операция по събиране на задължението.

С уважение:…………………………………
Пловдив, 25.09.2020 г.
Приложения:
1. Копие от жалба до ПАС срещу АУЗ/230/02.03.2020 и Решението на ДМДТ, с което е потвърден. 2.
2. Пълномощно от Ивана Димитрова Хоусен, собственичка на недвижимия имот.“

РЕШЕНИЕ
№ 2136/24.11.2020г. гр. Пловдив 24.11.2020 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
(курсивите и подчертаните текстове са мои – Д.М.)
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение, ХХV състав в публично заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и двадесета година в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА
при секретаря СТАНКА ЖУРНАЛОВА, като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1123 по описа за 2020 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на Глава деветнадесета от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, във връзка чл. 4, ал.1 и с чл. 9б от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
Образувано е по жалба на И.Д.Х., ЕГН: **********, с посочен адрес: ***, чрез пълномощника Д.Н.М., против Акт за установяване установяване на задължение по декларация № 230 от 02.03.2020г., издаден от С.П.на длъжност главен инспектор в отдел „Събиране и контрол“ на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив, оправомощен със Заповед № 17 ОА-2683 от 27.10.2017г. на Кмета на община Пловдив, потвърден с Решение № 28 от 30.04.2020г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив, относно определени задължения за такса за битови отпадъци за 2017г. в размер на 242,24лв., за 2018г. в размер на 240,93лв. и за 2019г. в размер на 239,61лв., ведно с прилежащите лихви за периода от 01.07.2017г. до 02.30.2020г. в общ размер на 110,49лв.
Жалбоподателката оспорва административния акт като неправилен и незаконосъобразен. Твърди,че таксата битови отпадъци следва да се заплаща само и единствено, когато услугата сметосъбиране се потребява от собственика или ползвателя на недвижимия имот. Ползването на недвижимия имот не е елемент от фактическия състав, който поражда задължението за такса ТБО, като в конкретния случай, основанието за недължимост на таксата е негенериране на каквито и да било битови отпадъци при ползването на имота. Позовава се на липсата на определен от общината ред,по който лицата по чл. 64 от ЗМДТ, които по други причини са решили, че няма да ползват услугата сметосъбиране и сметоизвозване да могат да я уведомят и това уведомяване да има правопораждащо за недължимостта на таксата значение. Твърди и наличието на дискриминация. Иска отмяна на обжалвания акт за установяване на задължение по декларация и потвърждаващото го решение на директора на дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив.
Ответникът Директор на Дирекция „МДТ“ община Пловдив, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата, намира същата за неоснователна, съответно обжалваният АУЗД за правилен и законосъобразен. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Съдът, като разгледа становищата и възраженията на двете страни и след преценка на събраните по делото доказателства, намери за установено следното:
Жалбата е подадена на 28.05.2020г.,а решението,с което горестоящия административен орган е потвърдил оспорвания акт е връчено на 14.05.2020г./лист 89/, следователно е в изискуемия 14-дневен срок и е от адресат на оспорвания акт, поради което е и допустима.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
Производството е започнало след извършена проверка за установяване на задължения за такса за битови отпадъци въз основа на подадена декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.
Издаден е оспорвания АУЗД, като са установени задължения за ТБО за периода 2017-2019г. за притежавания от жалбоподателката недвижим имот, състоящ се от 1/32 ид.ч. от 294кв.м земя, 1/1 ид.ч. от търговски обект с РЗП 26,01кв.м и 1/1 ид.ч. от склад (търговски) с РЗП 21,39кв.м.
В обжалвания административен акт са посочени данъчните оценки на недвижимия имот по години, заповедите на Кмета на община Пловдив, с които са определени границите на район „Южен“, в които има организирано събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване; решенията на Общински съвет – Пловдив за определяне промилите за облагане с ТБО за процесния период.
Въз основа на представените доказателства е направен извод, че недвижимият имот, намиращ се в гр. Пловдив, ул. „Константин Геров“ № 30 попада в границите на район „Южен“, в който има организирано събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и не е сред изчерпателно изброените недвижими имоти, за които не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
Изчислени са задължения за ТБО поотделно за земята и търговския обект и склада, като са съобразени размерите в промили, съгласно съответното решение на Общински съвет – Пловдив.
С решението на горестоящият административен орган е мотивирано,че констатациите в АУЗД са правилни и законосъобразни. Посочено е, че освобождаването от такса за битови отпадъци следва само при условие, че са налице предпоставките по чл. 71 от ЗМДТ или в случаите, предвидени в наредбата по чл. 9 от ЗМДТ, която се приема от Общинския съвет.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 9 от ЗМДТ, с решение № 80, взето с Протокол № 6 от 04.03.2003г. Общински съвет – Пловдив е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив (НОАМТЦУТОП).
Съгласно разпоредбата на чл. 19в, ал. 1 т. 2 от Наредбата не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване (която представлява един от компонентите, които формират таксата за битови отпадъци) за имотите, които няма да се ползват през цялата година и данъчно задълженото лице (граждани и фирми) е подало декларация в дирекция „Местни данъци и такси“ до края на предходната година. Декларацията се придружава от следните документи, представени в заверено копие от заявителя за Община Пловдив, дирекция „Екология и управление на отпадъците“, а именно: удостоверение от В и К, удостоверяващо, че за този имот е спряно подаването на вода; удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че за този имот е спряно електрозахранването; удостоверение от Топлофикация, удостоверяващо, че за този имот е спряно топлоподаването (за случаите, когато обектът е топлофициран).
Съгласно разпоредбата на чл. 19в, ал. 4 от Наредбата не се извършва освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 19в, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата, ако имотът или част от него се ползва от съсобственик или ползвател през посочения в декларацията период или част от него, както и ако през декларирания период или част от него в имота се извършват строителни и довършителни дейности.
По отношение таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и таксата за обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, дължимостта се предопределя от два кумулативни елемента: принадлежността на имота към територията на съответното населено място и предоставяне на услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населеното място. На територията на Община Пловдив е изградено „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“, в което се извозват и депонират битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Пловдив. Община Пловдив е собственик и на „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“, намиращо се в с. Шишманци, общ. Раковски.
Направен е извод, че жалбоподателят дължи този компонент от таксата битови отпадъци, тъй като общината предоставя тази услуга.
Констатирано е,че за процесния период собственикът не е подавал декларации по образец, като вместо това на предоставената му възможност за подаване на такъв образец е заявявал ежегодно,че обектът се използва,но желае да се предвиди възможност за отказ от ползване на услугата, когато е налице използване на недвижимия имот.
В хода на съдебното производство са приети като доказателства събраните по административната преписка.
Констатира се при извършената служебна проверка,че АУЗД е издаден от компетентен орган, съобразно чл. 107, ал. 3 от ДОПК във вр. с чл. 9б, вр. с чл. 4, ал. 1 и чл. 3 от ЗМДТ – служител в общинската администрация по местонахождение на недвижимия имот.
Като правни основания за издаване на акта са посочени чл. 107, ал. 3 от ДОПК, във връзка с чл. 9б и чл. 4, ал. 1 – 5 от ЗМДТ.
По делото не е спорно обстоятелството, че жалбоподателката не е подала декларация по чл. 19, ал. 1 от Наредбата по образец, а е заявявала чрез пълномощника си,че не желае да й се изпраща образец,тъй като обектът се ползва.
С оглед на това обстоятелство компетентният административен орган е приложил разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Наредбата и задължението за такса битови отпадъци по всички компоненти е изчислено пропорционално върху данъчната оценка на имота, в размерите, посочени в решения на Общински съвет Пловдив.
Не се спори и относно размера на определените задължения.
Правилни са изводите на администрацията за това,че таксата битови отпадъци се състои от няколко компонента, като посредством декларацията по чл. 19в, ал. 1, т. 2 от Наредбата лицето – декларатор се освобождава от събирането на такса само за два от компонентите – сметосъбиране и сметоизвозване. От данните в събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин, че И.Х., чрез пълномощника си, е надлежно уведомена за документите, придружаващи декларацията по чл. 19в, ал. 1, т. 2 от Наредбата, но удостоверения за спряно електроподаване и водоподаване към недвижимия имот не са представени.
Правилно е и приложението на разпоредбата на чл. 71 от ЗМДТ, третираща въпросите за недължимост на такса битови отпадъци по отношение на всичките й компоненти. Според същата не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота; В тази хипотеза нито едно от условията не е налице. Относно поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване освобождаване е предвидено,когато услугата не се предоставя от общината;а за обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива. В случая нито едно от условията не е изпълнено с оглед освобождаването от задължения. Тълкуването на цитираната правна норма показва, че освобождаването от такса битови отпадъци за всички компоненти е налице само и единствено когато общината по местонахождението на имота не предоставя услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и няма съоръжения и депа за битови отпадъци и обезвреждането им. Съществува законова възможност за освобождаване от такса битови отпадъци за компонентите й сметосъбиране и сметоизвозване, в случаите когато се предоставя от общината, само и единствено за недвижими имоти, за които е заявено в нарочна декларация по образец, че няма да се ползват от собственика или ползвателя за цялата година. В случая е декларирано точно обратното,а именно че имотът се ползва. Не е спорно по делото, че от страна на жалбоподателката не са подадени нито декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ, нито декларация по чл. 19в, ал. 1, т. 2 от Наредбата, поради което не може да се приеме, че по несъмнен начин са доказани всички обстоятелства, представляващи кумулативни предпоставки за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци, по отношение компонентите сметосъбиране и сметоизвозване.
Относно възраженията за липса на битови отпадъци следва да се отчита дефиницията по § 1, т. 7 ДР ЗМДТ: „битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. Наличието или липсата на битови отпадъци не е сред условията за освобождаване от заплащане на дължимите такси.
Ответникът, съобразно доказателствената тежест в съдебното производство представи: заповеди за определяне на районите, в които се извършват услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Пловдив; цитираните решения на общинския съвет за приемане на план-сметките и разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване и определяне промилите за облагане с ТБО за процесните периоди; комплексно разрешително № 355 – НО от 11.11.2008г. на министъра на околната среда и водите за експлоатация на инсталация и съоръжения за регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност „Паша махала“.
Следва да се отчита и обстоятелството,че процесният имот се намира в регулационните граници на гр.Пловдив, в която територия несъмнено е организирано сметопочистване и сметоизвозване, конкретно в определените с посочените заповеди на кмета на Общината граници на район „Южен”.
Жалбоподателката не оспорва дължимост на таксата, включително не спори, че услугите са предоставени от общината. Във връзка с основния спор се отбелязва, че в приложимите разпоредби на ЗМДТ не е предвидена възможност за недължимост на таксата за битови отпадъци поради това, че имота не генерира отпадъци (като отпадъци се отделят или създават не от имотите, а от ползвателите на имотите). Таксата за битови отпадъци не се дължи, когато имотът не се ползва през годината или през определен период от нея, съгласно чл. 8 ал. 5 от ЗМДТ, като освобождаването от заплащането й в тази хипотезата става по ред, регламентиран в наредбата на общинския съвет по чл. 9 от ЗМДТ.
В конкретния случай се твърди ползване на имота и не се спори за предоставяна от общината услугата сметосъбиране и сметоизвозване по отношение на този имот, поради което лицата п по чл. 64, вр. с чл. 11 от ЗМДТ дължат такса за тези услуги. Твърденията, че от имота не се генерират отпадъци са неотносими за дължимостта на таксата, а от друга страна не са подавани и декларации за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци (задължените лица, предприятията – извършваната търговска дейност – ТЗ…), съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им, в която да посочат вида и броя на съдовете за съхраняване на битовите отпадъци, които ще се ползват през годината (чл. 19, ал. 2 от Наредбата).
Установените задължения в случая включват такса за сметосъбиране и сметоизвозване; за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
Таксата за чистота на териториите за обществено ползване се заплаща поради принадлежност на имота към територията на дадената община и поддържането на териториите за обществено ползване в същата от общината. Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване е дължима по аргумент от чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ, в случай на реално предоставяне на услугата. За преценка дали собствениците дължат такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване следва да бъде установено дали тази услуга се предоставя от общината, като относимо е дали услугата се предоставя в населеното място въобще, а не дали се предоставя спрямо конкретния имот.
Съгласно разпоредбата на чл. 62 от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се заплаща за предоставена от общината услуга, в случая по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ, за почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване. Самостоятелната дължимост произтича от разпоредбата на чл. 67, ал. 4, във вр. с чл. 62 от ЗМДТ, съгласно която разпоредба таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
За услугата обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения таксата по чл. 71, т. 3 от ЗМДТ се дължи когато общината има депо. Съответно текстът предвижда освобождаване от такса ако депо не е изградено и не се поддържа от общината. В случая се установи, че община Пловдив е осигурила ползване на депо – приложените договори, разрешителни за ползване на регионалното депо в с. Цалапица, депото в с. Шишманци, комплексни разрешителни за двете депа, издадени от МОСВ на Община Пловдив. Тези данни обосновават извършване на услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения. В наредбата не е предвидено освобождаване от този вид услуга, като тя също е дължима само ако е предоставена.
Несъмнено е,че конкретните услуги са предоставяни от страна на общината. Услугата по чл. 71, т. 3 от ЗМДТ обхваща събиране на битовите отпадъци с транспортирането им до депото – депо е налице, същото е действащо и няма спор за събиране и транспортиране на отпадъците в депото. На основание чл. 63, ал. 2 ЗМДТ границите на районите и видът на услугите по чл.62 ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината. От приложените по делото Заповеди на Кмета на община Пловдив за всеки от процесните периоди е видно, че на територията на общината е организирано извършване на услугите – поддържане чистота на териториите за обществено ползване; обезвреждане на битови отпадъци и събиране и извозване на битовите отпадъци.
С оглед на това и поради местонахождението на процесния имот на територията на общината, и трите вида услуги са реално предоставяни. Видът на отпадъка и необходимия за целта съд за събиране на отпадъка не стоят в предмета на спора.
В оспорвания АУЗД определените такси са разграничени по отделни периоди и видове задължения с оглед съотнасяне на размера към разпоредбите на чл. 67 във вр. с чл. 66 от ЗМДТ. Отделната дължимост за всеки вид услуга изисква отделното й определяне като стойностно изражение /ТБО е публично задължение поради което не е допустимо разширително тълкуване и прилагане на чл. 62 от ЗМДТ/, което е сторено в случая. От страна на жалбоподателката не се оспорват размерите на определените задължения за ТБО по компоненти и периоди.
В жалбата се излагат твърдения за наличие на пряка дискриминация от община Пловдив по отношение собственика на нежилищния недвижим имот, поради определяне такса битови отпадъци в размер по-висок от този, отнасящ се до жилищните имоти. Редът за установяване наличието или не на дискриминационно отношение е различен и няма как да е предмет на настоящото производство нито влия върху законосъобразността на оспорвания акт.
По изложените съображения жалбата ще следва да се отхвърли.
При посочения изход на спора, на основание чл. 161, ал. 1 от ДОПК на ответника се дължи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. На основание чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения същото възлиза на 300лв.
Водим от горното, Съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Д.Х., ЕГН: **********, с посочен адрес: ***, чрез пълномощника Д.Н.М., против Акт за установяване установяване на задължение по декларация № 230 от 02.03.2020г., издаден от С.П.на длъжност главен инспектор в отдел „Събиране и контрол“ на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив, оправомощен със Заповед № 17 ОА-2683 от 27.10.2017г. на Кмета на община Пловдив, потвърден с Решение № 28 от 30.04.2020г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив, относно определени задължения за такса за битови отпадъци за 2017г. в размер на 242,24лв., за 2018г. в размер на 240,93лв. и за 2019г. в размер на 239,61лв., ведно с прилежащите лихви за периода от 01.07.2017г. до 02.30.2020г. в общ размер на 110,49лв.
ОСЪЖДА И.Д.Х., ЕГН: **********,*** да заплати на Община Пловдив сумата от 300лв. (триста лева) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: