Archive for февруари, 2015

Жалба до Върховна касационна прокуратура относно предположение за съставяне и използване на документ с невярно съдържание

понеделник, февруари 2nd, 2015

До Върховна касационна прокуратура
на Република България
София 1061, ул. „Витоша” № 2

Входящ номер 1393/2015

Ж А Л Б А
от Димитър Николов Митев, гр. Пловдив 4002, ул. xxxxxxxxxxxxx, ЕГН xxxxxxxxxx тел: 0888/704984
относно предположение за извършване на престъпление от общ характер – съставяне и използване на документ с невярно съдържание от съдиите Татяна Петрова (ПАС), Йовка Дражева, Таня Вачева, Иван Раденков (ВАС), Мариана Михайлова (ПАС), Андрей Икономов, Донка Чакърова и Илиана Славовска (ВАС) с цел избягване на произнасяне по същество по жалба за пряка дискриминация.

Уважаеми госпожи и господа прокурори,
1) Подадох жалба до Пловдивски административен съд срещу Решение № 8/ 01.03.2012 г. на Директора на Дирекция „МДТ” – община Пловдив като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ПРЯКО ДИСКРИМИНАЦИОННО. Съдията-докладчик по образуваното адм. дело 1391/2012 г. отказа да разглежда въпроса за пряката дискриминационност и с писмо до зам. председателя на ПАС поиска образуване на ново адм. дело в частта за исканата от нас отмяна на акта като „пряко дискриминационен” и определяне на докладчик.
Цитирам: “Предпоставките за установяване на пряка дискриминация и установените в чл. 73 от Закона за защита от дискриминация определят самостоятелен режим за защита на засегнатото лице, различен от съдебното оспорване на АУЗД издаден по ЗМДТ. При двата закона подлежат на установяване различни факти и обстоятелства от значение за законосъобразност на административния акт, респективно – за основателност на жалбата.
По съображенията, съдията-докладчик
О П Р Е Д Е Л И:
Отделя за самостоятелно разглеждане в отделно съдебно производство жалбата на Ивана Димитрова Хоусен, представлявана от Димитър Николов Митев – гр. Пловдив, ул xxxxxxxxxxx № xx против АУЗД № 1041/28.12.2011 г., потвърден с Решение № 8/01.03.2012г. на Директор Дирекция “МДТ”- Община Пловдив в частта за поисканата отмяна на акта като “пряко дискриминационен”.

Искането на съдията докладчик бе уважено от ръководството на ПАС, въпросът за „пряката дискриминационност бе изваден от адм. дело 1391/2012 г. и бе образувано ново адм. дело 2308/2012 г.по описа на ПАС, което бе счетено за изяснено от нов съдия докладчик Татяна Петрова и му бе даден ход по същество на 29.11.2012 г.
Три месеца по-късно, с ново определение (№ 647/ 28. февруари 2013 г.) председателката на състава Татяна Петрова постанови, че „поради наличието на образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание, жалбата ще следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено”.
На базата на тази НЕИСТИНА, че въпросът за „пряката дискриминационност” се съдържа в друго дело, след като е изваден от там, съдия Петрова прекрати дело 2608/2012 г.и го остави без разглеждане с което на практика ни бе отказано правосъдие.
2). Недоволен от постановеното определение на съдия Петрова подадох частна жалба , в която изрично посочих НЕИСТИНАТА, съдържаща се в Определение 647. Във ВАС бе образувано дело 4432/2013 –по което с определение 5323/16.04.2013 г. тричленен състав: Председател ЙОВКА ДРАЖЕВА и членове ТАНЯ ВАЧЕВА и ИВАН РАДЕНКОВ потвърди определението на съдия Татяна Петрова по дело 2308, въпреки че същото е постановено на базата на посоченото невярно твърдение.
Само за пълнота посочвам, че Адм. дело 1391/2012 г. по описа на ПАС, от което бе изваден казусът за пряка дискриминационност, приключи с РЕШЕНИЕ № 2844/27.12.2012 г.(два месеца преди съдия Т. Петрова да постанови своето определение 647) в което няма нито една дума по казуса за пряката дискриминационност на оспорваното от нас решение на ДМДТ – Пловдив.
3. Тъй като в посочените решения и определения на ПАС и ВАС липсва произнасяне по същество ние се опитахме да потърсим защита от дискриминационната практика на ДМДТ при определянето на „такса битови отпадъци” (ТБО) за нежилищни имоти чрез Районен съд Пловдив. В жалбата си описахме подробно развитието на делото „пряка дискриминация в ПАС и ВАС. С определение 12200/26.092013 г. по дело 15248/2013 г. съдия Миглена Площакова постанови, че случаят е подсъден на Административен съд Пловдив. Това определение бе потвърдено и от Окръжен съд Пловдив с негово определение 139/14.01.2014 по гражданско дело № 3648/2013 г.
В определенията на ПРС и ПОС липсва какво и да било становище относно описаното в жалбите ми постановяване на определения в ПАС и ВАС на базата на НЕИСТИНАТА, използвана от съдия Т. Петрова. Няма и становище дали е упражнена дискриминация в разглеждания случай или не. Просто случаят бе прехвърлен отново в системата на административния съд.
Образувано бе дело 1080/2014 г по описа на ПАС. Ответникът в лицето на Дирекция „МДТ” пледира за недопустимост на жалбата с позоваване на съществуващото определение 5323/16.04.2013 г. на ВАС по дело 4432/2013, а СЪДИЯТА МАРИАНА МИХАЙЛОВА, ПОДХОЖДАЙКИ ФОРМАЛНО, УВАЖИ ИСКАНЕТО НА ОТВЕТНИКА ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА ДЕЛОТО. ЖАЛБАТА НИ БЕ ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ДЕЛОТО БЕ ПРЕКРАТЕНО.
След определението на съдия М. Михайлова подадохме частна жалба до ВАС, образувано бе дело 15872/2014 г. по което тричленен състав с председател Андрей Икономов, членове Донка Чакърова и Илиана Славовска също не обърна никакво внимание на посочение от нас факт за НЕИСТИНАТА , на базата на която бе постановено първото определение на съдия Татяна Петрова по дело 2308/2012 г. и с определение № 717/21.01.2015 Г. пътвърди базиращото се на тази НЕИСТИНА определение на съдия Мариана Михайлова
Оказа се, че оспорваното определене (№ 647 28. февруари 2013 г.) на съдия Татяна Петрова по дело 2308 и неговото потвърждаване от тричленния състав по дело 4432 с определение 5323 за нас по формално-правни причини стана невъзможно да търсим защита от упражняваната от ДМДТ пряка и продължаваща години наред дискриминация тъй като има влязло в сила решение и случаят не може да се преразглежда.
Уважаеми госпожи и господа прокурори,
предвид гореизложеното
М О Л Я
Да разпоредите проверка с цел:
1. Установяване истинността на писмото, поместено по долу, изх. № 13.09.2012 г., от съдия Здравка Диева до зам. председателя на Пловдивски административен съд, с което се изпраща копие от жалбата ни вх. № 12 СГ 14/04.04.2012 против Решение № 8 в частта за поисканата отмяна на акта като пряко дискриминационен и препис на решение № 113/21.06.2011 г. по преписка 267/2009 г. Четвърти специализиран заседателен състав /дискриминация на основата на признак „имуществено състояние” – КЗД , за образуване на ново дело с определяне на докладчик.
2. Установяване дали съдия Татяна Петрова се е запознала с писмото по т. 1 след като на него е написано Адм.д. № 2308/2012 и тя е определена за докладчик по същото дело.
3. Във връзка с отговорите на точки 1 и 2, да се прецени верността на твърдението на съдия Т. Петрова, че освен дело 2308/2012 г. има друго дело пред същия съд от същите участници И НА СЪЩОТО ОСНОВАНИЕ.
4. Ако се установи, че ОСНОВАНИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА ДЕЛО 1391/2012 И 2308/2012 СА РАЗЛИЧНИ , да се прецени дали Определение (№ 647 28. февруари 2013 г.) е документ с невярно съдържание, както и дали са документи с невярно съдържание последвалите го, посочени по-горе определения, постановени от съответните състави при обжалването му, с които то е потвърдено и оставено в сила.
5. В случай че оспорваните определения са документ с невярно съдържание да се прецени дали следва да се носи наказателна отговорност от съдебните състави, които са ги създали и използвали като средство и начин за прекратяване на производството по споменатите по-горе дела с цел избяггване на произнасяне по същество по жалба за пряка дискриминация. Моля да се има предвид, че на всички състави сме обърнали внимание в жалбите си за наличието на невярно твърдение в определението на съдия Татяна Петрова, което не бе взето предвид.