Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Запис на телевизионно интервю по проблема за рекета и дискриминацията от община Пловдив и покровителството на това поведение от Административния съд.

събота, юли 20th, 2019

В интервюто са пропуснати имената на съдиите от Пловдивския окръжен съд, постановили определение № 139:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ, ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА АНДРЕЕВА, МИХАЕЛА ЛАЗАРОВА

Жалба до ПАС срещу решение № 7 на ДМДТ – Пловдив

понеделник, юни 12th, 2017

До Административен съд
гр. Пловдив.

Ж А Л Б А
от Ивана Димитрова Хоусен, ЕГН xxxxxxxxxx
чрез Димитър Николов Митев, ЕГН xxxxxxxxxx, Пловдив 4002, ул. xxxxxxxxxxx упълномощен да я представлява (телефон 0888/704984)

П Р О Т И В
Решение № 7/22.03.2017 г. на Директора на дирекция „Местни данъци и такси” постановено по жалба на Ивана Димитрова Хоусен с вх. № 17 СГ 15/23.01.2017 г.

Уважаеми административни съдии,
подадох жалба с вх. № 17 СГ 15/2.03.2017 г. до Директора на дирекция „Местни данъци и такси” Пловдив срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 939/30.12.2016 г. В отговор получих Решение № 7/22.03.2017 г. на Директора на дирекция МДТ с което се отхвърля жалбата ми и се потвърждава цитирания Акт за установяване на задължения на Ивана Димитрова Хоусен.

Не съм доволен и възразявам срещу цитираното Решение № 7 на ДМДТ. Мотиви:
1. В нежилищния имот на Ивана Д.Х. не се генерират битови отпадъци. ДМДТ упорито отказва да се съобрази с този факт, който е установен със ССЕ от вещо лице, назначено във връзка с адм. д. № 1391/2012г. Заключението на вещото лице не бе оспорено от ДМДТ, но същата упорито игнорира това обстоятелство и не се съобразява с него. Сега, в Решение № 7 се цитира следния текст от писмо от Дирекция „Екология и управление на отпадъците“: „ …Ползването на даден обект предполага генериране на отпадъци…“(курсивът мой ДМ) и се иска плащане на ТБО за ПРЕДПОЛАГАЕМИ ОТПАДЪЦИ!!!!. Оставям без коментар този абсурд.
2. В Решение № 7 бегло се споменава че съм цитирал извадки от адм. д. 1910/2013 по описа на ВАС, но внимателно се избягва конкретно посочване на становището на ВАС записано в Решение 9945/5.7.2013 г. А там е записано дословно:
„ „Проблема в случая е в това какво сочи законодателя в чл. 8, ал. 5 ЗМДТ и какво приел общинския съвет в наредбата по чл. 9.
Първо. Таксата не е данък. За нея няма разпоредба, аналогична на разпоредбата на чл. 13 ЗМДТ, която да сочи, че таксата се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
И второ. Законодателят обвързал плащането на таксата с ползването на услугата. Член 8, ал. 5 ЗМДТ изрично сочи, че лицата, които не ползват услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Следователно законодателят е обвързал пряко дължимостта на таксата само и единствено с ползването на услугата. Не с ползването на имота. Ползването на имота не е елемент на фактическия състав, който според законодателя поражда задължението за такса.

Налице е разлика между ползване на имота по смисъла на чл. 13 ЗМДТ и ползване на услугата по смисъла на чл. 8, ал. 5 ЗМДТ.“
……………………………………………………………………………………………………………………………………
„Именно защото ползването на услугата е решаващият факт за дължимост на таксата за услугите сметосъбиране и сметоизвозване законодателят е посочил, че общинският съвет с наредбата по чл. 9 ЗМДТ трябва да определи реда, по който лицата, които не ползват услугата се освобождават от заплащане на такса. С оглед на контекста на спора следва да се посочи, че в хипотезата на чл. 8, ал. 5 ЗМДТ става въпрос за лица, които не ползват услугата и поради това не дължат такса за нея. Следователно макар законодателят да е употребил думата „освобождава“ в ал. 5 става въпрос за ред, по който лицата по чл. 64 ЗМДТ установяват (декларират), че няма да ползват услугата и следователно няма да са задължени за нея лица. За никакво „освобождаване“ по чл. 8, ал. 5 ЗМДТ не става въпрос, тъй като никой не може да бъде освободен от нещо, което не дължи. ……………………Законодателят е посочил, че право да освобождава задължени за такса битови отпадъци лица от заплащане на таксата има само общинският съвет. ………………………………………….
Въпросът е, че община Пловдив, с наредбата си по чл. 9 ЗМДТ, е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира, че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. Общината обаче не е създала ред, по който лицата по чл. 64 ЗМДТ, които по други причини са решили, че няма да ползват услугата сметосъбиране и сметоизвозване могат да я уведомят и това уведомяване да има правопоржадащо за недължимостта на таксата значение. (Разбира се при запазване възможността на общината да контролира декларираното неползване). Неизпълнението на законовото задължение на общината да създаде ред, по който да се извърша декларирането на предстоящото неползване на услугата не може по какъвто и да било начин да повлияе на правото на субекта, който не е ползвател на услугите да не заплати дължимите за нея такси. Последното, както бе вече посочено, е гарантирано от закона стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период.

3. Поучен от становището на ВАС по цитираното административно дела аз започнах да подавам декларации за отказ от ползване на услугата сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка поради липса на предмет за тази услуга в недвижимия имот на И.Д.Х.
Това обстоятелство е отразено по следния начин в оспорваното Решение: „Твърди,(жалбоподателят – бележката моя Д.М.) че от 12.08.2013 г. е започнал „ежегодно да подава декларации за отказ от използване на услугата сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка съответно за 2014,2015,2016 и 2017 година“.

По-нататък във връзка с подадена от мен декларация вх. № 13П8831/12.08.2013 г.и заявеното чрез нея нежелание за ползване на у..слугата по сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка в следващите години, считано от 10.08.2013 г. е записано:
„До лицето е изпратен отговор с Изх. № 13П883121.08.2013 г. с предоставени подробни разяснения, относно нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив в частта на Таксата за битови отпадъци за недвижими имоти , находящи се на територията на Община Пловдив. Лицето е уведомено, че подадената от него декларация с вх. № 13П8831/12.08.2013 г. не е по образеца на чл.19в, ал.1, т.2и т.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на община Пловдив, не съдържа необходимите данни определени в чл. 19в,ал.3 от наредбата, както и че към нея няма приложени описаните в чл. 19в ал.1, т.2 от Наредбата………..документи“.

От мен се изискваше да представя документ от ВиК и от Енергоснабдяване, че е спряно водоподаването и електроподаването в недвижимия имот и че той не се ползва. Изпратен ми беше тогава и в следващите години (без 2016 г., за която изрично помолих такъв образец да не ми изпращат) Образец на Декларация по чл. 19в, ал. 1, т.2 и т.3 от Наредбата ….

С други думи, въпреки изричното становище на ВАС, цитирано по-горе, че: „Общината обаче не е създала ред, по който лицата по чл. 64 ЗМДТ, които по други причини са решили, че няма да ползват услугата сметосъбиране и сметоизвозване могат да я уведомят и това уведомяване да има правопоржадащо за недължимостта на таксата значение.“
както и
„НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНОВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ (курсивът мой, ДМ)на общината да създаде ред, по който да се извърша декларирането на предстоящото неползване на услугата НЕ МОЖЕ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ДА ПОВЛИЯЕ НА ПРАВОТО НА СУБЕКТА, КОЙТО НЕ Е ПОЛЗВАТЕЛ НА УСЛУГИТЕ, ДА НЕ ЗАПЛАТИ ДЪЛЖИМИТЕ ЗА НЕЯ ТАКСИ. (курсивът мой Д.М). Последното, както бе вече посочено, е гарантирано от закона стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период.“

ДМДТ в лицето на директорката Цвета Попова продължава да настоява да попълня образец на декларация, която не се отнася за конкретния случай, при който недвижимият имот се ползва. НА ТАЗИ ОСНОВА НЕ ПРИЗНАВА ПОДАВАНИТЕ ОТ МЕН ДЕКЛАРАЦИИ.

Изпращан ми беше в течение на три години Образец на Декларация, който се отнася за обекти, които не се ползват. Община Пловдив не се впечатли от цитираното становище на ВАС, че:
„Законодателят обвързал плащането на таксата с ползването на услугата. Член 8, ал. 5 ЗМДТ изрично сочи, че лицата, които не ползват услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Следователно законодателят е обвързал пряко дължимостта на таксата само и единствено с ползването на услугата. Не с ползването на имота. Ползването на имота не е елемент на фактическия състав, който според законодателя поражда задължението за такса.
Налице е разлика между ползване на имота по смисъла на чл. 13 ЗМДТ и ползване на услугата по смисъла на чл. 8, ал. 5 ЗМДТ.“

В тази връзка се питам дали има сила в Република България която да застави директорката на ДМДТ Цвета Попова да се подчини на съдебното решение или тя е над закона.

4). Възразявам срещу упоменатото Решение № 7//22.03.2017 г. на ДМДТ в лицето на директорката Цвета Попова и по още една, не по-малко съществена причина. С него се потвърждава Акт за установяване на задължение по декларация № 939/30.12.2016 г. , който Акт е доказателство, че собственичката на недвижимия нежилищен имот И.Д.Х. е подложена на пряка и непосредствена дискриминация . Това е така, защото за една и съща услуга – сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка за нейния нежилищен имот са приложени многократно по-високи промили от данъчната стойност на имота в сравнение с промилите, въз основа на които се определя ТБО за жилищните имоти. До този момент няколко пъти съм възразявал пред ДМДТ срещу тази практика, позовавал съм се и съм информирал за съществуването на Решение № 113 от 21.06.2011г. на Комисията за защита от дискриминация, с което практиката за изчисляване на ТБО с различни промили за жилищните и нежилищните имоти е определена като пряка и непосредствена дискриминация според типа собственост.
Гражданското и личното достойнство на жалбоподателката не и позволява да се съгласи с тази дискриминационна практика. Няма капка справедливост за непредоставяна услуга за нейния недвижим имот да се иска не просто ТБО, а ТБО по няколко кратно завишени промили в сравнение с жилищните имоти.

Уважаеми административни съдии,

Като имам предвид гореизложеното

МОЛЯ
да отмените Решение № 7//22.03.2017 г. на Директора на Дирекция МДТ Цвета Попова с което се ПОТВЪРЖДАВА Акт за установяване на задължение по декларация № 939/30.12.2016 г. на Ивана Димитрова Хоусен – ЕГН 7210034570 за такса битови отпадъци за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2016 г. тъй като:
1) с това решение се утвърждава задължение на И.Д.Х. да заплати за непредоставена услуга;
2) с него в противоречие с Решение 9945/5.7.2013 г. на ВАС се отказва признаването на декларации от името на И.Д.Х. за отказ от услугата сметосъбиране, сметоизвозване и сметообработка.
3) с него се утвърждава АУЗ който е пряко дискриминационен и несправедлив.

Пловдив С уважение:……………………………………………
04.04.2017 г.

Приложения:
1) Акт за установяване на задължение на Ивана Д. Хоусен по декларация № 939/30.12.2016 г.
2) Жалба вх. № 17 СГ 15/2.03.2017 г. до Директора на дирекция „Местни данъци и такси” Пловдив срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 939/30.12.2016 г.
3) Решение № 7/22.03.2017 г. на Директора на дирекция МДТ за Жалба вх. № 17 СГ 15/2.03.2017 г
4) Пълномощно от Ивана Димитрова Хоусен за Димитър Николов Митев

Интервю с генерал Л. Кацамунски (баща на Ана Заркова)

петък, октомври 16th, 2015
Кацамунски – Ана Заркова
от:
Dimitar Mitev (dimitr_mitev@abv.bg)
дата: 25.09.2015 12:04
до:
dimitr_mitev@abv.bg
25 септември 2015 г. 11:56 ч.
:: Интервю
test

Ген. Леонид Кацамунски: В “Монтерей”, като пием по едно вино, решаваме всички съдби!
25.01.2014 16.08

О. р. ген. Леонид Кацамунски е роден в Плевен. Завършва Юридическия фактултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Преди 10 ноември 1989 година заема ръководни постове в МВР. Бивш началник на Главно следствено управление и на Националната следствена служба /НСлС/. Работил е и като съдия и прокурор. В момента е адвокат, специалист в областта на наказателното право. Бил е официален кореспондент на България в ООН по превенция на престъпността.

Специално за „ШОУ” ген. Кацамунски, който е работил при 7 министри на вътрешните работи и е “сменил” 9 главни прокурори, разказва прелюбопитни истории от своята кариера и годините на прехода, на които е бил пряк свидетел.

- Ген. Кацамунски, последният скандал в държавата е, че има записи на Първанов и Румен Петков с Борисов – как се договаряли около формацията АБВ. Как ще коментирате? СРС-тата са били част от вашата кариера дълго време…
– Всеки има право да се среща с всеки! Важното е какво са говорили. Който има такъв запис, да го даде! Ненаиграли се хората на конспиративни методи – говоря за всички, които се занимават и коментират тази работа! Кой каквото каже, всичко е конспирация у нас! На мен ми се струва, че доста от хората са чели много криминални романи и затова са влюбени в теорията на конспирацията!

- Каква ще произтече от това разделение в БСП?
– Тези, които създават нови движения, след това със сигурно ще имат партии – щом не са съгласни със своята партия – да я напускат и да правят друга! Но, исторически погледнато, който се къса от голямата организация, винаги губи!

Този, който иска да обновява нещо, трябва да седи в своята партия! Който не се съгласява с ръководството и начина на действие на своята партия, да я напусне партията, тя не е негова тогава! Е, щом е много силен, да си създаде нова партия! Който и да е – Първанов, Станишев, който и да е! Това за мен е борба за власт! Няма ръководител, който да е обичан от всички! Но явно, че на някои егото е по-силно и търсят ниши! И явно, че те вътре в БСП не могат на намерят ниши за своите разбирания, другите не са с тях или много малко са с тях – там не могат да победят с вижданията си и излизат с друга визия. Не можеш обаче да кажеш: “Аз ще седя в партията, но ще правя друга листа за изборите!”…

Може би е хубаво за тези с егото да излязат от БСП, добре е и за БСП, и за която и да е партия! Сами да се изключат! Но това са партийни въпроси, аз не членувам в БСП.

- Как анализират в кръга “Монтерей” тези процеси?
– Те са ми приятели! Като пием по едно вино, решаваме всички съдби! Като има толкова хора да са изпростели, да си мислят така! То си е тяхна работа!

Скоро не съм ходил при тях. Но там няма хора, които искат да дойдат на власт. Ако някой го е страх, то си е за негова сметка! Това са възрастни хора като мен! Каква власт ще искам аз?!

- А не са ли кукловоди?!
– Кого мога да управлявам сега аз във властта?! Кой ме слуша?! Говорят глупости хората! Това е същото, като: “Има опасност да се върне комунизмът!”. Тоя народ се е побъркал! То, първо, не е имало комунизъм!

- Излезе официално, че Андрей Луканов е бил агент на военното разузнаване. Вие сте били близък с него някога…
– Работил съм за държавата, както и той е работил!

Агент, мошеник, крадец, раздавал куфарчета!…

Да! А Андрей, след като е раздавал куфарчета, защо самият той не си е взел куфарче?! Та неговото семейство сега е по-бедно и от моето, и от вашето, и от на тези, дето го критикуват! Той знаеше много добре, че от планово стопанство отиваме към пазарна икономика, защото беше много добър икономист. Имаше много добри и близки контакти със Запада. Посланици са го канили на гости. Обаче каквото и да каже вече някой, дори да се обоснове с документация, никой няма да му повярва. Защото митовете много трудно се рушат. Имал съм разговори с хора от Висшия съвет на БСП – и те не вярват! Викат: “Абе, има нещо!…”. Всеки има право да говори…

- Казвали сте ми, че вие сте причината Желю Желев да стане първият демократичен президент…
– Виктор Вълков беше първият министър на външните работи след 10 ноември 1989 г. През 1990 г. щяха да го избират за президент и ми се обади по ВЧ-то. Вика: “Ела да ядем по една шкембе чорба в “Балкан” /днес – хотел “Шератон”/, да се видим!”. Казах му: “Не се занимавай с тази политика!”. Той се съгласи: “Няма да се занимавам!”. Ако беше се съгласил, те щяха да го изберат!

Вълков щеше да бъде първият президент, а не Желю Желев

но той не се съгласи! Ние сме приятели с него много отдавна. С Виктор си ходехме по кръчмите, пиехме по някое питие, лафехме си…

- Вие като следовател и като адвокат сте си пили преди кафето и питието с доста интересни персони. Какви спомени пазите?
– И като адвокат, а и преди това, съм си пил кафето и с тези, как ги наричате вие – от групировките, седели сме, говорили сме… – това значи ли, че аз съм бил с тях?! Говорили сме си общи приказки. Казвал съм им, че са тръгнали по лош път, че срещу ръжен не се рита!

С Васил Урумов – Чико примерно бяхме много близки – душа човек! Много добър комарджия, то и това е професия. Но след промените влезе под кожата на Сугарев и дадоха пресконференция, че бил политически преследван. Започна да твърди, че Кацамунски, като шеф в милицията, е командвал България, а не Тодор Живков! Бил ми е агент, боготвореше ме! Обадих му се по телефона: “Чико, защо така?!…”. Но не му се сърдя – вече беше демокрация и всеки искаше да трупа дивиденти…

- Сядали ли сте с Васил Илиев, с брат му Георги Илиев?
– Васко лично го познавам, в Парка на свободата сме пили кафе с него. Георги Илиев беше по-терсене, по-агресивен… Хората ще кажат, че ми е разказвал какво върши… Не ме е питал нищо. “Шефе, какво става, как си?” – общи приказки. Вие, журналистите, ги наричате “подземни босове”! Какви босове?! В България нямаме такива! Може някой да е искал да прилича на американските, когато се е натрупвал капиталът, на италианската мафия… Глупости! Пълна профанщина! Ние ги направихме герои!

- Познавали сте се добре и с Илия Павлов…
– Илия Павлов беше много добро момче. Отрака се. Направи много голям бизнес. Много бях близък с него, с баща му бай Павел – също. Той от едно време беше в бизнеса с ресторантите. Илия беше много свестен човек. Първо в спорта, след това започна да учи, да се занимава с мениджърство, друго, трето, знаеше езици… Човекът се развиваше. Ходил съм му на гости. Той даже ме е викал да работя при него в “Мултигруп”. Викаше: “Акъл ще ми даваш, само ще седиш, за авторитет!”. Не се съгласих. После ме питаше кой да отиде там. Викам: “Твоя работа!”…

- С Емил Кюлев сте били колеги…
– Кюлев беше подчинен при мен в милицията. Мен и Емил Кюлев ме е викал при себе си. Никога не съм искал! Кюлев можеше да ми помогне, ако съм искал помощ, и пари ми е предлагал… Но не съм приемал.

Баща му – Сашо Кюлев, беше един от най-добрите специалисти по разкриване на убийствата. Бил е сирак по сиропиталищата… И после направо като “детето на полка” в милицията се развива.

Синовете му и двамата не можаха да станат някакви големи разузнавачи…

- Защо не отидохте да работите при новите капиталисти? Съмнително ли ви се виждаше?
– Не, не! Можех да тръгна по друга писта, да правя пари – просто не ме е влечал капиталът! Обичах си професията. Аз и като адвокат можех да направя много пари. Ако кажех на някого: “20-30 хиляди долара ми дай сега” – ще ми ги даде! Друг беше животът – по това време се натрупваше капиталът… Имаше мои колеги, юристи от МВР, които бяха по-амбициозни и законно си взимаха парите. Отидоха да работят към банки по събирания на вземания… Плащаха данъци по 1 млн. лева!

- Като шеф в милицията вие сте раздавали разрешенията за СРС-та – проследявания, подслушвания…
– Да, и много трудно съм ги давал. Това е скъпо мероприятие! На година не повече от 1000 такива случаи сме имали. Някои мислят, че преди поголовно е подслушвано всичко. Глупости говорят хората! Там, където се е налагало, сме подслушвали. Трябвало е да се съберат много доказателства и едва тогава да почнем да си играем със СРС-та!

- Когато бяхте шеф на Следствието, се възобнови процесът за убийството на папа Йоан-Павел Втори. Разкрийте нещо зад кулисите?
– Съгласих се да направим второ дело за убийството на папата с адмирациите на демократичните сили. Идваха при мен италианци – съдиите, които са водили преди това делото, какви ли не… Дадох им пълен достъп. Всички се съгласиха, че нямаме отношение към убийството, и си отидоха. И прекратихме процеса. Агджа е минавал през България – да, и аз знам, че е минавал. Колко пъти, в кой апартамент в Японския хотел е спал – ние знаехме! Тогава обаче политиката на държавата и на органите на сигурността беше да не се закачаме с терористични групи. Само да ги наблюдаваме. И ако някой направи анализ, ще види, че терористични акции в България нямаше. Докато в Гърция пукаше непрекъснато!

Та Агджа къде ли не е ходил! В Италия също е ходил! Италианските служби не знаят ли?! Аз знам, пък те не знаят – хайде де! На същото основание може да се каже, че италианците са убили папата! Грубо казано…

Само съсипаха този човек Сергей Антонов! Беше създаден мит около него!

ЦРУ даде пари на Клеър Стърлинг да напише книга.

Пълно мошеничество!

- Когато бяхте шеф на Следствието, трябваше да има напредък и в разследването на убийството на Георги Марков… Кажете нещо повече от официалните версии?
– И по убийството на Георги Марков няма нищо, че ние сме го убили. Толкова труд хвърлихме под мое давление да отговорим на изискванията, че може да има нещо… Нищо няма! Нямаме пръст в убийството! Кой го е убил, не мога да кажа. Пращах мои работници в Скотланд Ярд, и техните идваха тук, и си говорихме. Смеят се: “Ние нищо не можем да кажем, ако можете, кажете вие!”. Викам: “И ние не можем!”. Английската разведка да не е по-слаба от българската, защо не го разкрият?! Как аз, Кацамунски, ще го разкрия тук, в България?! И президентът Желев настояваше… Та убийството не е извършено в България, а в Англия – да бяха си го разкрили англичаните!

- Казвате, че нямате вкус към натрупване на вещи…
– По онова време не можеше да се забогатее. С една заплата как ще забогатееш?! Член на политбюро на БКП вземаше някъде към 900 лв., аз в милицията като шеф съм вземал някъде 700. От “Кореком” съм си взимал цигари, хубав алкохол. В чужбина командировъчните си съм ги харчил за хубави работи, не съм ги връщал, живял съм хубаво там… Кола не съм си купувал. Жена ми беше зъболекар във Велинград, работеше и държавно, и частно – бяха разрешили – и купи един москвич за 5-6 хиляди. Така си седеше в гаража. Не го карах, защото мен постоянно ме возеха шофьори. Бил съм постоянно на разположение. Хеликоптери ме взимаха. Не ми е трябвало. Жилище си взех със заем. Исках да си го изплащам, но жена ми ме накара, като напуснах МВР и получих 20-25 заплати накуп, да го изплатя. Ателието, където рисувам, си купих вече като адвокат преди 18 години за 7000 долара.

- Не обичате вещите, но не отричате, че сте били “по живота”…
– Поживял съм си добре. И сега не мразя живота като много други! Мразят и живота, и себе си! Не мразя никой! Пил съм си, всичко съм вършил на този свят, не мога да се оплача! Знаех нощните барове в София, ходехме с Джагаров, а той беше зам.-председател на Държавния съвет. Не съм се крил. С много хора съм общувал. Защо да се страхувам – да не съм вършил бели?! Нито преди, нито след 10 ноември 1989 година… Разни банди, които нашите ги разработват, понякога ги засичахме да си говорят за мен: “Видяхме “баровеца” в еди-кое си заведение, да знаеш…”. На другия ден ме вика шефът на тези служби и ми вика: “Ей, пак говорят за теб!”. Викам:

“Е..и им майката, нека говорят!”

Ако беше сега, щяха ме изкарат и мене бандит! Движил съм се между хората! Не съм ползвал охрана, и пищов не съм носил на задника си! Даже карта не съм имал понякога, защото ме познаваха дежурните офицери и ме пускаха. Генерал съм, а ни форма имам, ни пагони! Някакви пагони ми бяха дали, не ги знам къде са! Никога не съм обличал форма в живота си! Ни като полковник, ни като подполковник, никога!

- Кое ни пречи най-много днес?
– Лошото е, че много от хората обсъждат един или друг проблем, като изкарват на преден план чувствата си, сърцето си, а разумът… го няма! Така и анализи се правят на събития, така и вие, журналистите, си пишете, като първо започвате с емоциите, без да обсъдите реалността. Сигурно така е по-интересен животът?! Разликата между животните и човека е разумът! Нали това ни различава?!… Никога не съм тръгвал с чувствата. Така съм се научил. И като следовател, и като съдия, и като прокурор – през цялата си служебна кариера!

- Как успяхте да преживеете трагедията, която се случи с дъщеря ви Ани Заркова заради работата й като журналист?
– Като всеки родител…

- Не събрахте ли злоба и омраза, не отиде ли тогава разумът на заден план?
– Не искам да се връщам към това! Като случаите, когато питат майката, загубила детето си при катастрофа: “Какво сега?!”, а тя: “Искам смъртна присъда!”. Това са трагични неща! Това, което се случи с дъщеря ми, беше свързано с професията й. Има хора – умират! Такива задачи са изпълнявали! Даже съм я успокоявал тогава… Но това са лични неща, моля ви, не ме връщайте към тях!

Едно интервю на Валерия КАЛЧЕВА, БЛИЦ

Писмо от ЕСПЧ – Страсбург за недопустимост на жалбата ми

събота, януари 10th, 2015

Декларация за отказ от ползване на услугата сметосъбиране и сметоизвозване

събота, август 24th, 2013

                                                                                                                   До ръководството на

                                                                                                                     дирекция „Местни данъци и такси”

                                                                                                                     община Пловдив.

 

 

                                                           Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я

от  Димитър Николов Митев, ЕГН …………………., като упълномощен от Ивана Димитрова Хоусен,

                                ЕГН …………………, адрес гр. Пловдив 4002, ул…………………………

 

               Уважаеми госпожи и господа,

               -със съдебноикономическа експертиза, представена по административно дело 1391/2012 г. по описа на Пловдивски административен съд, бе доказано твърдяното от мен обстоятелство, че в притежавания от мен недвижим нежилищен имот, находящ се на ул. „Константин Геров” 30 в гр. Пловдив, не се генерират отпадъци;

               – същевременно в решение на Върховен административен съд № 9945 по адм. дело 1910/2013 г. е записано:       

„… община Пловдив, с наредбата си по чл. 9 ЗМДТ, е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира, че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. Общината обаче не е създала ред, по който лицата по чл. 64 ЗМДТ, които по други причини са решили, че няма да ползват услугата сметосъбиране и сметоизвозване могат да я уведомят и това уведомяване да има правопоржадащо за недължимостта на таксата значение. (Разбира се при запазване възможността на общината да контролира декларираното неползване). Неизпълнението на законовото задължение на общината да създаде ред, по който да се извърша декларирането на предстоящото неползване на услугата не може по какъвто и да било начин да повлияе на правото на субекта, който не е ползвател на услугите да не заплати дължимите за нея такси. Последното, както бе вече посочено, е гарантирано от закона стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период.
Следва изрично да се посочи, че когато става въпрос за комунална услуга, която общината предоставя по принцип на цялото население на общината, логичното и икономически обосновано изискване е тези от правните субекти, които не желаят да ползват услугата да заявят това обстоятелство преди началния момент на нейното престиране. Без тази индикация за волята на съответния субект да не бъде ползвател на услугата общината не би могла да знае (поне в значителна степен със сигурност, а това ще осигури и адекватност на икономическите разчети) кои от лицата на територията на общината ще ползват услугата и кои не.
Принципите на съвместното съжителство, които са нормативно обективирани в изискването за предварително уведомяване, гарантират както правата на субекта, който по една или друга причина не желае да ползва предоставяната от общината услуга, така и правата на общината, която колкото предварително е по-добре информирана, толкова по-ефективно ще организира предоставянето на услугата, което неминуемо ще рефлектира и върху таксата за нея.
С оглед на изложеното трябвало е касаторът да информира общината преди започване на съответния отчетен период по достатъчно ясен и недвусмислен начин, че не желае да ползва услугите сметосъбиране и сметоизвозване, за да има това уведомяване релевантно за нея значение. ”

               Като имам предвид заключението на цитираната съдебноикономическа експертиза и цитираните мотиви за Решението на ВАС по дело 1910/2013 г.

 

                                           Д   Е   К   Л   А   Р   И   Р   А   М

           че в следващите години, считано  от 10.08.2013 не желая и съответно няма да ползвам услугите на община Пловдив по събиране и извозване на  отпадъци за нежилищния ми имот, намиращ се на ул. Константин Геров 30 в гр. Пловдив. Ако в бъдеще време начинът на ползването на нежилищния ми имот се промени по такъв начин, че в него започнат да се генерират отпадъци, ще уведомя компетентният общински орган за тази промяна.

 

Пловдив,                                  С уважение:…………………………………..

12.08.2013 г.                                                     /пълномощник/

 

ПП.

Ползвам се от случая да Ви предоставя приложено копие от  Жалба до Районен съд Пловдив вх. № 37696/06.08.2013 г.  срещу Решение № 8/10.03.2012 г. на Дирекция „МДТ” –  и  дискриминационната практика на същата дирекция  при определянето на ТБО за притежавания от мен нежилищен имот на ул. „Константин Геров” 30. Уведомявам Ви, че в зависимост от решението на съда по този казус ще платя или няма да платя дължимата според дирекцията МДТ до момента сума за ТБО.

Приложение:

  1. Жалба до Районен съд Пловдив вх. № 37696 от Ивана Димитрова Хоусен, представлявана от Димитър Николов Митев.

 

 

Решение № 9945 на ВАС по дело 1910 – 2013 г. за такса смет.

петък, юли 5th, 2013

РЕШЕНИЕ

№ 9945
София, 02/07/2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на петнадесети април две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИВАН РАДЕНКОВ
СОНЯ ЯНКУЛОВА
при секретар Маринела Цветанова и с участието
на прокурора Искренна Величкова изслуша докладваното
от съдията СОНЯ ЯНКУЛОВА
по адм. дело № 1910/2013.

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Образувано е по касационна жалба на Ивана Димитрова Хоусен, гр. Пловдив, ул. „Милин камък“ №6, срещу решение №2844 от 27.12.2012г. на Административен съд, гр. Пловдив, постановено по административно дело №1391/2012г.
С обжалваното решение съдът отхвърлил жалбата на Хоусен срещу акт за установяване на задължения по декларация №1041 от 28.12.2011г. на орган по приходите в община Пловдив, с който за периода 01.01.2006г. – 31.12.2010г. са определени задължения за такса битови отпадъци в размер на 529, 01лв. и лихви – 390, 90 лв.
Касационният жалбоподател счита обжалваното решение за неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Сочи, че не е подавал декларация за освобождаване от такса за битови отпадъци, тъй като общината не предвидила това да е възможно, когато не се генерират отпадъци при ползването на имот. Съдът не отчел, че не е подавана декларация (заявка) за вид и брой съдове, тъй като не е предвиден съд за несъществуващи отпадъци. Сочи, че таксата за битови отпадъци, определена на база промили от данъчната оценка за 2009г. била 300, 00 лв., а ако е заявен един съд – цената би била 700, 00 лв. Съдът не отчел този факт, а неправилно приел, че за да не бъде определяна такса за битови отпадъци по данъчна оценка трябвало да бъде подадена декларация и да се сключи договор за съответния брой съдове. Количеството отпадъци от имота било установено от вещото лице и било равно на нула, но съдът не коментирал този факт. Сочи, че заключението на вещото лице за липса на отпадъци не било оспорено от ответника. Счита, че в нарушение на закона, тъй като количеството на отпадъците е равно на нула, таксата е определена на данъчна основа. Моли съда да отмени обжалваното решение. Претендира направените по делото разноски. Касаторът се представлява от пълномощник по чл. 32, т. 2 ГПК във вр. с чл. 144 АПК – Димитър Николов Митев.
Ответникът по касационната жалба – директорът на дирекция „Местни данъци и такси“ в община Пловдив, счита същата за неоснователна. Излага подробно фактите по делото и релевантната нормативна уредба. Сочи, че касаторът не е подавал декларация нито по чл. 19, ал. 1, нито по чл. 19в, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив (Наредбата), поради което размера на таксата бил определен на база данъчната оценка на имота. Моли съда да остави в сила обжалваното решение. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Ответникът се представлява от юрисконсулт Красимира Ипократова.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Съдът обосновано приел, че разграничената по периоди и видове такса за битови отпадъци, с оглед на съотнасяне към чл. 66 и 67 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), кореспондира със смисъла на чл. 62 ЗМДТ.
Върховният административен съд счита касационната жалба за допустима – подадена е от надлежна страна, в срока по чл. 211 АПК и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.
За да постанови обжалваното решение съдът приел от фактическа страна, че:
1. Ивана Димитрова Хоусен е собственик на недвижим имот, представляващ 1/32 ид.ч. от 294, 00 кв. м. земя и търговски обект магазин и склад, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Константин Гергов“ №30 – нотариален акт за продажба на недвижим имот №14528 от 27.05.2005г., акт №190, том 501 дело №11350/2005г.
2. С декларация по чл. 14 ЗМДТ, вх. №8934 от 15.07.2009г., Хоусеин уведомила общината за придобития имот. В декларацията имотът бил вписан по т. 4 начин на придобиване – покупка, нотариален акт от 2005г., а в таблица №3, графа „дата на придобиване“ – 2007г.
3. Със заповеди №ОА-2032 от 28.10.2005г., №ОА-2255 от 17.10.2006г., №ОА-3094 от 244.10.207г., №ОА-3154 от 23.10.2008г. и №09-ОА-2791 от 28.10.2009г., издадени на основание чл. 63, ал. 2 ЗМДТ, кметът на община Пловдив определил границите на териториите, в които общината предоставя услугите сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и честотата на предоставяне на услугите през 2006г., 2007г., 2008г., 2009г. и 2010г.
За район „Южен“ границите били определени по югоизточна зона, ул. „Кукленско шосе“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Кукуш“, ул. „Калиакра“, ул. „Пряпорец“, ул. „Перуника“, ул. „Модър“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Поручик В. Стефанов“, ул. „Коматевско шосе“, кв. Коматево, което означава и ул. „Константин Гергов“ №30, където се намира процесния имот.
4. Общински съвет Пловдив, със свои решения №8 по протокол №1 от 19.01.2006г.; №5 по протокол №1 от 18.01.2007г.; №513 по протокол №22 от 18.12.2007г.; №8 по протокол №1 от 22.01.2009г. и №463 по протокол №23 от 17.12.2009г. приел план-сметка на приходите и разходите за такса битови отпадъци и определил размера на таксата за 2006г., 2007г., 2008г., 2009г., 2010г. като определил отделни такси за нежилищни имоти на граждани в регулационните граници – застроени, ползвани за стопански цели, за подали и за не подали декларация по чл. 19 от Наредбата.
5. С писмо от 20.12.2012г. до директора на дирекция „Местни данъци и такси“ в община Пловдив кметът на район „Южен“ посочил, че ул. „Константин Гергов“ №30 попада в регулационните граници на район „Южен“, в които има организирано сметосъбиране и сметоизвозване и в близост до имота (около 30 м.) има разположени съдове за смет тип „Бобър“
6. С акт за установяване на задължения №1041 от 28.12.2011г. орган по приходите в община Пловдив, на база данъчната оценка на имота и липса на декларации за неползване на услугата, определил дължима за периода такса за битови отпадъци в размер на 529, 00 лв. и лихви за забава в размер на 390, 90лв.
7. Хоусен обжалвала акта пред директора на дирекция „Местни данъци и такси“ в общината, който с решение №8 от 01.03.2012г. го потвърдил.
8. В приетата от общинския съвет на основание чл. 9 ЗМДТ Наредба е посочено, че:
а) чл. 18 – размерът на таксата се определя или според количеството отпадъци, или когато то не може да се установи – пропорционално върху данъчната оценка като за услугата поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване винаги е пропорционално на данъчната оценка на имота;
б) чл. 19, ал. 1 и 2 – за да се изчислява таксата по количеството отпадъци е необходимо до 30 ноември на предходната година задълженото лице да подаде декларация до дирекция „Местни данъци и такса битови отпадъци“ в община Пловдив, в която да посочи вида и броя на използваните съдове съобразно определената от кмета в заповедта по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ честота;
в) чл. 19в, ал. 2 – за имотите, които няма да се ползват през цялата година задълженото лице трябва да подаде декларация в дирекция „Местни данъци и такса битови отпадъци“ в общината до края на предходната година. Към декларацията се прилага удостоверение от комуналните предприятия, че услугите им няма да се ползват.
9. В хода на съдебното производство съдът приел съдебно счетоводна експертиза, която дала заключение, че при осъществяване на търговската дейност в магазина не се генерират отпадъци и математически таксата е определена правилно.
10. По делото са представени договори за възлагане на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата, зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Пловдив за процесния период; договори за изграждане и поддържане на депо за обезвреждане на неопасни отпадъци и разрешение на „Водстрой – Пловдив“ АД за събиране, транспортиране и депониране на неопасни отпадъци за процесния период;
Въз основа на така установените факти съдът приел, че страните не спорят, че Хоусен е собственик на недвижим имот, находящ се на територия, която е включена в обхвата на заповедите на кмета по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ; че имотът се ползва; че за него не е подадена декларация за неползване на услугите за битови отпадъци по чл. 19в, ал. 2 от Наредбата; че не е подадена декларация по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за определяне на количеството битови отпадъци; че община Пловдив реално престирала услугите сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
Въз основа на така отделеното на спорното от безспорното съдът приел от правна страна, че оспорения акт за установяване на задължение е издаден от компетентен орган, в исканата от закона форма, при посочени фактически и правни основания и при спазване на административнопроизводствените правила. Приел, че обстоятелството на ползване или неползване на имота не е относимо за освобождаването от заплащане на такса битови отпадъци. Приел, че в близост до имота има разположени съдове за събиране на битови отпадъци, които се обслужват ежедневно, поради което услугата сметосъбиране и сметоизвозване реално е предоставена. Приел, че услугата обезвреждане на битови отпадъци, с оглед на доказателствата за наличие на депо, е реално предоставена. Приел, че за дължимостта на такса за услугата поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване от значение е предоставянето й от общината „в населеното място въобще“, а не „спрямо конкретния имот“, поради което и с оглед на доказаното предоставяне приел дължимостта й. Въз основа на това направил извод за законосъобразност на оспорения акт и отхвърлил жалба.
Изводът на съда е правилен.
По делото няма спор за факти. Съдът правилно установил релевантните за предмета на спора факти и касационната инстанция ги приема за правилно и пълно доказани така, както са изложени по-горе. Доводите на касатора в подкрепа на твърядните отменителни основания – необоснованост и неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон, дават основание да се приеме, че основния спор по делото е за правилността на извода на съда относно дължимостта на таксата при липса на генерирани битови отпадъци.
Преди всичко следва да се посочи, че под общото наименование такса за битови отпадъци законодателят е обединил четири различни по вид услуги, свързани с битовите отпадъци – сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Всяка от тези четири услуги има свой собствен предмет и цел и именно поради това законодателят изрично посочил в чл. 66, ал. 1 ЗМДТ, че таксата се определя за всяка дейност като определил и необходимите за тази дейност разходи. Тъй като услугите са различни и няма законово изискване те да бъдат престирани едновременно (винаги в пакет) право на кмета на общината – чл. 63, ал. 2 ЗМДТ, е да прецени кои услуги, кога и с каква честота ще бъдат предоставяни. Освен това, тъй като услугите са различни по предмет и удовлетворяват различни потребности различни са условията, при които се счита, че не се престират.
Така услугите обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване са насочени към удовлетворяване на общите потребности, породени от съвместното съжителство в рамките на едно населено място. Не личните, частни потребности сами за себе си, а личните потребности като неразривна част на общите потребности на всички живеещи в населеното място се задоволяват чрез изграждането и поддържането на територии за обществено ползване и на депа за обезвреждане. Тази общност на интереса, която обуславя и общото ползване, изисква и общност на отговорността за поддържането на тези територии и депа, т.е. за поддържането на определен стандарт на чистота на общото съжителство. Поради това законодателят е приел, че общото ползване на териториите за обществено предназначение и на депа за обезвреждане в общините налага обща на всички ползватели отговорност за поддържане на необходимата чистота. Условията, които законът определя като правопораждащи за задължението за такса за тези услуги, е имотите на задължените лица да са разположени на териториите, на които общината престира услугата поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и общината да ползва и поддържа депо или съоръжение за обезвреждане като факта на реално престиране трябва да бъде надлежно доказан. Не е достатъчно общинският съвет да е приел план-сметка и кмета на общината да е издал заповед по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ. Необходимо е органът, с оглед на разпоредбата на чл. 170, ал. 1 АПК, да докаже и факта на реално престиране на услугата.
Видно от доказателствата по делото досежно тези две услуги безспорно са налице законовите предпоставки и с оглед на това правилен и обоснован е изводът на съда за тяхната дължимост.
Другите две услуги – сметосъбиране и сметоизвозване, удовлетворяват потребността от освобождаване от битови отпадъци на конкретния правен субект. Именно поради това законодателят е създал възможност правният субект да декларира предварително, че няма да ползва услугата – чл. 8, ал. 5 ЗМДТ, или да определи предварително обема, в който и честотата, с която ще ползва услугата. Тогава, когато имота на лицето по чл. 64, ал. 1 ЗМДТ се намира на територия, на която общината фактически престира услугата и то не е декларирало неползване на услугата, задължението за таксата, както обосновано приел съда, е дължимо. Ако лицето е заявило ползване на услугата по количество – таксата ще бъде определена на основата на количеството, но ако не е – ще бъде определена пропорционално на данъчната основа на имота.
Проблема в случая е в това какво сочи законодателя в чл. 8, ал. 5 ЗМДТ и какво приел общинския съвет в наредбата по чл. 9.
Първо. Таксата не е данък. За нея няма разпоредба, аналогична на разпоредбата на чл. 13 ЗМДТ, която да сочи, че таксата се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
И второ. Законодателят обвързал плащането на таксата с ползването на услугата. Член 8, ал. 5 ЗМДТ изрично сочи, че лицата, които не ползват услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса. Следователно законодателят е обвързал пряко дължимостта на таксата само и единствено с ползването на услугата. Не с ползването на имота. Ползването на имота не е елемент на фактическия състав, който според законодателя поражда задължението за такса.
Налице е разлика между ползване на имота по смисъла на чл. 13 ЗМДТ и ползване на услугата по смисъла на чл. 8, ал. 5 ЗМДТ.
Имено защото ползването на услугата е решаващия факт за дължимостта на таксата таксите за обезвреждане и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване се дължат по силата на презумираното от закона общо ползване на тези две услуги от задължените по чл. 64, ал. 1 ЗМДТ лица тогава, когато общината ги предоставя и тогава, когато имотът се намира на територията, на която ги предоставя.
Именно защото ползването на услугата е решаващият факт за дължимост на таксата за услугите сметосъбиране и сметоизвозване законодателят е посочил, че общинският съвет с наредбата по чл. 9 ЗМДТ трябва да определи реда, по който лицата, които не ползват услугата се освобождават от заплащане на такса. С оглед на контекста на спора следва да се посочи, че в хипотезата на чл. 8, ал. 5 ЗМДТ става въпрос за лица, които не ползват услугата и поради това не дължат такса за нея. Следователно макар законодателят да е употребил думата „освобождава“ в ал. 5 става въпрос за ред, по който лицата по чл. 64 ЗМДТ установяват (декларират), че няма да ползват услугата и следователно няма да са задължени за нея лица. За никакво „освобождаване“ по чл. 8, ал. 5 ЗМДТ не става въпрос, тъй като никой не може да бъде освободен от нещо, което не дължи. Освобождаването от заплащане на такса означава, че съответното лице е задължено за таксата, т.е. то е ползвател на услугата, но за него се създава субективното право да не изпълни задължението си за плащането й без от това да последват негативните последици, предвидени в закона. Законодателят е посочил, че право да освобождава задължени за такса битови отпадъци лица от заплащане на таксата има само общинският съвет. И това е логично, защото именно общинският съвет е органът на местното самоуправление, избран пряко от населението – чл. 18, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 1 във вр.с чл. 17, ал. 1 ЗМСМА, който е компетентен да определя и осъществява политиката на общината по самостоятелното осъществяване на всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил на общините, в т.ч. общинските финанси и комуналните дейности.
Въпросът е, че община Пловдив, с наредбата си по чл. 9 ЗМДТ, е създала ред, по който лицата, които няма да ползват имотите си и поради това се презумира, че няма да ползват и услугата, ще уведомят общината за този релевантен за таксата факт. Общината обаче не е създала ред, по който лицата по чл. 64 ЗМДТ, които по други причини са решили, че няма да ползват услугата сметосъбиране и сметоизвозване могат да я уведомят и това уведомяване да има правопоржадащо за недължимостта на таксата значение. (Разбира се при запазване възможността на общината да контролира декларираното неползване). Неизпълнението на законовото задължение на общината да създаде ред, по който да се извърша декларирането на предстоящото неползване на услугата не може по какъвто и да било начин да повлияе на правото на субекта, който не е ползвател на услугите да не заплати дължимите за нея такси. Последното, както бе вече посочено, е гарантирано от закона стига само надлежно да е уведомил общината преди началото на отчетния период.
Следва изрично да се посочи, че когато става въпрос за комунална услуга, която общината предоставя по принцип на цялото население на общината, логичното и икономически обосновано изискване е тези от правните субекти, които не желаят да ползват услугата да заявят това обстоятелство преди началния момент на нейното престиране. Без тази индикация за волята на съответния субект да не бъде ползвател на услугата общината не би могла да знае (поне в значителна степен със сигурност, а това ще осигури и адекватност на икономическите разчети) кои от лицата на територията на общината ще ползват услугата и кои не.
Принципите на съвместното съжителство, които са нормативно обективирани в изискването за предварително уведомяване, гарантират както правата на субекта, който по една или друга причина не желае да ползва предоставяната от общината услуга, така и правата на общината, която колкото предварително е по-добре информирана, толкова по-ефективно ще организира предоставянето на услугата, което неминуемо ще рефлектира и върху таксата за нея.
С оглед на изложеното трябвало е касаторът да информира общината преди започване на съответния отчетен период по достатъчно ясен и недвусмислен начин, че не желае да ползва услугите сметосъбиране и сметоизвозване, за да има това уведомяване релевантно за нея значение. В случая, по делото е безспорно, че касаторът не е уведомил общината, че няма да ползва услугата сметосъбиране и сметоизвозване, поради което изводът на съда за дължимост на таксата и за тези две услуги е правилен и обоснован.
Видно от изложеното макар неудовлетвореността на касатора от съдебното решение да е резултат на несъздаването от община Пловдив на ред, по който лицата по чл. 64, ал. 1 ЗМДТ да уведомяват общината, че няма да ползват услугата, за което Законът за местните данъци и такси я задължава, то липсата на уведомяване на общината преди началото на отчетния период прави извода на съда за дължимост на таксата за битови отпадъци правилен и обоснован. Това прави правилно и обжалваното съдебно решение. При извършената, на основание чл. 218, ал. 2 АПК, служебна проверка за валидността и допустимостта на обжалваното решение съдът констатира, че същото е валидно и допустимо, поради което и като правилно следва да бъде оставено в сила.
С оглед на изхода от делото, направено от ответника по касационната жалба искане и на основание чл. 161, ал. 1 ДОПК съдът следва да осъди касатора да заплати на община Пловдив, юридическото лице, в чиято структура се намира органа, разноски за юрисконсултско възнаграждение. Размерът на същите съдът определя на основание чл. 8 във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на 100, 00 лв.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК Върховният административен съд

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2844 от 27.12.2012г. на Административен съд, гр. Пловдив, постановено по административно дело №1391/2012г.
ОСЪЖДА Ивана Димитрова Хоусен, гр. Пловдив, ул. „Милин камък“ №6, да заплати на община Пловдив 100, 00 (сто) лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Йовка Дражева
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Иван Раденков
/п/ Соня Янкулова

Писмо до Асол, хем успешно изпратено, хем недоставена поща.

четвъртък, май 9th, 2013

Първоначално се появи надпис, че писмото е изпратено успешно. След това се появи долупосоченото съобщение.

 

Подател: MAILER-DAEMON <postmaster@abv.bg> добави в адреси
До: dimitr_mitev@abv.bg
Относно: Недоставена поща ( Undelivered Mail Returned to Sender )
Дата: Четвъртък, 2013, Март 28 12:32:12 EET
Файлове: (1) Прикрепен файл

За съжаление трябва да ви уведомим, че съобщението,
прикрепено по-долу, не може да бъде доставено
до един или повече получатели.

Следва съобщението за грешка с причината, поради която писмото
не е доставено.

<okokok@abv.bg>: No such user here. Niama nameren potrebitel s takav email
adres.

—- Прикрепено писмо (Отговор на въпрос.) —-

Подател: Dimitar Mitev <dimitr_mitev@abv.bg>
До: okokok@abv.bg
Относно: Отговор на въпрос.
Дата: Четвъртък, 2013, Март 28 12:32:12 EET

Здравейте Асол,
преди два дни видях във форума на СЕГА следните постинги:


Асол
26 Мар 2013 17:45
Мнения: 3,883
От: Bulgaria
Скрий: Име,IP Ловки,
ти да не си станал говорител на Митев!? Къде изчезна тоз виден тикволюбител!?

Ловкия
26 Мар 2013 17:47
Мнения: 22,837
От: Bulgaria
Скрий: Име,IP Де да го знам.
Търсих нещо за Курумбашев и излезе И това… ”

както и:

“Асол
26 Мар 2013 17:57
Мнения: 3,883
От: Bulgaria
Скрий: Име,IP Щото Ловкия е дал линк към блога му. Има интересни нещица (блога )там – май е фризиран ”

Позволявам си по този повод да Ви изпратя това писмо, защото няма как да Ви отговоря във форума поради това, че съм доста дълбоко замразен.
През м. януари бях замразен най-напред за шест дни, защото в отговор на постинг с обвинение към мен че съм клеветник, отправено ми от уважаемата Симплифайд Солушънс,

„Митев, много добре те разбрах от първия път. Ето от този:

Mitev
17 Яну 2013 16:49
Мнения: 14,728
От: Bulgaria
Скрий: Име,IP

Панайотис,
на мен също би ми било интересно ако Комарницки направи сравнение как е приемана критиката в неговите карикатури от предшествениците на Борисов и от Борисов. Той не може да няма впечатление за техните реакции. Но едва ли ще дочакаме такова сравнение.

Опита се да внушиш, че предшествениците на Борисов са реагирали като него, но Комарницки си е мълчал и ТИ не вярваш, че ще има доблестта да направи сравнение.

А сега го докажи! Ей това, което си написал, докажи. С броене на постинги под карикатурите не става. Става с линкове към реакции на предишните. Най-малкото с един.
Чакам! И ако не дадеш поне едно доказателство, ти, Митев, си клеветник. (Курсивът мой – ДМ)Толкоз.”

аз си позволих нечуваното “нахалство” да напиша в отговор следното:

„Симпли, първо моля да ме извиниш че ти отговарям със закъснение от няколко часа.
Второ, констатирам, че си изтълкувала превратно постинга ми по отношение на Комарницки. Не употребявам израз като “скатал” за никого, още по-малко за Комарницки. Това си е твоя измислица. Чакаш от мен да проверявам имало ли е реакция от предишните или е нямало.
***

ПП.
Освен това мисля, че по въпроса за сравнение на реакциите на Борисов и предишните относно карикатурите на Комарницки, най-компетентен би трябвало да бъде именно самият Комарницки. Аз обаче продължавам да съм песимист че той ще се заеме с публично сравняване на реакциите на предишните с реакциите на Борисов.”

Бях много изненадан от неочаквана намеса на Сибил. На мястото на звездичките имаше две изречения. В първото, по-краткото, написах на Симплифайд Солушънс че май е забравила за съществуването на презумпцията за невиновност. С второто изречения я призовах тя да докаже че съм клеветник на базата на конкретна съпоставка на мои мнения (оригинални, не според нейно тълкувание) с фактите.

Тези две изречения бяха изтрити и в резултат на това бях наказан без право да давам мнения във форума за шест дни. Сибил не беше посочила кое правило съм нарушил с горецитираните (по памет) изречения.

След изтичането на наказанието от шест дни се включих отново във форума и
тъй като Симплифайд Солушънс продължаваше да ме обвинява ,че съм клеветник, на базата на нейно тълкувание на написано от мен мнение, аз и отговорих по следния начин:

„Многоуважаема Симплифайд Солушънс,
доколкото ми е известно клеветата е подсъдна, клеветникът съответно трябва да носи съдебна отговорност. Ти ме нарече клеветник, съответно трябва да дадеш доказателство в какво кого и кога съм наклеветил. Поставила си ми условие ако не докажа. Не ми се иска да влизам отново в тази дискусия, защото още ми е студено. Все пак ще посоча, че не съм отправял никакво клеветническо твърдение, нито допълнително клеветническо внушение. Затова те призовах да посочиш конкретно мое твърдение (оригинално, не съгласно твое тълкувание) с което да докажеш че съм оклеветил някого. От мен се очаквало да дам поне единствен линк за доказателство. Какво да докажа с този линк? Коя моя теза е недоказана? Кое форумно правило според теб наруших с припомнянето, че съгласно презумпцията за невиновност, след като ме обявяваш за клеветник, ти трябва да посочиш конкретната/ните клевета/и, които съм пуснал във форумното пространство? Консултирай се с юристите във форума ако обичаш. Вярвам,че те ще ти посочат, че не аз трябва да доказвам, че не съм клеветник (както искаш ти), а ти трябва да докажеш, че съм такъв, какъвто си ме нарекла. И се порови в архива да видиш дали има поне един случай в който да съм отправил обидна квалификация към теб или към който и да било от опонентите си.”

Извадих си поука от предишното неочаквано изтриване на част от мое мнение и съхраних написаното. Малко след това постингът ми беше изтрит и вместо него се появи:

“Покажи 30 Януари 2013 17:16

***1.6 Спамът и флудът (едносрични и повтарящи се постинги, както и оф-топици) са недопустими.”
Последва наказание от три месеца.

По-подробно, разбира се ако пожелаете, може да се запознаете с цялата история ако прочетете:
http://mitev.eu/?p=4013 Там посочих и моето мнение за нравите във форума на вестник СЕГА с доста примери за двоен аршин. Посочих и примери за тенденциозно, според мен с предизборни цели, елиминиране за дълъг срок от време на колеги от форума, които не следват господстващата линия на писане във форума и се стремят да бъдат по-обективни в оценките си за ситуацията в България.

Що се отнася до определянето ми като “виден тикволюбител”, мога да кажа, че отчасти сте познала. Наистина много обичам сладки печени тикви. За другото сте в грешка. Не съм виден, ако бях виден,щях всеки ден да се появявам от екрана на различните телевизии. А доколкото имате предвид, че съм любител на Борисов, когото възприемате като тиква, това е още по-голяма грешка. Много пъти съм писал, че за мен той е само и единствено по-малкото ЗЛО от Станишев и Ко.Отбелязала сте, че в блога ми има интересни неща, за което Ви благодаря. Прегледайте обаче още един път категориите в него за Борисов, Цветанов и Дянков. Мисля че ще Ви бъде по-лесно да се ориентирате в каква степен съм “тикволюбител” и дали въобще съм.

ПП.
Ловкия е отговорил на въпроса Ви къде съм се загубил с краткото “Де да го знам.” А аз много преди да го запитате му написах писмо. Най-напред ми се изписа “Писмото е изпратено успешно” Секунди след това се появи второ писмо, че писмото не е доставено. Не знам колегата какъв е и какво работи. Но подобни случаи на хем доставено, хем недоставено писмо съм имал главно с журналисти. Напр. от в-к 24 часа. После при разговор разбрах, че все пак писмата ми са получени и прочетени, но очевидно целта е да се създаде впечатление, че не са получени. Та в случай с писмото ми до Ловкия имам три хипотези: 1) писмото може да е доставено, но да не го е забелязал и прочел, 2) Писмото не е доставено и поради това не е прочетено и 3) Писмото е доставено, прочетено, но по неизвестна за мен причина Ловкия се прави че не знае къде съм се загубил.

ППП.
Опитах се да изпратя писмо и до Симплифайд Солушънс, но се оказа че нейният интернет адрес не работи.

По повод на наказанието изпратих писмо и до издателя на вестника. Отговор няма и очевидно няма да дочакам.

Желая Ви много приятен ден и успехи в живота, като същевременно се извинявам за писмото, с което си позволих да Ви безпокоя.

Писмо до г-жа Люба Кулезич

неделя, април 28th, 2013

До г-жа Люба Кулезич
водеща на предаването „На светло”
Нова телевизия

Уважаема госпожо Кулезич,
Гледам с голям интерес предаването, което водите. И много ми се иска в него да се появи темата за една мащабна гавра със закона и милиони български граждани, която отсъства от медийното пространство и политическата кампания преди изборите.
Вероятно си спомняте, че през 2006 г. собствениците на автомобили в България бяха пришпорени ускорено да пререгистрират автомобилите си и да сменят регистрационните им табели. Кампанията бе в изпълнение на Наредба І – 45 на МВР, приета при правителството на Костов през 2000-та година. По предложение на Меглена Кунева и Пламен Орешарски, министри в правителството на Станишев и тройната коалиция, бе определен краен срок за пререгистрацията до 31 март. Заформиха се многодневни опашки пред пунктовете на КАТ. После срокът бе удължен до 31 май 2006 г.
Хората се редяха по опашките, (някои предпочитаха да дадат по 100 лв.допълнително на „наши фирми” за пререгистраця без чакане на опашка), а икономиката на страната и хората търпяха загуби. По официални данни от 01.01.2006 г. до 28.05.2006 г. са пререгистрирани 608 013 автомобила. При средно три денонощия чакане на опашка. Което означава един милион и осемстотин хиляди човекодни загуба за производството. Един зает в икономиката тогава произвеждаше около 60 лв. брутен продукт средно. Или загубата от непроизвенен продукт е над 100 милиона лева. Без да броим загубите от чакането по опашките на около 150 000 души, които през този период са направили първа регистрация на автомобилите си. А позорната, единствена в света кампания продължи и през следващите месеци и години.
Днес мнозинството от хората все още си мислят, че правителството е искало да понапълни бюджета. Така наивно реагира и Цветан Цветанов при разговор с мен през 2007 г. Начинът на употреба на приходите от пререгистрацията (освен покриването на разходите за самата пререгистрация) бе засекретен.
Обърнете внимание върху следните факти:
1.Съгласно чл. 141 на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) регистрацията на автомобилите е БЕЗСРОЧНА. Ако притежавате автомобил, погледнете в неговия регистрационен талон и ще се убедите, че там е записано същото. С наредба законът бе елиминиран и регистрацията бе направена срочна. Днес различните видове опозиция неистово пледира за законност и справедливост, но не иска да се върне към този факт.
2. Освен това съгласно Закона за стандартизацията стандартите в Република България се прилагат доброволно. Но това не бе взето предвид и хората бяха принудени да подменят регистрационните табели, защото не отговаряли на новия стандарт (с трикольора отгоре вляво).
3. Правителството и медиите внушаваха лъжата, че пререгистрацията е изискване на ЕС. Мнозинството българи и до днес вярват, че без нови номера не са можели да пътуват в ЕС.
4. Пререгистрацията бе извършена на тройно по-висока цена в сравнение с цената за регистрация на автомобил в Германия например.

Бих могъл да продължа още с изброяването на факти, но мисля, че и горепосочените са достатъчни.
Имайки предвид ролята на Меглена Кунева в тази страмна история, аз и написах писмо след едно нейно интервю във в-к „24 часа”. http://mitev.eu/?p=2957 След дълго чакане аз изпратих писмото на всичките нейни сътрудници в кандидатпрезидентската и кампания и тогава получих отговор лично от нея. http://mitev.eu/?p=2948 . Възмутен от лъжите и манипулациите, съдържащи се в този отговор, аз написах и изпратих второ писмо. http://mitev.eu/?p=2942 . Повече от година и половина отговор на второто писмо нямам.
Днес ежедневно г-жа Кунева и нейната партия облъчва гражданите на България под мотото „Да на нормалността”. Аз мечтая хората, които вярват на нейните послания и са готови да гласуват за нея, да прочетат тази кореспонденция. Пък ако искат след това пак да гласуват за нея и нейната партия.
Сега Станишев и компания атакуват предишното правителство на темата полицейщина. Аз му написах няколко писма, в които го обвиних ,че е клетвопрестъпник. Писмата ги предадох лично на него на 17.06.2011 г. пред Народното събрание. До ден днешен нямам отговор на http://mitev.eu/?p=2808 . Без внимание от политици, медии и правозащитни организации остана колосалната глупост, която той изрече в разговор с 4 избрани журналисти по Канал 1 на БНТ на 15.03.2006 г (21:00 ч). Там той разкритикува държавата, че дълго време не си е вършила работата и не е подменяла номерата на автомобилите. http://mitev.eu/?p=59 Интересно, дали ако БСП спечели изборите държавата ще започне отново да си върши РАБОТАТА. Защото след тази масирана кампания пререгистрираните български автомобили не отговорят на изискванията на Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на ЕС. Липсват звездичките като символ на ЕС. Мераклии да рекетират милионите български граждани с нова заповед за пререгистрация ще се намерят. Ще се намери и кой отново да излъже хората, че това е изискване на ЕС.
Аз не пререгистрирах автомобила си съвсем съзнателно. Два пъти ми бяха съставяни актове за старите табели, два пъти съответните РПУ-та не уважиха възраженията ми и издадоха наказателни постановления за глоба и Заповеди за прилагане на принудителна административна мярка – спиране на автомобила ми от движение. Два пъти две различни районни съдилища – в Габрово и в Карлово отмениха наложените ми санкции като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ. Когато ми съставяха втория акт полицаите въобще не пожелаха да погледнат съдебното решение на габровския РС, което носех със себе си.А по време на делото в Карлово на въпрос от съдията колко акта за същото нарушение е съставил полицаят, който написа и моя акт, отговори: 100 (сто). А колко са били в мащаба на страната? Колко хора са били тормозени от КАТ затова, че управляват законно регистрираните си автомобили, но не са изпълнили противозаконната наредба на МВР? За тази полицейщина днес никой от критиците на ГЕРБ не говори. Парадоксално на пръв поглед, но ГЕРБ също мълчи по темата и се оставя да бъде бит като боксова круша.
В съответствие с чл.1 на Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) аз се опитах да осъдя МВР. Пловдивският АС и ВАС не пожелаха да приложат закона и отхвърлиха жалбите ми. Вече трета година как е приета жалбата ми в ЕСПЧ – Страсбург.
Не ми е приятно да съдя България в Страсбург. Поради което опитах да избегна тази стъпка. За предприетите от мен стъпки в тази насока може да получите информация ако прочетете сигнала ми до Цветан Цветанов http://mitev.eu/?p=2980 , както и материалите за делата по Закона за достъп до обществена информация, които се гледаха пред тричленен и после петчленен състав на ВАС.
Можете да прочетете и материалите в категорията „Преди Страсбург” на блога ми www.mitev.eu
Съжалявам че писмото ми стана много дълго. А инак бих могъл да насоча вниманието Ви към много други факти, свързани с темата. В блога ми може да намерите реакциите на Комисията за защита от дискриминация, на Пламен Орешарски, на бившия омбудсман Гиньо Ганев, както и липсата на отговор например от Волен Сидеров, на писмо, което му връчих на 06.09.2012 г.
Ще бъда щастлив ако намерите възможност преди изборите на 12. май темата да бъде поставена във Вашето предаване. Готов съм да участвам сам или в дискусия с опоненти – евентуални защитници на действията, които аз определям като гавра със закона, морала и милиони българи. Гражданите на България заслужават да научат истината за гаврата и рекета, на които бяха подложени.
С най-голямо уважение: Димитър Николов Митев, тел. 0888/704984.

ПП.
Писмото ми до Вас, както и евентуален отговор, ще бъдат публикувани в блога ми.

Писмо до Кеворк Кеворкян

неделя, април 28th, 2013

До г-н Кеворк Кеворкян
водещ на предаването „Всяка неделя”
Нова телевизия.

Уважаеми господин Кеворкян,
Днес, 21.04.2013 година гледах интервюто Ви с господин Минчо Христов, депутат в 40-то народно събрание. Гледах и се размечтах. Размечтах се и се представих, че може би съществува възможност да застана на мястото на господин Христов и да споделя с Вас и зрителите Ви позабравени или неизвестни за широката общественост факти:
По време на правителството на Иван Костов през 2000-та бе приета ведомствена наредба на МВР І – 45. С тази наредба бе определен краен срок за валидността на регистрацията на над 3 милиона автомобила в Република България. Този краен срок бе фиксиран в споменатата наредба на МВР въпреки че съгласно чл. 141 на Закона за движение по пътищата регистрацията на автомобилите е безсрочна (с изключение на регистрацията при временен внос).
Приет бе график за пререгистрацията и смяната на регистрационните табели. Костов и правителството му паднаха от власт. Наследилият го на правителственото кормило Симеон Сакскобурготски очевидно бе зает повече с горите, дворците и апетитната хапка за приватизиране БТК, така че не си даваше много зор да изпълнява цитираната наредба.
През 2005 г. на власт дойде правителството на тройната коалиция с премиер С. Станишев. По предложение на министрите Меглена Кунева (юристка, бъдеща еврокомисарка за защита на потребителите в ЕС) и Пламен Орешарски това правителство допълнително съкрати срока за пререгистрация на автомобилите и фиксира крайна дата – 31 март 2006 г. Започна тотален медиен и полицейски натиск, сипеха се заплахи за солени глоби и се съставяха актове за управление на МПС със стари регистрационни табели. Заформиха се опашки пред пунктовете на КАТ, на които се чакаше по 3-4 денононщия. Намериха се и сръчни пререгистратори, които срещу парична сума (в повечето случаи 100 лв) осигуряваха пререгистрация без чакане на опашка.
Пререгистрацията се извършваше на тройно по-висока цена от цената за регистрация в Германия. Същевременно правителството разпространяваше лъжата, че пререгистрацията е изискване на ЕС.
Прави чест на интервюирания от Вас тогавашен депутат Минчо Христов (изключен от парламентарната група на Атака), че предложи народното събрание да отмени задължителния характер на Наредба І – 45. С гласовете на БСП, ДПС, НДСВ и Атака, (при отсъствието на около 80 народни представители) предложението на Минчо Христов бе отхвърлено на 16 март 2006 г.. В стенограмата от парламентарното заседание се съдържат уникални бисери,но за съжаление обикновените хора рядко четат парламентарни стенограми и не знаят за тях
На 15 март, часове преди заседанието на парламента, в разговор с четири избрани журналисти от 21 часа по Канал 1 на БНТ, в отговор на въпрос на Петьо Цеков от вестник Сега (зададен по моя инициатива), Станишев направи „фундаментален” принос, заявявайки, че държавата дълго време не си е вършила работата и не е подменяла номерата на колите. http://mitev.eu/?p=59 Уникална глупост, изискваща, след като държавата регистрира автомобила, да отмени валидността на този свой акт и да поиска нова регистрация. Този „бисер” на държавническа мъдрост и компетентност бе подминат без внимание от медии и политици. В интервюто Станишев се обяви против удължаването на срока за пререгистрация, но народното събрание на следващия ден го бламира и „милостиво” удължи срока, представете си – с цели два месеца.
И така, по официални данни, до 28 май 2006 г. бяха пререгистрирани 608 013 автомобила. При средно три дена чакане това означава пропилени един милион и осемстотин хиляди работни дни, без да се броят чакащите през същия период за първа регистрация около 150 000 души. При брутен продукт на зает в икономиката около 60 лв., само от пререгистрацията това означава загуба от над 100 милиона лева от непроизведен БВП само за този период.
След това гаврата продължи, като официално се искаше от собствениците на автомобили да подадат заявление за удължаване на срока за пререгистрация и т.н. В крайна сметка бе обявено, че от 1.10.2006 г. министър Румен Петков служебно е прекратил регистрацията на един милион и двеста хиляди автомобила със стари номера. Тяхната пререгистрация продължи и през следващите месеци и години.
По моя инициатива тогавашната независима депутатка Мария Капон направи две питания в НС – до Пламен Орешарски през месец септември 2006 г. и след това до Меглена Кунева http://mitev.eu/?p=365 (3.11.2006 г.). Питанията бяха проведени формално и не доведоха до положителен резултат, но са показателни за начина на мислене на претендентите за власт в предстоящите избори.
В блога ми www.mitev.eu са публикувани писмата ми до С. Станишев, до Пл. Орешарски, до Гиньо Ганев, до Комисията за защита от дискриминация, до Меглена Кунева и т.н. и отговорите, които съответно получавах на някои от тях. В мнозинството от случаите тези отговори бяха формални,писани и подписани от подчинени на съответните политици служители. Няма да имате време да се запознаете с всички, но си заслужава да прочетете поне моето първо писмо до М. Кунева http://mitev.eu/?p=2957, нейният отговор до мен http://mitev.eu/?p=2948 , както и второто ми писмо до нея, което повече от година е без отговор. http://mitev.eu/?p=2942 (Писмата до Станишев предадох лично на него на 17 юни 2011 г. пред народното събрание, но до момента нямам отговор).
Писмото ми стана много дълго, но все пак искам да Ви посоча, че аз съзнателно не пререгистрирах автомобила си, вследствие на което два пъти ми бяха съставяни актове, издавани наказателни постановления за глоби и за спиране от движение на автомобила ми. Същевременно два пъти две различни съдилища отмениха тези санкции като незаконосъобразни.
Опитах се в съответствие със Закона за отговорност на държавата и общините за вреди да осъдя МВР за потвърдените със съдебните решения незаконосъобразни действия на КАТ, но Пловдивския административен съд и Върховния административен съд отказаха да спазят закона. Вече три години жалбата ми е в ЕСПЧ.
Неприятно ми е да съдя България в Страсбург, още повече, че евентуално осъждане ще бъде платено от данъкоплатците, а не от виновните за единствената в света пререгистрация на законно регистрирани автомобили. За предприетите от мен стъпки за избягване на делото в Страсбург и за резултатите от тях може да научите ако прочетете в блога ми www.mitev.eu категориите „Преди Страсбург” и „Писма до Цветан Цветанов и отговори”.
Чух Вашата реплика към главния секретар на МВР Калин Георгиев, че мечтаете той да полудее и да отговори на въпросите Ви и казано шеговито, питам се дали Вие ще полудеете и ще ми дадете възможност да запозная преди изборите многобройните Ви зрители с действията и позициите на участниците в напреварата за депутатски кресла и власт по време на уникалната преререгистрационна кампания. За да могат като гласоподаватели да вземат информирано решение за кого да дадат гласа си, ако решат да гласуват. (Сега например е модно да се атакува правителството на ГЕРБ за полицейщина. А когато съдията в Карловски районен съд попита полицая, съставил ми втория акт заради старите табели, колко такива акта е съставил, той отговори – сто! Само един полицай е съставил сто акта за управление на законно регистрирани автомобили, а колко са били съставени в цялата страна – не ми се мисли! При това този полицай отказа въобще да погледне решението на Габровския районен съд, който месец преди това бе отменил като незаконосъобразно издаденото от РПУ Габрово наказателно постановление за управление на автомобил със стари регистрационни табели. Добре е хората да си спомнят за едната и за другата полицейщина и да си направят съответни изводи).
От стотиците разговори, които съм провел на най-различни места с различни хора, оставам с твърдото убеждение, че мнозинството граждани са повярвали на лъжите, че със старите номера не може да се пътува в ЕС, че пререгистрацията е изискване на ЕС, че правителството е искало да понапълни бюджета и т.н. Когато през 2007 г. разговарях с Цветан Цветанов (тогава все още само формален лидер на ГЕРБ), той наивно реагира, повтаряйки именно последната теза – че са искали да „понапълнят бюджета”. Начинът на разходване на приходите, които остават след покриване на разходите по самата пререгистрация, бе засекретен, но парите в никакъв случай не попаднаха в бюджета на държавата. Истината трябва да стигне до българските граждани за да се преодолеят заблудите.
Сега гледам предизборен клип на партията на Меглена Кунева под мотото „Да на нормалността”.В тази връзка мисля, че е нормално гражданите на България да научат истината за срамната рекетьорска пререгистрация, включително и гражданите, участващи в движение „България на гражданите”, включително привържениците на БСП, на Атака, на ДПС и т.н.Защото излъганите и унижени в хода на тази кампания българи бяха милиони.
Уважаеми г-н Кеворкян,
спирам до тук, въпреки че мога да поднеса още много факти и да коментирам още много аспекти на проблема. В заключение ще посоча само, че в резултат на тази пререгистрация българските автомобили са с регистрационни табели, които не отговарят на Регламент 2411 от 03.11.1998 г. на ЕС (т.е. съществуващ две години преди приемането на Наредба І – 45 на МВР), защото липсва емблемата с дванадесетте звезди. Подозирам, че пришпорването на пререгистрацята е било с идеята да се направи още една пререгистрация, този път за смяна на табелите с българския трикольор и поставянето на табели със символа на ЕС. Ако обществото е готово да изтърпи и това.
Най-учтиво Ви моля да отговорите на настоящото ми писмо и в случай, че не счетете за възможно да включите мое участие във „Всяка неделя”. Нямам нищо против ако поканите и опоненти от МВР или от политическите партии, които желаят да защитават необходимостта от пререгистрацията на автомобилите и да доказват, че действията на МВР и КАТ в тази насока са били правилни.

Пловдив С уважение: Димитър Николов Митев, тел. 0888/704984
21.04.2013 г.

ПП.
Писмото ми до Вас ще бъде публикувано в блога ми, както и евентуален отговор от Вас.

Отворено писмо до Волен Сидеров

петък, септември 7th, 2012

                    

 

 

  На 06.09.2012 г. в зала “Москва” на Новотел “Пловдив” се проведе среща на Волен Сидеров с представители на ръководствата на местните организации, съмишленици и симпатизанти на ПП “АТАКА”. На срещата забелязах още присъствието на депутатите Шопов и Чуколов. Там беше и лидерът на ВМРО – Красимир Каракачанов. На срещата присъстваха 187 седнали и около 50 правостоящи посетители. Видях в залата плакат, на който пишеше ПП “АТАКА” Сопот.  Отначало В. Сидеров в течение на 15-20 минути отговори на въпроси на журналисти, като отговорите му се чуваха благодарение на озвучаването. След това говори пред присъстващите около 45 минути.

              След края на словото му около него се събраха  десетина души и аз успях да му дам плик с долупоместеното писмо, заедно с копия от кореспонденцията с М. Кунева и извадка от сигнала ми до Цв. Цветанов с условията, при които бих си изтеглил жалбата от Европейския съд по правата на човека в Страсбург. На гърба на втората страница от писмото ми до В. Сидеров  получих  автограф. Попита ме как се казвам, написа името ми и се подписа. Ако евентуално получа отговор, той ще бъде публикуван също тук.

 

                                                                          Отворено писмо

                                                                          до  г-н Волен Сидеров,

                                                                          лидер на ПП „АТАКА” и

                                                                          народен представител в

                                                                          ХХХХІ  Народно събрание

 

                     Уважаеми господин Сидеров,

отдавна изпитвам желание да застана лице в лице срещу Вас и да Ви запитам за отношението Ви към следното:

      1. През 2006 г. стотици хиляди българи бяха подгонени от властта като стадо към пунктовете на КАТ за да регистрират повторно автомобилите си. По закон автомобилите в България бяха и са с безсрочна регистрация, но с Наредба І – 45 на МВР от 2000-та година правителството на Костов обяви регистрацията за срочна. Как гледате на обстоятелството, че с медиен, политически и особено с полицейски натиск българските граждани единствени в света бяха принудени повторно да регистрират законно регистрираните си автомобили?

       2. Правителството на Станишев излъга че тази акция е по искане на ЕС. Известна ли Ви е тази лъжа и готов ли сте да я разкриете пред българската общественост?

        В интервю по Канал 1 на БНТ на 15. 03.2006 г. Станишев разкритикува държавата, че дълго време не си е вършила работата и не е подменяла номерата на автомобилите. Какво е мнението Ви за тази критика, изказана от Станишев? Готов ли сте публично да го атакувате за казаната от  него колосална глупост?

        3. Незаконната пререгистрация на автомобилите в България  бе осъществена на тройно по-висока цена от цената за регистрация на автомобил в Германия. Какво Ви е мнението за този факт?

         4. Поради съкратените срокове за  тази обективно ненужна  пререгистрация, пред пунктовете на КАТ се виеха опашки, на които се чакаше средно по три денонощия. Само за времето от 01.01.2006 г. до 28.05.2006 г. по официални данни са пререгистрирани 608 013 автомобила. Т.е. за този период са били пропилени над един милион и осемстотин хиляди работни дни. По това време един зает в икономиката е произвеждал брутен продукт средно за 65 лв. дневно. С други думи само за този период е причинена загуба от непроизведена продукция за над 100 млн. лв. А през същия период още над 150 000 души са чакали по опашките за първа регистрация на автомобилите си. Т.е. загубите са още по-големи. Готов ли сте да изнесете този факт пред българската общественост във Вашите публични прояви във връзка с предстоящата предизборна кампания?

         5. Предлагам Ви писмо от Меглена Кунева до мен http://mitev.eu/?p=2948     , в което тя си позволява да твърди, че въпросната пререгистрация е необходимо условие за приемането на България в зоната Шенген. Готов ли сте публично да изобличите тази нейна нагла лъжа? (Госпожа Кунева заедно с г-н Орешарски бяха инициатори на съкращаването на сроковете за пререгистрацията на автомобилите.)

          6. На 16.03.2006 г. депутати от ПП „АТАКА” гласуваха в НС заедно с депутатите от тройната коалиция против предложението на депутата Минчо Христов за отмяна на цитираната по-горе Наредба на МВР. Благодарение на техните гласове Наредбата не бе отменена. Може ли да посочите мотивите за това гласуване на депутатите от Вашата парламентарна група? Как гледате на това гласуване в светлината на фактите, които Ви поднасям с настоящото писмо?

 

          Искам да вярвам, че ще отговорите на това мое писмо. То ще бъде публикувано в блога ми www.mitev.eu  Ако получа отговор от Вас той ще бъде публикуван също там. Вашият отговор ми е необходим за да си създам във връзка с изборите през следващата година  по-пълна и по-автентична представа за Вашите възгледи и за политическия Ви профил.

 

                                   Димитър Николов Митев ………………..

                                                                  тел. 0888/704984

                                      Интернет адрес: dimitr_mitev@abv.bg

           Пловдив

           06.09.2012 г.                        

 

ПП.

      Аз съзнателно не пререгистрирах автомобила си, два пъти ми бяха съставяни актове и издавани наказателни постановления, два пъти автомобилът ми бе спиран от движение. Два пъти две различни съдилища отмениха наложените ми санкции като незаконосъобразни. Опитах се в съответствие със Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) да осъдя МВР, но Административният съд в Пловдив и Върховният административен съд не пожелаха да спазят закона. Сега жалбата ми е от две години в ЕСПЧ – Страсбург. Готов съм да се откажа от иска си ако министърът на вътрешните работи Цв. Цветанов изпълни условията, които съм  поставил. Тях може да прочетете в  http://mitev.eu/?p=2980 . В тази връзка иска да Ви запитам дали сте готов по линия на парламентарния контрол да отправите питане към вътрешния министър какво е становището му относно поставените условия за отказ от жалбата ми до ЕСПЧ?